IslamBosna.ba– Zuhd je ‘ostavljanje onoga što te zaokuplja od Allaha’. (Ebu Sulejman ed-Darani)

Propisani zuhd je ne težiti za onim što ti ne koristi na dunjaluku ni na ahiretu. (Ibn Tejmijje)

Zuhd u dunjaluku je kratka nada (izbjegavanje nade u dug život). (Sufjan es-Sevri)

Nije zuhd u zabranjivanju halala i u trošenju imetka, nego je zuhd da čovjek bude sigurniji u ono što je u Allahovoj ruci od onoga što je u njegovoj ruci. (Hasan el-Basri)

Neće biti ostvarena težnja prema ahiretu bez zuhda prema dunjaluku. (Ibn Kajjim) Također je rekao da je zuhd napuštanje nečega umanjujući njegovu vrijednost, u zamjenu za nešto što je vrednije.
Zuhd je biti pouzdan u Allaha i voljeti siromaštvo.(Ibn Mubarek)

Zuhd je ostaviti dinar i dirhem. (Abdulvahid ibn Zejd)

O skupino havarijjuna, ne stičite dunjaluk uništavajući sebe, nego se borite za sebe ostavljajući dunjaluk. Goli ste došli na ovaj svijet i goli ćete otići sa njega. Ne tražite sutrašnju nafaku, dovoljno vam je ono što imate danas, a sutra će doći sa svojim poslom. Molite Allaha da vam učini opskrbu, dan za danom. (Isa, a.s.)

Abdullah ibn Mes’ud je rekao svojim učenicima u Kufi: Vi više klanjate i postite od ashaba Muhammeda, s.a.v.s., ali su oni bolji od vas. Rekoše: Zašto Ebu Abdurrahmane? Reče: Zato što su oni težili ahiretu i klonuli se dunjaluka više nego vi.

Vrste zuhda

Imam Ahmed je razlikovao tri vrste zuhda:

  1. izbjegavanje zabrana (što je obaveza)
  2. napuštanje onog što je halal, ali nam nije neophodno
  3. napuštanje onog što će nas udaljiti od sjećanja na Allaha

Imam Gazali je rekao: Zuhd postoji i u halalu i u haramu. U haramu je zuhd- farz, a u halalu-nafila. Uzmi od dunjaluka samo ono što je neophodno, a ostavi uživanje za Džennet, jer je to kuća uživanja u susjedstvu Gospodara svih svjetova.

Ko je zahid?

Zahid je osoba koja se ne veže za dunjaluk. Pogrešno je mišljenje da je zahid čovjek koji zapostavlja ovaj svijet, koji nema imetka, oblači grubu odjeću i udaljava se od ljudi.
Zuhd (skromnost) znači da od ovoga svijeta uzmeš ono što će ti pomoći u pokornosti tvome Gospodaru i da svijet i njegova bogatstva i ukrase staviš u svoju ruku, a ne u svoje srce, a svoj trud na ovom svijetu da usmjeriš ka pokornosti Allahu, dž.š., da tražiš halal opskrbu i da se ustegneš od onoga što posjeduju drugi ljudi i ne zavidiš im.

Prema tome, zahidom se smatra i bogataš kojeg nije obuzela ljubav prema imetku i udaljila od pokornosti Allahu, a pohlepnim se smatra siromah koji žudi za dunjalukom i gleda u tuđa bogatstva izavidi na tome, jer mu je ovaj svijet glavna briga i otima se za prolaznim dobrima ovoga svijeta makar ne imao od njih osim vrlo malo. (Nezim Halilović Muderris)

Ebu Hasan Es-Sazeli upućivao je sljedeću dovu: Naš Gospodaru, učini dunjaluk posjedom u našim rukama, a ne dozvoli da uđe u naša srca!
Abdullah b. Mubarek je bio upitan: Ko su kraljevi? Odgovorio je: Zahidi- oni koji nisu vezani za ovaj svijet!
Sufjan Es-Sevri je upitan: Da li bogat čovjek može biti zahid? Odgovorio je: Da. Ako bude iskušavan -pa se strpi, i ako zadobije blagodat- pa zahvali.

Štaviše, u islamu se gornja ruka (ona koja daje), smatra vrednijom od donje (one koja uzima). Ko bi u protivnom davao zekat i sadaku? Dakle, zuhd nije odricanje od dunjaluka, nego pokušaj vjernika da spriječi dunjaluk i dunjalučke interese da prodru i okupiraju njegovo srce. (prof. Šefik Kurdić)

Nemoj za nikoga govoriti da je zahid – jer je zuhd stanje srca. (Ebu Sulejman el-Darani)

Kako Allah, dž.š., opisuje dunjaluk?

Ono što je u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je. One koji su trpjeli Mi ćemo, sigurno, nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili. “ (En-Nahl, 96)

O ljudi, Allahova prijetnja je zaista istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba! (Fatir, 5)

Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. (El-Hadid, 20)

Život na ovom svijetu sličan je bilju zemaljskom, na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa, čime se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnlci njezini pomisle da su oni toga gospodari, dode zapovjed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničega nije bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli. (Junus, 24)

Rekao je Poslanik, s.a.v.s., o dunjaluku…

Dunjaluk prema ahiretu je kao kad bi jedan od vas stavio prst u more, pa neka pogleda u prst čime se vraća. (Muslim)
Prokleto je na dunjaluku sve što udaljava od spominjanja Allaha i onoga što tome vodi, osim učenjaka i onoga koji uči.
(Trmizi, hasen)

Da dunjaluk vrijedi kod Allaha kao krilce mušice, ne bi kafir na njemu popio ni gutljaj vode. (Tirmizi, hasen-sahih)

Od Abdullaha ibn eš-Šihira se prenosi: Došao sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., dok je učio (elhaku muttekasur). Onda je rekao: “Čovjek govori: ‘Moj imetak, moj imetak!’ ‘O čovječe, zar ti imaš od svog imetka išta osim ono što si pojeo, pa uništio, i što si obukao, pa poderao, ili što si kao sadaku dao, pa ćeš za nju imati nagradu. (Muslim)

Od Džabira se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prošao kroz pijacu, dok je svijet stajao sa strana, pa je prošao pored krepalog, čulavog (s malim ušima) jareta i uzeo ga za uho, a zatim je rekao: Ko želi ovo kupiti za dirhem?”Odgovoriše: Niko za njega ne bi ništa dao, i ne znamo šta bismo s njim radili! Zatim je on ponovo rekao: Pa biste li voljeli da je on vaš? Oni odgovoriše: Tako nam Allaha, da je živ, bilo bi sramota, jer je s malim ušima, a kamoli još kad je mrtav. On tada reče: Tako mi Allaha, dunjaluk je bezvrjedniji kod Allaha, nego što je ovo jare kod vas. (Muslim)

Poslanik, s.a.v.s., o zuhdu…

Prenosi Abdullah ibn Omer,r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Budi na dunjaluku, kao da si stranac ili putnik!(Buharija) Tirmizija još dodaje: Sebe smatraj od stanovnika kabura! Ibn Omer je govorio: Kada omrkneš, ne očekuj sabah, kada osvaneš, ne očekuj noć i uzmi od zdravlja za bolest i od života za smrt! (Buharija)

Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, s.a.v.s., pa je rekao: O Allahov Poslaniče, uputi me na posao zbog kojeg će me, kada ga uradim, zavoljeti i Allah i ljudi. On mu je odgovorio: Budi skroman na dunjaluku, zavoljet će te Allah, i budi skroman prema onome što je u posjedu svijeta, pa će te svijet voljeti. (lbn-Madždže, hasen)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., zaspao je na hasuri i kada je ustao, ostao je trag od hasure na strani (na kojoj je ležao). Rekli smo: O Allahov Poslaniče, da smo ti uzeli prostirku? On reče: Šta će mi to na dunjaluku, ja nisam na dunjaluku ništa drugo nego kao putnik koji se sklonio pod hlad drveta, zatim otputovao i ostavio ga. (prenose Et- Tirmizi, Ahmed, Ibn Madže i drugi)

Doista je dunjaluk sladak i privlačan, a Allah vam je dao da živite na njemu i da vidi kako ćete postupati, zato se pazite dunjaluka i pazite se žena! Uistinu su Benu Israelćani iskušani prvo sa ženama. (Muslim)

Prenosi se od Aiše, r.a., da je došla u njenu sobu jedna ensarijka i vidjela da je Poslanikova, s.a.v.s., postelja predvostručeni ogrtač, pa je poslala Aiši dušek od vune. Aiša ga je uzela, ali je Poslanik, a.s., naredio da ga vrati. Ona to nije učinila jer joj se dopadalo da ima u kući takvu stvar, pa joj on to ponovi tri puta, pa na kraju reče: Tako mi Allaha, da hoću, Allah bi mi pretvorio brda u srebro i zlato. (Ahmed)

Koristi od zuhda

– jačanje imana, s obzirom da smo zuhdom bliži Allahu
-osjećaj zadovoljstva i sreće u malim stvarima
-ušteda vremena (izbjegavanjem pretjerivanja u onome što je halal) i bavljenje onim što će nam donijeti i dunjalučku i vječnu korist

Molimo Allaha da nas učini zahidima: onima kojima će ahiret biti u srcu, a dunjaluk i njegove blagodati sredstvo kojima stičemo Allahovo zadovoljstvo.

IslamBosna.ba