IslamBosna.ba– Prije 15-ak godina aktivisti i članovi stranice IslamBosna.ba počeli su sa prevođenjem knjige Faraonov povratak (naslov arapskog originala-Ajjam min hajjati- Dani života mog) autorice Zejneb el-Gazali, u kojoj opisuje svoj doživljaj zatvora i sve torture, zlostavljanja od strane egipatskih vlasti. Spletom različitih okolnosti prijevod nije ugledao svjetlo dana ali u narednom periodu objavljivat ćemo knjigu u dijelovima kako bismo svi uzeli pouku sabura i tevekula, i podsjetili se na iskušenja kroz koje je jedan dio ummeta prošao.

Naša sestra Zejneb na sljedeći način počinje svoju priču:

 U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i ashabe

images (1)Dugo godina sam žudjela da napišem knjigu “Faraonov povratak”, ali sam mnogo i oklijevala. Da nije bilo moje djece i braće, vođa da’ve i zastupnika njene misli u čije sam ubjeđenje u islamsku stvar potpuno vjerovala, koji su živjeli sa mnom u tom periodu i smatrali da je pravo islama da zabilježimo one dane kada se borilo protiv islamske da’ve, možda i ne bi došlo do njenog ostvarenja. Sile tame i nevjerstva, i sa Istoka i sa Zapada, tih su se dana snažno borile protiv islamske stvari. Njihov cilj: da ubiju riječ istine i ljude koji nose njen bajrak. Da unište sve one aktiviste koji su svim svojim srcem vjerovali da Kur’an i sunnet moraju ponovo biti uspostavljeni u društvu. Da unište one koji su vjerovali da se muslimanski ummet mora vratiti u okrilje islama s ciljem uspostave društva tevhida, znanja, učenja i istinske veze sa Allahom, dž.š. Da unište one koji su željeli da bezbožnička društva, koja su odvraćala čovječanstvo od pravog, Allahovog puta, budu uništena. Jer, Allahov put je jedini pravi put, i Zemlja je morala biti očišćena od obožavanja zemaljskih bogova i despota, i prvenstvo Šerijata je moralo biti uspostavljeno. Kada se ovo postigne, život može postati onakav kakav Allah želi da on bude, tačno onakav kakav je bio za vrijeme poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i vladavine njegovih časnih ashaba.

Za ovaj ummet i za svijet nema spasa osim kroz pozivanje u islam. Zatvorske tamnice, sprave za mučenje i muke ugnjetavanih, samo su povećali snagu, ustrajnost i strpljenje muslimanskih aktivista i mislilaca koji su se suočili sa nevjerstvom. Jedan je put do istine. To je put Allaha, njegovih poslanika i svih njihovih sljedbenika. Što se tiče nevjerstva, njegovi su putevi mnogobrojni i raznovrsni i na svakom od njih je šejtan koji, onima koji su obuzeti tim nevjerstvom, uljepšava loša djela i sve spremnije njima vodi ljude.

“I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova…” (El- En’am 153) 

Od krucijalne važnosti za muslimane je da budemo ustrajni u slijeđenju Allahovog puta, sa potpunim ubjeđenjem u ispravnost naših postupaka i jasnoću naše vizije.

“Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio…” (Ali Imran, 110) kao i znakovi uspostavljanja potpune potčinjenosti riječima “nema boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik”. Jedino što nam je bitno jeste dodavanje novih cigli našoj zgradi. Da ne zanegiramo i ne odustanemo od naših uvjerenja: uvjerenja u tevhid, rad i obznanjivanje, kao i izlaganje istine cijelom čovječanstvu. Vjerujemo da historija ima pravo da zna za naša hapšenja i mučenja, tako da oni koji su na pravom putu mogu učiti i shvatiti ih, ustrajati u svojim uvjerenjima, a ne da ih pretvore u neku vrstu sofizma, sofistrije, u naglabanje i puko historijsko prepričavanje. Zbog svega ovoga sam pristala, uz podršku moje iskrene djece i braće, da zatražim Allahovu pomoć u prikupljanju onoga što je još uvijek u mom sjećanju. Nadam se da će mi Allah pomoći da se sjetim onog što se desilo, ili barem dijela toga, i da će ovo što pišem biti baklja istine i svjetla, vodilja svima koji su iskreni. Hajde da se probijemo do pravog puta jer naša je poruka – poruka vjerovjesnika i poslanika. Muhammedova, s.a.v.s. poruka je potpuna i primarna. Allah je kroz Šerijat upotpunio Svoju naredbu i uništio ono što je nakon nje uslijedilo, čineći je čistom istinom “…pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće neka – ne vjeruje…” (El-Kehf , 29)

Oni koji su pretpostavili teškoće ovog puta i znaju, Allahovom voljom, tajnu učenja Kur’ana i sunneta, nikada se neće odvojiti od istine, dobrih dijela i da’ve dok se ne uspostavi ummet i cijelo čovječanstvo ne bude pod Allahovim bajrakom. Nastavljamo Allahovim putem, očekujući Njegovu nagradu za sve što pretrpimo.

“Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu, i Indžilu, i Kur’anu – a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.”  (Et-Tewbe, 111)

Ova knjiga je spomen na sve one šehide koji su otišli prije nas, znak naše ljubavi, zahvalnosti i obećanje da smo još uvijek na putu. Ona je i za sve one u kojima ima zrno dobrote, u nadi da će je im Allah učiniti korisnom i voditi ih.

“a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je” (El-Insan 30)

Zejneb el-Gazali el-Džubejli

IslamBosna.ba