IslamBosna.ba- Noć Kadr znaći Noć određivanja i planiranja, a može značiti i vrijednost i položaj. Oba značenja su u suglasju s velikim kosmičkim događajem koji će promijeniti svijet, njegove vrijednosti i kriterije, težnje i aspiracije. To je veličanstvena noć koju je Allah odabrao da bude početak objavljivanja Kur’ana koji će svoje svjetlo snažno emanirati na ljudsku svijest i kompletan čovjekov život.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko posti ramazan, vjerujući da mu je to dužnost i računajući da će za to biti nagrađen, bit će mu oprošteni ranije učinjeni grijesi, a ko provede Noć kadersku u ibadetu, vjerujući da mu je to dužnost i nadajući se samo Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je ranije počinio! (1)

Citirani hadis dovoljno govori o vrijednosti ove noći. Kada čak ne bi bilo, kroz Kur’an i sunnet, drugih podsticaja na povećani ibadet, dovoljan bi bio samo ovaj hadis. Zapravo, povećani ibadet u ovoj noći trebalo bi da bude oživljavanje veličanstvenih značenja koja u sebi sadrži ova noć. Islamski program u odgoju, kako primjećuje Sejjid Kutb, veže ibadet i vjeru u svijesti i on ibadet čini mehanizmom za oživljavanje ovih istina, njihovo razjašnjenje i učvršćenje u živoj slici koja prožima osjećanja ne zadržavajući se samo u okvirima mišljenja.(2)

Kur’an o Noći Kadr

Kur’an na dva mjesta konkretno spominje ovu noć, dajući joj dva imena: Lejletun mubareketun/Blagoslovljena noć i Lejletul-Kadr/Vrijedna noć. U poglavlju Ed-Duhan Allah Uzvišeni kaže: “Mi smo Knjigu počeli da objavljujemo u blagoslovljenoj noći!” (3)

Poglavlje El-Kadr je i dobilo ime po ovoj veličanstvenoj noći: “Mi smo ga objavili u Noći kadr. A šta ti znaš šta je Noć kadr?! Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozovolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Spas je u njoj sve dok zora ne svane.” (4)
U poglavlju El-Bekare Allah Plemeniti spominje da je Kur’an objavljen u blagoslovljenom mjesecu ramazanu: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.” (5) Dakle, ovdje se, implicite, spominje da je ova noć u ramazanu.

Zašto je ova noć dobila ovakav naziv?

Mudžahid kaže da je ova noć dobila ovaj naziv zato što je Noć odluke.(6) Drugi kažu da je nazvana zbog toga što Allah u toj noći određuje život, smrt, nafaku i ostalo za čitavu sljedeću godinu.(7) Neki kažu da je nazvana tako zbog njene vrijednosti i dostojanstva.(8) Brojni autori navode da je nazvana tako zato što se u pokornosti u njoj zadobijaju velike počasti i vrijedne nagrade.(9) El-Halil kaže da je nazvana tako zbog velikog prisustva meleka na Zemlji tokom te noći.

Određivanje Noći kaderske

Islamski učenjaci imaju, u pogledu određivanja Noći kaderske, više od 40 mišljenja!(10) Neki kažu da je bila samo u vremenu Poslanika islama, Muhammeda, s.a.v.s., a zatim da je dignuta. Međutim, većina ashaba i islamskih učenjaka smatra da je ona aktuelna sve do Sudnjeg dana. To se, eksplicite, vidi iz predaje u kojoj je Ebu Hurejre, r.a., bio upitan o tome da li je ova noć dignuta ili ne, pa je odgovorio da je ova noć prisutna u svakom ramazanu!(11) Dakle, niko ne sumnja da je ova noć u ramazanu. Jedina nedoumica je: koja je to noć ramazana? Izuzetak su Abdullah b. Mes’ud, r.a., Ebu Hanife i još neki koji smatraju da je to jedna od noći u toku godine, ne želeći je preciznije odrediti kako bi ljudi tokom čitave godine bili angažirani u ibadetu!(12)

Ebu Rezin el-‘Ukajli tvrdi da je to prva noć ramazana.(13) Ibn Mulekkin smatra da bi to mogla biti 15. noć (14), a Hasan El-­Basri drži da je to 17. noć (15). Neki misle da je to 18. odnosno, 19. noć (16)- Ebu Se’id El­-Hudri, r.a., i Imam Šafija smatraju da je to 21., neki 23., a ima onih koji misle da je to 24., 25., 26. i 29. noć (17).

Većina islamskih učenjaka preferira 27. noć u odnosu na druge noći zbog nekih Poslanikovih, s.a.v.s., predaja u kojima se precizira baš ova noć (18). S druge strane, neki islamski učenjaci navode da se u poglavlju El-Kadr nalazi 30 riječi, a da je 27. riječ HIJE/ona, te da i to, donekle, ukazuje da se radi o 27. noći. Također, treba napomenuti da se Lejletul-kadr u toj suri spominje tri puta, što pomnoženo s devet – koliko taj izraz ima harfova – opet iznosi 27! (19) Ubejj b. Ka’b, r.a., zakleo se da se radi o 27. noći. Međutim, većina islamskih učenjaka to uzima općenito i smatraju da se to odnosi samo na određenu godinu (20).

Međutim, očito je, da je najispravnije ono što smatra većina, tj. da je ova noć u posljednjih deset dana ramazana, na temelju hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji prenosi Aiša, r.a., u kojem je rekao: Tražite Noć kadersku u zadnjih deset dana ramazana! (21) U drugoj predaji, također od Aiše, r.a., Poslanik, s.a.v.s., veli: Tražite Noć kadersku u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana! (22)
Najraširenije mišljenje, i kod nas i u svijetu je da se radi o 27. noći mubarek­ ramazana. Međutim, to nije sasvim sigurno. Postoji više argumenata da se ta noć nalazi u posljednjih deset dana ovog odabranog mjeseca, pa je otuda Allahov Poslanik, s.a.v.s., u posljednjih deset dana ramazana pritegao svoju odjeću, sklonio postelju, oživljavao noći ibadetom i podsticao svoju porodicu na pojačani ibadet u tom periodu. (23)
Otuda je Poslanik islama, s.a.v.s., posljednjih deset dana provodio u i’tikafu. To je činio sve do svoje smrti, a nakon njegove smrti to je bila praksa njegovih časnih supruga. (24)
Postavlja se pitanje: Šta je cilj nepreciznog određivanja ove noći u islamu? Krajnji cilj je, bez sumnje, povećano angažiranje tokom čitavog mubarek-ramazana, a posebno posljednjih deset dana. Fahruddin er-Razi u svom čuvenom tefsiru veli da je skrivanje ove noći plašt ramazana, ustvari, oživljavanje svih ramazanskih noći, jer – kako veli – onaj ko nije, doista, uvjeren da Lejletul­-kadr nije precizno utvrđena, on će se truditi da bude u ibadetu i u drugim ramazanskim noćima, nadajući se da baš ta noć bude – Noć kaderska!

Vrijednost ove noći

Allah Uzvišeni samim pitanjem: A šta ti misliš šta je Noć kaderska? (25) na najbolji način je potvrdio njenu vrijednost, jer kada Allah počne neki ajet sa „ve ma edrake?/šta ti misliš?“ on time skreće pažnju onome kome se obraća na nešto što je posebno važno. Kao da Allah ovim riječima hoće iskazati, kako primjećuju neki komentatori ovog poglavlja, da ljudski rod to ne može shvatiti niti razumjeti i da to jedino Allah zna! (26)
U sljedećem ajetu ovog poglavlja Allah, dž.š, veli: Noć kaderska je bolja od hiljadu mjeseci. (27) Gotovo svi mufessiri spominju Mudžahidovu predaju u kojoj se veli da je Poslanik, s.a.v.s., rekao kako se jedan pripadnik Benu Israila borio na Allahovom putu hiljadu mjeseci – a to je 83 godine i 4 mjeseca – pa su ashabi bili fascinirani takvom izdržljivošću, žudeći za takvom nagradom, pa je Allah objavio ovaj ajet, proklamirajući da je angažiranost u toj noći bolja od hiljadu mjeseci u kojoj nema te noći!” (28)

Sujuti spominje da Mudžahid, tumačeći ovaj ajet, kaže da je ova noć vrednija od 1.000 mjeseci rada, djelovanja, posta i kijama u kojima nema te noći! (29) Slično mišljenje iznose i El-Fera’ i Ez­-Zedždžadž (29).
Zamahšeri u Keššafu, komentirajući ovaj ajet, kaže da je razlog tolikog veličanja ove noći rezultat onoga što se u njoj nalazi od vjerskih dobiti (30).
Postoji, također, i verzija u kojoj se kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., smatrao da je životni vijek njegovog Ummeta kratak, pa se bojao da oni neće dostići djela prethodnih generacija, pa mu je, onda, Plemeniti Allah dao Lejletul-kadr i učinio je boljom od 1.000 mjeseci koju su imale prethodne generacije (31).
Neki kažu da se pod riječima hiljadu mjeseci želi iskazati cjelokupno vrijeme, jer, kada Arapi upotrijebe termin hiljadu onda se misli na nešto veliko! (32)
Vrijednost ove noći je apsolutno nemjerljiva i neprocjenjiva. Naime, bolja od hiljadu mjeseci ne znači – kako smatra Sejjid Kutb – ograničenje i precizno određenje vrijednosti te noći, već upućuje samo na mnoštvo i ogromnu vrijednost! (33)
Značaj i vrijednost ove noći dočarava Gospodar svemira i svega stvorenog u nastavku ovog poglavlja: Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, spas je u njoj sve dok zora ne svane. (34) Naime, zbog blagoslovljenosti te noći u njoj se meleki spuštaju na Zemlju više nego uobičajeno. Inače, meleki se u većem broju spuštaju – kako primjećuje Ibn Kesir – kada se spušta blagoslov i milost.(35) Većina komentatora termin ‘Er-Ruh’ označava kao sinonim za Džibrila.(36) Neki pod tim podrazumijevaju vrstu najodabranijih i najčasnijih meleka.(37) Neki, opet, kažu da je Er-Ruh vojska, ali ne od meleka!(38) Zanimljivo je i mišljenje onih koji smatraju da taj termin označava, ustvari, milost!(39)
Riječi: Spuštaju se u njoj zbog odluke svake znače, kako shvataju mufessiri, zbog svake stvari koju je Allah odredio te godine. El-Kelbi tvrdi da se meleki spuštaju i selame svakog čovjeka u toj noći!(40)

U posljednjem ajetu ovog poglavlja: Spas je u njoj sve dok zora ne svane misli se na sigurnost od šejtana i njegovog zavođenja.(41) Mudžahid kaže da je to spasonosna noć u kojoj šejtan ne posjeduje mogućnost lošeg djelovanja i uznemiravanja vjernika!(42) Eš-Ša’bi veli: To je upućivanje selama od strane meleka na vjernike u džamijama, od zalaska sunca sve do rađanja zore, koji prolazeći pored svakog vjernika, kažu: Vjerniče, neka je selam na tebe! (43) Neki, pak, tvrde da u toj noći meleki upućuju jedni drugima selame!(44) Ata’ misli da se pod tim misli na selam koji je upućen evlijama i onima koji su u stvarnoj pokornosti Milostivom Allahu! (45)

Kako najbolje iskoristiti tu noć!?

Obzirom da se ta noć pojavljuje samo jedanput godišnje, da je vrednija od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći i da pruža jedinstvenu priliku zadobijanja Allahovih blagodati, neophodno ju je iskoristiti na najbolji mogući način. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kroz svoje savjete jasno je napomenuo da bi tu noć trebalo provesti u ibadetu. Uz to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., Aiši, r.a., kada ga je pitala šta da uči u toj noći, preporučio dovu, koju bismo i mi trebali naučiti i učiti je što više upravo tu noć. Dova glasi:

Allahumme inneke Afuvvun, tuhibbu-l­-’a’fve, fa’fu anni!

Allahu, Ti si, doista, Onaj koji prašta, voliš praštanje, pa oprosti meni!” (46)

Budući da je u toj noći počelo spuštanje Allahove Riječi, uspostavljanje kodeksa ponašanja čovjeka na Zemlji i uspostavljanja Allahovih zakona po kojima se Njegova stvorenja moraju ponašati, onda bi, barem u posljednjih deset dana ramazana trebalo jače osjećati glas Kur’ana, više ga učiti, o njemu razmišljati i pokušati u svoju svijest ubrizgati činjenicu da se Kur’an nama objavljuje.

I tek u učenju Kur ana i iznalaženju najsvrsishodnijih metoda da kur’ansko učenje ubrizgamo u svakodnevni život osjetićemo puninu, vrijednost i pravi smisao ove noći, i, konačno, shvatiti da se Kur’an i nama objavljuje.

Izvor: POGLAVLJE IZ KNJIGE: RAMAZAN I TERAVIH NAMAZ U SVJETLU HANEFIJSKOG MEZHEBA, Izdavač: Islamska pedagoška akademija, Zenica, 2002. god.

IslamBosna.ba
—————————–
Bilješke:

1 Hadis bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai i Tirmizi (Ovdje se misli na grijehe za koje nije potrebna tevba sa svojim uslovima).
2 Vidi o tome šire: Sejjid Kutb, U okrilju Kur’ana, 30/265­266.
3Ed-Duhan, 3.
4 El-Kadr, 1-5.
5 El-Bekara, 185.
6 Vidi o tome: Ez-Zedždžadž, Me’ani-l-Kur’ani ve e’arabuhu, 5/347; Ebu Hajjan, Tefsir El-Bahru-l-muhit, 8/492; El-Kutubi, El-Džami’u li ahkami-l-Kur’an, 20/131 i Es-Sujuti, Ed-Durru-l-mensur, fi-t-tefsiri-l-me’sur, 6/628,
7 Uporedi: Tefsiru-l-Begavi, 4/509; Ibn Hadžer, Fethu-l­bari, 4/301; Eš-Ševkani, Fethu-l-kadir, 5/471 i El-­Kinnudži el-Buhari, Fethu-l-bejan, fi mekasidi-l-Kur’an, 15/321.
8 Vidi: Tefsir Ibn Atijje, 15/520-52 1; El-Kurtubi, cit. djelo, 20/130 i Eš-Ševkani, cit. djelo, 5/472.
9 Vidi: Ebu Hajjan, cit. djelo, 8/492; El-Kurtubi, cit. djelo, 20/131 i Eš-Ševkani, cit. djelo, 5/472.
10 Tefsiru-l-Kurtubi, 20/131; Ibn Hadžer, cit. izvor, 4/301 i El-Kinnudži, cit. djelo, 15/322.
11 Vidi: Eš-Ševkani, cit. djelo, 5/472.
12Tefsiru-l-Begavi, 4/509 i Fethu-l-bari, 4/309.
13 Vidi: E.M., Najvrednija i najodabranija noć, Novi horizonti, god. 1, br. 4, decembar 1999., str. 32.
14 Uporedi: Fethu-l-bari, 4/310. ss Isti izvor, tom i stranica.
15 Tefsiru-l-Begavi, 4/510 i Fethu-l-bari, 4/310.
16 Fethu-l-bari, 4/310.
17 Vidi o tome: Fethu-l-bari, 4/311 i Putokazi islama, str. 123.
18 Muslim u Sahihu navodi predaju Ubejj b. Ka’ba, r.a, u kojoj Allahov Poslanik, s.a.v.s, ističe: To je 27. noć!
18 Uporedi: Tefsir Ibn Kesir, str. 1515, Izdanje Visokog saudijskog komiteta za pomoć BiH, Sarajevo 2000. god. i E.M., navedeni članak u Novim horizontima, str. 32.
19 Vidi: Šefik Kurdić, cit. djelo, str. 123.
20 Hadis bilježe Buhari, Muslim i dr.
21 Hadis bilježi Buhari i dr.
22 Ovu predaju bilježi Buhari. O tome šire: Ibn Hadžer, Fethu-l-bari, Poglavlje o vrijednosti Noći kaderske, 4/316-317.
23 Ovu predaju bilježi Buhari i brojni drugi autori hadiskih zbirki. O široj elaboraciji i’tikafa vidi: Fethu-l-bari, 4/318-335.
24 Vidi: Šefik Kurdić, cit. djelo, str. 123-124.
25 El-Kadr, 2
26 Pogledaj šta o tome kažu: Ebu Hajjan, cit. izvor, 8/493; Eš-Ševkani, cit. izvor, 5/472 i El-Kinnudži, cit. djelo, 15/322.
27 El-Kadr, 3
28 Vidi o tome: Tefsir Ebu Hajjana, 8/492; Tefsiru-l-Begavi, 4/512; Tefsiru-l-Kurtubi, 20/131; Es-Sujuti, cit. izvor, 6/629; Eš-Ševkani, nav. djelo, 5/472 i El-Kinnudži, cit. djelo, 15/322.
29 Es-Sujuti, cit. izvor, 6/629.
30 Uporedi: Fethu-l-kadir, 5/472.
31 Putokazi islama, str. 122.
32 Vidi ovu verziju: Tefsir Ibn Atijje, 15/519; Tefsiru-l­Kurtubi, 20/132; Fethu-l-bari, 4/309; Es-Sujuti, cit. djelo, 6/629; Fethu-l-kadir, 5/472 i El-Kinnudži, cit. izvor, 15/323.
33 Vidi: Fethu-l-kadir, 5/472.
34 S. Kutb, U okrilju Kur’ana, 30/264. 60 El-Kadr, 4-5.
35 Tefsir Ibn Kesir, str. 1515.
36 Vidi: Tefsiru-l-Begavi, 4/512; Ez-Zedždžadž, cit. djelo, 5/348 i Fethu-l-kadir, 5/472.
37 Kurtubi navodi da su oni čuvari ostalih meleka, koje ostali meleki ne vide, kao što ni mi ne vidimo meleke. (Vidi:Tefsiru-l-Kurtubi, 20/133.)
38 Vidi: Fethu-l-kadir, 5/472.
39 Uporedi: Isti izvor, tom i stranu. “6 Uporedi: Fethu-l-kadir, 5/472.
40 Tefsir Ibn Kesir, str. 1515.
41 Vidi: Ez-Zedždžadž, cit. djelo, 5/348; Tefsiru-l-Begavi, 4/512; Tefsiru-l-Kurtubi, 20/134 i Es-Sujuti, cit. izvor, 6/630.
42 Provjeri: Tefsiru-l-Begavi, 4/512; Tefsiru-l-Kurtubi, 20/134 i Es-Sujuti, nav. izvor, 6/630.

Leave a Reply

*

captcha *