Braćo i sestre u islamu! Danas 17. Ša’bana 1425. godine po hidžri što odgovara 01. oktobru 2004. godine po Isau a.s., hutbu sam naslovio sa "U islamu je svako dobro". Blago o¬nima koji se pridržavaju propisa islama i koji se pripremaju za Dan polaganja računa! A teško o¬nima koji ga ne prihvataju ili se bore protiv njega, a mnogo je takvih u vremenu opće kampanje protiv islama i muslimana!

U 19. i 20. ajetu Sure Ali Imran stoji
"Allahu je prava vjera jedino  islam. a podvojili su se o¬ni kojima je data Knjiga baš o¬nda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisnosti. A sa o¬nima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se brzo obračunati."(19) "Ako se o¬ni budu s’ tobom prepirali, reci: "Ja se samo Allahu pokoravam, a i o¬ni koji me slijede." I reci o¬nima kojima je data Knjiga i neukima: "Primite islam!" Ako prime islam, o¬nda su na pravom putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš. A Allah dobro vidi robove Svoje."(20) (Suretu Ali Imran: 19-20)

A u 85. ajetu iste Sure, Allah dž.š. kaže:
"A o¬naj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena i o¬n će na o¬nom svijetu nastradati." (Suretu Ali Imran: 85)

Živimo u vremenu u kojem se svakodnevno izdaju: nove knjige, audio i video kasete i u kojem se mnogo govori o islamu. O islamu govore i o¬ni koji ga poznaju i koji ne poznaju i o¬ni koji ga vole i o¬ni koji ga mrze. O islamu govore i o¬ni koji se brane i o¬ni koji napadaju…

Allah dž.š. u 28. ajetu Sure El-Hadid naređuje vjernicima bogobojaznost i vjerovanje u Njegova Poslanika, obećavajući im posebne nagrade:

"O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegovoga vjerujte; o¬n će vam dvostruku milost Svoju dati i svjetlo će vam darovati pomoću kojeg ćete ići! I oprostiće vam; Allah prašta i milostiv je!" (Suretu-l-Hadid: 28)

Allah dž.š. za čovjeka kaže, da je čovjek o¬naj koji se trudi, koji čini (dobro ili zlo), te da će čovjek svoja djela naći pred Gospodarom svjetova. U 6. ajetu Sure Inšikak stoji:

„Čovječe, ti se trudiš i svoj trud ćeš pred svojim Gospodarom naći!? (Suretu-l-Inšikak: 6)

Prema tome, o¬no što uradimo od dobra ili zla naći ćemo kod svoga Gospodara. Ništa od toga neće biti umanjeno i svi ćemo se mi susresti sa svojim djelima, kojih će se o¬ni koji ne vjeruju i koji su dvolični stiditi i poželjeti da tlo ispod njihovih nogu raspukne ili da budu od o¬nih koje će prašina prekriti. Razmišljamo li mi o tom trenutku kada će sva naša djela biti izložena pred nama i kada će se mnoge tajne objelodaniti?
Živimo u vremenu, u kojem se mnogi hvale o¬nim zašto isti nisu zaslužni i u vremenu u kojem se učinjeno dobro djelo hoće predstaviti kao, nešto zašto je zaslužan neko sa strane? Allah dž.š. u 188. i 189. ajetu Sure Ali Imran u tom pogeledu kaže:
"Ne misli nikako da će o¬ni koje veseli o¬no što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za o¬no što nisu učinili – nikako ne misli da će se kazne spasiti; njih čeka teška patnja."(188) "Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i jedino je Allah kadar sve!"(189) (Suretu Ali Imran: 188-189)
Mnogo je pojedinaca i grupa, stranaka i njihovih predsjednika, koji su činili ili čine grijehe i koji vole da budu pohvaljeni za o¬no što o¬ni nisu učinili. o¬ni se ne libe upotrijebiti sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva, na putu ostvarenja svojih ciljeva. Kada ih slučamo, da ih ne znamo, postidili bi se našeg oskudnog znanja i doprinosa u različitim sferama života…

Mnogo je načina na koje vjernik može učiniti dobro djelo, pa Poslanika s.a.v.s. u hadisu koji bilježi Buharija, kaže:

Prenosi Džabir ibn Abdullah da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Svako dobro djelo je sadaka, a od dobrih djela je i to da sretne? svoga brata nasmijana lica, da naspeš iz svoje čaše u ćašu svoga brata!? (Buharija)

Braćo i sestre, prema tome, svako dobro djelo koje se učini biće upisano kao sadaka, pa i dvije stvari koje Poslanik s.a.v.s. spominje u prethodnom hadisu, a to je osmijeh (bratski) svome bratu, kao i da se da prednost bratu muslimanu kada je u pitanju pijenje vode.
Braćo i sestre, da li činimo sadaku i ovim putem, ili smo od o¬nih koji smo zaboravili na bratske osmijehe i ustupanje svoga prava drugome?

Gdje smo mi i gdje su naša dobra djela? Da li smo od o¬nih koji smatraju da sve trebaju drugi da urade po nekoj dužnosti, bilo službenoj ili nekoj drugoj, ili smo spremni na samoprijegor i požrtvovanje? Jesmo li spremni za pitanja islama, ummeta i drugih visoko-moralnih principa poturiti svoja vlastita leđa, a da nas ne žulja to što ćemo uraditi? Jesmo li spremni izgarati za islam i pozivanje Allahovu putu?

Allah dž.š. traži od Poslanika s.a.v.s. da se ne osvrće i da ostavi o¬ne koji su vjeru uzeli za igru i zabavu, pa u 70. ajetu Sure El-En’am, kaže:

"Ostavi o¬ne koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je život na ovom svijetu obmanuo, a opominji Kur’anom da čovjek, zbog o¬noga što radi, ne bi stradao, jer osim Allaha  ni zaštitnika ni posrednika neće imati i jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. o¬ni će zbog o¬noga što su radili, biti u muci zadržani; njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što nisu vjerovali." (Suretu-l-En’am: 70)

Allah dž.š. traži od Poslanika s.a.v.s da podsjeća ljude na to da će zbog činjenja ružnih djela stradati, o¬nda kada neće biti zaštitnika mimo Allaha, niti posrednika, a niti će se otkupnina primati. Nevjernici će shodno svojim djelima imati patnju nesnosnu, a između ostalog, tu je i piće od vode ključale i drugi vidovi patnje. Braćo i sestre, da li dovoljno razmišljamo o trenucima polaganja računa, kada će se gledati djela (dobra i loša)?

Brate i sestro! Vratimo se islamu i svoje živote uredimo prema njegovim propisima! Natječimo se u dobru, a prođimo se ružnih djela! Budimo oprezni, jer je opreznost jedna od odlika mu’mina! Pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada se neće gledati porijeklo, niti imetak, već samo dobra djela!

Molim Allaha dž.š. da nas učvrsti na putu islama, da pomogne našoj braći u: Palestini, Kašmiru, Čečeniji, Iraku i na svakom drugom mjestu, da nas sačuva nasilja nasilnih vladara, da nas sačuva iskušenja koja nećemo moći podnijeti, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennet u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 17. Ša’ban 1425.h.        01. oktobar 2004.g.                                                                      
Hutba: Džamija "Kralj Fahd"
Nezim Halilovi? Muderris

 

Leave a Reply

*

captcha *