U Izvještaju Federalne uprave za inspekcijske poslove konstatirano je da se određeni broj humanitarnih organizacija, naročito u Međugorju, uopće ne bavi humanitarnim radom već im je svrha djelovanja privredna aktivnost u smislu turizma i ugostiteljstva. Znatan broj ovih organizacija ima izgrađene objekte na poljoprivrednom zemljištu bez ikakvih zakonom propisanih saglasnosti (urbanistička i građevinska dozvola), te istaknutog naziva, a u njima se pružaju turističko-ugostiteljske usluge pod krinkom humanitarnog rada, volonterizma i besplatnog vjerskog turizma.

Obavljanjem privrednih djelatnosti od strane ovih organizacija, koje ne posjeduju bilo kakva odobrenja, te nisu obavezne plaćati niz poreza i drugih zakonom propisanih obaveza, stvara se prostor za manipulaciju i nelojalnu konkurenciju privrednim subjektima koji su uredno registrirani i izmiruju zakonom propisane obaveze.

Vlada je danas zadužila federalna ministarstva pravde, okoliša i turizma, trgovine i raseljenih osoba i izbjeglica da hitno pristupe izmjeni zakonske regulative i pripreme nova zakonska rješenja s ciljem da se spriječe zloupotrebe od strane humanitarnih organizacija i udruženja građana. U narednih mjesec dana treba detaljno predvidjeti način organiziranja i rada humanitarnih i drugih nevladinih organizacija s posebnom pažnjom na radno-pravni status angažiranih lica (naročito stranaca), propisati obaveze obezbjeđivanja odgovarajućih rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za njihov rad i djelovanje.

Zadužene su nadležne inspekcijske službe da preduzmu sve zakonom propisane mjere kako bi se zabranio rad organizacija i udruženja koje zloupotrebljavaju dobijene saglasnosti za svoje djelovanje u FBiH.

ODLUKA O UVJETIMA I PROCEDURAMA EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH donijela je Odluku o uuvjetima i procedurama emisije trezorskih zapisa koji se emitiraju radi prikupljanja sredstava za financiranje proračunskih rashoda. Trezorski zapis Federacije je prenosivi, nematerijalizovani, dužnički, kratkoročni vrijednosni papir kojeg emitira Federacija na osnovu koje vlasnici ostvaruju pravo prema Federaciji na naplatu nominalne vrijednosti trezorskih zapisa sukladno Odluci o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa. Emisija trezorskih zapisa vrši se posredstvom aukcijske platforme burzanskog trgovinskog sustava (BTS) vrijednosnih papira preko Sarajevske burze d.d. Sarajevo (SASE) ili na drugi način koji odredi Federalno ministarstvo financija.

Trezorski zapisi su diskontni vrijednosni papiri koje se emitiraju u nominalnoj vrijednosti od 10.000 konvertibilnih maraka. Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se na način i u vrijeme određeno javnim pozivom što ga Federalno ministarstvo financija upućuje najkasnije sedam dana prije održavanja aukcije. Javni poziv sadrži detalje ponude kao sto su planirani iznos emisije, vrsta vrijednosnog papira, uvjeti emisije, cijenu ili način njezina određivanja, i tako dalje. Ovaj poziv se objavljuje na internetskim stranicama Federalnog ministarstva financija, SASE-a, agenta emisije i u dnevnim novinama u FBiH.

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Današnjom Odlukom Vlada FBiH dala je suglasnost na izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za privatizaciju u FBiH za 2012. godinu, u tekstu koji je usvojio Upravni odbor APF-a.

U poslovanju Agencije u 2012. godini desile su se promjene zbog kojih se očekuje odstupanje od Financijskog plana za 2012. godinu, a odnose se na neostvarivanje dijela planiranih provedbenih privatizacijskih aktivnosti i, shodno tome, planiranog prihoda od prodaje poduzeća. Procjena je da do kraja 2012. godine neće biti iskorišten najveći dio sredstava planiranih za zaštitu od evikcije, jer veliki dio sudbenih sporova neće biti okončan u planskom razdoblju.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana APF ukupan prihod i kapitalni primitci se s 6.758.800 konvertibilnih maraka smanjuju na 4.333.600 KM, a ukupan rashod i kapitalni izdatci s 8.406.200 KM na 5.081.000 KM.

IZVJEŠTAJ O TREĆOJ EMISIJI OBVEZNICA

U skladu sa odlukama Vlade FBiH i Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije BiH, putem aukcije obveznica na Sarajevskoj berzi d.d. Sarajevo održanoj 25.9.2012. godine stvorena je obaveza Federacije BiH po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 20.000.000 KM, s nominalnom vrijednosti po obveznici od 1.000 KM.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica iznosi 19.999.387,75 KM, a obveznice dospijevaju na naplatu 26. septembra 2014. godine.

Izvještaj je sačinilo Federalno ministarstvo finansija u skladu sa obavezom iz Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, da se to učini najkasnije u roku od 30 dana od dana nastalog zaduženja, a Vlada FBiH je dužna o tome izvijestiti Parlament FBiH.

INFORMACIJA O POTICAJIMA ZA POLJOPRIVREDU

Realizirajući zaključke sa 62. sjednice, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavilo je Vladi FBiH informaciju o poticajima isplaćenim u 2012. godini.

U talebarnom izvješću, na više od 1.000 stranica, dat je detaljan pregled korisnika (pravnih i fizičkih osoba) poticajnih sredstava za poljoprivredu.

Vlada FBiH će se o ovom izvješću Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izjasniti na sljedećoj sjednici.

O TRANSFERU ZA ŽELJEZNICE U 2011. GODINI

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju o utrošku sredstava Proračuna FBiH za 2011. godinu situiranih na poziciji “Subvencija javnim poduzećima”, gdje su u “Transferu za Željeznice” odobrena 22.000.000 konvertibilnih maraka.

Od ukupnog iznosa, BHŽJK-u je doznačeno 660.000 KM, Željeznicama Federacije za financiranje održavanja željezničke infrastrukture 19.240.000 KM, za sufinanciranje usluga javnog željezničkog putničkog prometa 1.700.000 KM i za sufinanciranje usluga željezničkog kombiniranog prometa 400.000 KM. Zaključeno je kako su ova sredstva namjenski utrošena.

NABAVITI 30.000 TONA PŠENICE ZA ROBNE REZERVE

Nakon što je takav zaključak donesen na sjednici od 11. septembra ove godine, a zbog sve većeg povećanja cijena burzovnih roba, Vlada Federacije BiH danas je donijela odluku da se kod neke od komercijalnih banaka izvan BiH zaduži za iznos od oko 10 miliona eura za nabavku oko 30.000 tona pšenice, rod 2012. godine. Ovu odluku treba da potvrdi i Federalni parlament.

Time bi se premostio period dok iz vlastite proizvodnje, kroz sufinanciranje jesenje sjetve pšenice, robne rezerve ne dostignu optimalnu količinu merkantilne pšenice od oko 50.000 tona.

Kreditni aranžman bi bio uz minimalnu kamatu i grejs period od dvije godine i otplatu kredita u roku od tri godine. Pšenica bi se plasirala na tržište radi zaustavljanja nesigurnosti i nestabilnosti u slučaju nestašice, velikih neopravdanih ili špekulativnih divljanja cijena, ili prodajom radi obnavljanja robe u periodu najpovoljnijem za to.

Ovim bi, donekle, bio onemogućen stalni rast cijena strateških roba i zaštićen standard najugroženijih kategorija stanovništva Federacije BiH.

Pšenica bi se skladištila u nekoliko preduzeća u Federaciji BiH koja imaju slobodne kapacitete i zadovoljavaju sve tehničke i druge uvjete.

PRERASPODJELA TRANSFERA FEDERALNOG  MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA

Danas je, radi preraspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, Vlada FBiH promijenila dvije ranije donesene odluke o raspodjeli sredstava transfera ovog ministarstva.

U prvom slučaju radi se o povećanju sredstava na poziciji “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica u zaštiti nacionalnih spomenika s 200.000 KM na 500.000 KM, a u drugom je riječ o sredstvima “Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” istog ministarstva koja se sa 300.000 KM povećavaju na 800.000 KM.

Naime, ovo ministarstvo je, prema odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH i Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti, te načina korištenja i održavanja građevina, pokrenulo proces projekata energetske efikasnosti uključujući i energetske audite koji su zakonska obaveza za korisnike i vlasnike javnih zgrada. Stoga je potrebno da Vlada Federacije BiH realizuje određen broj projekata na svojim objektima, s jedne i sufinansira pojedine projekte nižih nivoa vlasti, s druge strane.

SAGLASNOST NA SPONZORSTVO

Danas je Vlada FBiH dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga tokom aktivnosti Košarkaškog kluba „Bosna” u takmičarskoj sezoni 2012/2013. godina. Riječ je o sredstvima predviđenim Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecom d.d. Sarajevo za period 2012-2014. godina i to u toku ove poslovne godine 35.000 KM (bez PDV-a), a u slijedećoj poslovnoj godini 65.000 KM (bez PDV-a).

PRIHVAĆEN AMANDMAN

Na osnovu izjašnjenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH danas je prihvatila amandman koji su, na Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH, podnijeli poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ljiljana Zovko, Tanja Vučić i Željko Tomić.

Suština amandmana je da Federalna vlada može, ukoliko ocijeni da rezultati poslovanja privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala nisu zadovoljavajući, a na prijedlog nadležnog organa Federacije, donijeti odluku o davanju prethodne saglasnosti za smanjenje mjesečne naknade članovima nadzornog odbora ili odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova nadzornog odbora prije isteka mandata.

SVE BOLJI REZULTATI POSLOVANJA NAMJENSKE INDUSTRIJE

Vlada FBiH upoznala se danas s Izvještajem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – Federalne direkcije za namjensku industriju o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u FBiH za prvih šest mjeseci 2012. godine.

U ovom periodu je u namjenskoj industriji bilo 2.340 radnika, što je za 421, odnosno za 22 posto, više nego u istom periodu prošle godine. Ostvaren je ukupan prihod od 50.147.089 KM i veći je za 29.832.735 KM ili za 147 posto u odnosu na isti period prošle godine. Prihod od izvoza u vrijednosti od 38.307.516 KM je, također, veći za čitavih 26.650.414 KM ili 229 posto u odnosu na lanjske podatke.

U ovom periodu su privredna društva namjenske industrije u Federaciji BiH ostvarila  gubitak od 2.372.386 KM, koji je manji za 4.728.278 KM ili 77 posto u odnosu na prvo polugodište 2011. godine.

Posebno su istaknuti poslovni rezultati privrednih društava “Igman” Konjic, “UNIS Ginex” Goražde, BNT TMiH Novi Travnik i “Zrak” Sarajevo.

Vlada FBiH nastavlja rad na poboljšanju rezultata i ostalih fabrika namjenske industrije.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela više odluka finansijske prirode kojima se odobrava izdvajanje budžetskih sredstava za više planiranih projekata.

Tako je 112.500 KM odobreno za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za III. kvartal 2012. godine i 62.500 KM za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za isti vremenski period.

Posebnom odlukom odobreno je 78.000 KM za finansiranje IDA – Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za III. kvartal 2012. godine.

Iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno je 50.000 KM na ime finansijske pomoći Društvu pisaca BiH u realizaciji projekta „Književne nagrade”.

Vlada FBiH je donijela odluke kojima se, u skladu s trenutnim finansijskim mogućnostima, odobrava 50 posto budžetskih sredstava namjenski predviđenih za finansiranje kulturnih društava u 2012. godini, i to: 27.000 KM za „Benevolenciju”, 99.000 KM za „Preporod”, 76.500 KM za kulturno društvo „Napredak” i 49.500 za „Prosvjetu”, dok je za finansiranje Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost u BiH odobreno 20.000 KM.

S budžetske pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Fond za reformu javne uprave”, odobreno je izdvajanje od 170.000 KM. Ova sredstva namijenjena su za realizaciju projekata od zajedničkog interesa za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, koji su utvrđeni na Listi prioritetnih projekata za realizaciju aktivnosti iz RAP-a za 2012. godinu, usvojenoj na sjednici Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, na prijedlog nadzornih timova za reformu javne uprave, 17.2.2012. godine.

Vlada FBiH prihvatila je zahtjev za izdvajanje 30.000 KM s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2012. godinu preduzeću za priređivanje sajmova „Gradačački sajam” Gradačac, na ime finansijske pomoći za organizaciju 39. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive u Gradačcu.

Vlada FBiH također je zaključila da se udovolji zahtjevu za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije” i osigura finansijska pomoć Paraolimpijskom komitetu BiH za pripreme i učešće na 14. paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine u visini od 55.000 KM.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o kriterijumima za imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U vezi s tim, zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u što kraćem roku, provede cjelovit postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje.

Imenovana je i Komisija koja će obaviti ovaj posao, a sačinjavaju je Miroslav Jurešić (predsjednik), Ernis Imamović, Benjamin Mešak, Sulejman Garib i Gordana Vojvodić.

Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u FBiH i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Tako je, umjesto Aide Salihagić imenovana Azemina Helić, umjesto Amre Babić Mirsad Isaković, umjesto Muhameda Kozadre Mirza Sendijarević, a umjesto Jakova Urse imenovan je Branko Ivković, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

(FENA)

Leave a Reply

*

captcha *