IslamBosna.ba– Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s: “Proklet neka je onaj ko dočeka mjesec ramazan pa dozvoli da mu on prođe, a ne zaradi oprost! Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime, a on ne donese salavat na tebe! Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvede u Džennet. Ja sam rekao: Amin!”

I Ka’b b. ‘Udžre, r.a., prenosi: Resulullah, s.a.v.s., je rekao: “Primaknite se mimberu!”, i mi smo se primakli. Kada se popeo na prvu stepenicu mimbera rekao je: “Amin!” Kada se popeo na drugu stepenicu kazao je: “Amin!” I na trećoj stepenici je rekao: “Amin!” Kada je sišao sa mimbera rekli smo: “Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!?” On je rekao: “Kada sam se popeo na prvu stepenicu mimbera Džibril, a. s., pojavio se preda mnom i rekao: “Proklet neka je onaj ko dočeka mjesec ramazan i dozvoli da mu on prođe, a da ne zaradi oprost!” Ja sam tada rekao: “Amin”!  Kada sam se popeo na drugu stepenicu, rekao je: “Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime a on ne donese salavat na tebe”! Ja sam kazao: “Amin”! Kada sam se popeo na treću stepenicu, rekao je: “Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvede u Džennet.”! Ja sam rekao: “Amin!”! (EI-Hakim)

SUJUD-041. Redovno klanjanje dobrovoljnih/nafila namaza. Poslanik,s.a.v.s., je rekao: „Nema nijednog roba muslimana, koji svaki dan mimo farzova, radi Allaha klanja dvanaest rekata dobrovoljnog namaza, a da mu neće biti sagrađena kuća u Džennetu.” (Muslim)

2. Obavljanje dobrovoljnog namaza kod kuće. Od Ibn Omera, r.a.,  prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: ”Dio dobrovoljnih namaza obavljajte u svojim kućama, a nemojte ih činiti grobovima.’, a hadis znači: Klanjajte u njima dobrovoljne namaze i nemojte ih učiniti poput kabura na kojima se inače ne obavlja namaz”. (Buhari)

3.  Dugo ostajanje na sedždi. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:  ”Najbliže što čovjek može biti svome Gospodaru jeste kada je na sedždi, pa stoga mnogo na sedždi učite dovu.” (Muslim, Ahmed, Ebu Davud, Nesai) Još je rekao: ”Što se tiče sedžde, na njoj mnogo učite dovu, jer je moguće da vam se Uzvišeni odazove.”(Muslim, Ahmed, Ebu Davud)

4. Obavljanje noćnog namaza, posebno u zadnjoj trećini noći, pa makar i dva rekata. Imam Muslim bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: “Allahu najdraži namaz, nakon propisanih-farz namaza, jeste noćni namaz.” U drugom hadisu, kojeg bilježi et-Tirmizi, je kazao: “O ljudi, nazivajte selam, hranite siromašne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju, ući ćete u Džennet sigurni.”

5. Učenje dove na putu do džamije, posebno na sabah-namazu i jaciji. Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom odlaska na sabah-namaz učio dovu: “Allahu moj, daj mi nur u srcu, daj mi nur na jeziku, daj mi nur u sluhu, daj mi nur u vidu, daj mi nur iza mene i daj mi nur ispred mene, daj mi nur iznad mene i daj mi nur ispod mene, Allahu, daj mi nur.” (Muslim)

6. Učenje zikra nakon sabah namaza do izlaska Sunca. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko klanja sabah namaz u džematu, potom sjedne slaveći i spominjući Allaha do izlaska sunca, zatim klanja dva rekata, bit će nagrađen nagradom hadža i umre, potpuno, potpuno, potpuno.” (Et-Tirmizi)

7. Obavljanje duha-namaza. Nakon izlaska sunca sunnet je obaviti duha-namaz, od dva, četiri, šest ili osam rekata. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: “Svako jutro na svaki zglob se treba dati sadaka, svaki tesbih (izgovoreno SubanAllah) je sadaka, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir- Allahu ekber je sadaka, naredjivanje dobra je sadaka,odvracanje od zla je sadaka, a sve to zamijenjuju dva rekata duha-namaza.” (Muslim)

8. Obavljanje džuma- namaza svakog petka. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, brišu grijehe počinjene izmedu njih, ako se izbjegnu veliki grijesi”. (Muslim)

9. Traženje sata tokom petka u kojem se dove ne odbijaju. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ima jedan trenutak u petku, kad se rob musliman obrati Allahu za nešto, namaz klanjajući, On će mu to sigurno dati”. (Buhari)

10. Učenje sure el-Kehf. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko u petak prouči suru el-Kehf, od te do sljedeće džume će ga pratitit i obasjavati svjetlo”. (En-Nesai, El-Hakim)

11. Nastoj proučiti Kur’an u toku ramazana. Sunnet je u toku ramazana proučiti Kur’an jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., svake godine u ramazanu pred melekom Džibrilom proučio Kur’an. Zato nastoj proučiti Kur’an, ili barem pratiti njegovo učenje ukoliko nisi u mogućnosti proučiti ga zbog nepoznavanja arapskog pisma.

12. Udjeljivanje sadake. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „”Sadaka gasi grijehe, kao što voda gasi vatru”. (Et-Tirmizi)

13. Najbolja sadaka je sadaka siromaha. Poslanik, s.a.v.s., je upitan: “Koja je sadaka najbolja?’ Pa je odgovorio: ‘Najboja sadaka je ona koja se daje u siromaštvu pa počni od onih koji su ti bliski”.  (Ebu Davud, El-Hakim)

14. Udijeljivanje u tajnosti.Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica. Milostinja koja se daje tajno, ublažava Allahovu srdžbu. Pažnja koja se iskazuje prema rodbini produljuje život. Svako dobro djelo smatra se sadakom.” (Taberani)

15. Poštovanje i poslušnost roditeljima. Poslanik, s.a.v.s., je  jedne prilike rekao: ”Ponižen bio!”, i to je ponovio tri puta. Na upit ashaba: ”A ko to, Allahov Poslaniče?”, odgovorio je: ”Onaj koji doživi starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a on zbog njih, ne uđe u Džennet! (Muslim)

16. Dova za roditelje. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:  Zaista će Allah uzdigniti položaj svoga iskrenog roba u Džennetu, a on će kazati: „Gospodaru moj odakle meni ovoliko dobrih djela ? „Bit će mu odogovoreno: “Ovo je rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece.” (Ahmed)

17. Poštovanje i pažnja prema dajdžama i tetkama po majci. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:“Tetka je na stepenu majke!” (Buhari)

18. Ljubaznost i lijepa riječ. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „”Čuvajte se džehenemske vatre, makar dijeleći polovicu hurme, a ako ni to nemate, onda lijepom riječju.” (Buhari, Muslim) Nastoj se ugledati na svoga Miljenika, s.a.v.s., koji je uvijek bio blag, suosjećajan i pažljiv, a posebno u ramazanu, kada je bio poput blagog povjetarca koji donosi samo dobro.

19.Veličanje i slavljenje Allaha, s.v.t., tokom dana. “A srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!”  (Er-R’ad, 28.)

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “…Neka ti je jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha Uzvišenog.” (et-Tirmizi, Ibn Madže)

20. Slušanje predavanja i održavanje halki. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko ode u mesdžid da bi nešto naučio, ili druge podučio, ima nagradu potpuno obavljenog hadždža.” (Taberani)

21. Izbjegavanje onog što te se ne tiče. Abdurrahman b. Nasir Es-Sa’di je kazao: “Oni (vjernici) se okreću od svakog govora u kojem nema nikakve koristi. Za takvim govorom oni nemaju nikakve potrebe i okrećući se od njega oni uzdižu svoje duše i čuvaju ih čistim. Oni, kada prolaze pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. Pa, ako se okreću i ne upuštaju u govor koji ih se ne tiče, onda još više se okreću i ne upuštaju u zabranjen govor. Kada čovjek sačuva svoj jezik, osim od dobra, tada će sačuvati i svoju vjeru, kao što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao Mu’az b. Džebelu, r.a.: ‘Hoćeš li da te obavijestim o onome što će čuvati sve ovo?’ Mu’az je rekao: ‘Svakako Allahov Poslaniče!’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., uhvatio se za jezik i rekao: ‘Čuvaj ovo!’ Dakle od plemenitih osobina istinskih vjernika jeste čuvanje jezika od svega što ih se ne tiče i svega što je zabranjeno.

22. Ostavljanje rasprave i prepirki. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ”Ja jamčim kuću u podnožju Dženneta onome ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu, i kuću u sredini Dženeta onome ko ostavi laž pa makar se šalio, i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko usavrši svoj ahlak (moral).” (Ebu Davud)

23. Pojačajmo istigfar/traženje oprosta.  Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko se drži istigfara, čini ga ustrajnim, Allah s.v.t., će mu svakoj tjeskobi izlaz naći i svakoj tuzi olakšanje, i opskrbit će ga odakle se i ne nada.“ (Ebu Davud, Ibn Madže)

Poslanik, s.a.v.s, je rekao: “Najbolji istigraf je da kažeš: Allahu moj, Ti si moj Gospodar.Nema istinskog boga osim Tebe.Ti si moj Stvoritelj. Ja sam Tvoj rob. Ja se držim zavjeta tebi datog i obećanja tvog shodno mojim mogućnostima.Od Tebe tražim utočište od zla kojeg sam počinio.Priznajem sve tvoje blagodati koje si mi darovao i priznajem svoje grijehe, pa mi oprosti, jer, niko osim tebe grijehe ne prašta.“ Onaj ko prouči ovaj istigfar nakon što omrkne, ako bi umro te noći, ušao bi u Džennet.Isto tako onaj ko ga prouči kad osvane , čvrsto vjerujuću u ono što uči,i umre taj dan, učiće sa Allahovom dozvolom u Džennet.” (Buhari)

24.Donošenje što više salavata na Poslanika, s.a.v.s.  Poslanik, s.a.v.s., je podstakao je na učenje salavata govoreći o višestrukim nagradama i da bivaju razlogom oprosta grijeha i izvršenjem čovjekovih potreba i briga: ”Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti, biće mu oprošteno deset grijeha i biće podignut za deset stepeni.”( Nesai )

K’ab b. ‘Udžra kaže: “Rečeno je: ‘O Allahov Poslaniče! Poznato nam je da trebamo donositi salavat na tebe, ali kako ćemo to raditi?’ Rekao je: ‘Recite: Allahumme salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammedin kema sallejte ‘ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid. Allahume barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammedin kema barekte ‘ala ali Ibrahime. Inneke hamidun medžid – Gospodaru moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahimovu porodicu! Ti si, doista, Svehvaljeni, Vječni! Gospodaru moj, učini bereketnim Muhammeda i njegovu porodicu kao što si bereketnom učinio Ibrahimovu porodicu! Ti si, doista, Svehvaljeni, Vječni!'” (Buhari)

25. Nastoj san pretvoriti u ibadet. To ćeš postići na sljedeći način: zaspi sa abdestom, lezi na desnu stranu, prouči zikrove pred spavanje i ponavljaj zikr sve dok ne utoneš u san. Na taj način, inšaAllah, i tvoj san će biti ibadet.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

 IslamBosna.ba