Komisija u sastavu: prof. dr. Rešid Hafizović (predsjednik), prof. dr. Adnan Silajdžić (mentor) i prof. dr. Enes Karić (član) izrazila je zadovoljstvo što je baš njima ukazana čast da promoviraju novog doktora nauka na Fakultetu islamskih nauka, koji je svojim višegodišnjim radom, proučavanjem i promišljanjem izrastao u istinskog mislioca i teoretičara, što se vidi i u zrelom doktorskom uratku. Prof. dr. Karić naveo je pet vrijednosti doktorske teze: kondenzirano znanje, temeljita naučna upućenost u predmet, osviješćeno bavljenje temom, praćenje teme na više planova i recepciji Ibn Rušda u javnom mijenju (akceptiranje mišljenja Arapa ali i kršćana sa punim uvažavanjem), te izgrađen savremeni jezik kojim se doktorand služi. Vrijednost rada ogleda se i u širokoj lepezi mislilaca i literature koju je doktorand konsultovao te kroz bavljenje važnim pitanjima, poput pitanja reformizma, modernizma,  tradicionalizma, autoriteta, evrocentrizma, panislamizma, arabizma i panarabizma. Prof. dr. Silajdžić iskazao je divljenje spram velike sposobnosti pronicanja u tekst i razumijevanja teksta koju Bajraktarević ima, te samokritičnosti koju je kao mentor mogao da vidi kod njega.Doktorska disertacija podijeljena je na tri tematske cjeline koje se bave rekonstrukcijom islamske teološke misli, hermeneutičkom analizom teksta i kako čitati Ibn Rušda danas. Dok ovaj vrijedan doktorski rad ne ugleda svjetlo dana u vidu knjige, svi zainteresirani mogu pogledati rad u prostorijama čitaonice FIN-a.

Dr. Orhan Bajraktarević rođen je 1956. godine u Špionici, općina Srebrenik. Nakon završene Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu 1976., studirao je filozofiju, arapski jezik i islamske nauke na Islamskom teološkom fakultetu i Filozofskom fakultetu u Sarajevu na kome je i diplomirao 1981. godine. Postdiplomske studije pohađao je u Sarajevu, Kairu i Zagrebu, a magistrirao je 1998. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu s temom Ibn Rušd i problem destrukcije filozofije kod Gazalija. Radio je kao prevodilac za arapski jezik u Libiji, bio je glavni urednik Preporoda, a na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu radi od 1988. kada je primljen za asistenta na predmetima islamske filozofije i tesavufa. Danas je Bajraktarević predavač na predmetima: Klasična islamska filozofija i Savremena islamska filozofija. Objavio je niz tekstova, studija i prijevoda iz oblasti arapsko-islamske filozofije, filozofije jezika i sufizma u Islamskoj misli, Takvimu, Preporodu, Dijalogu, Zborniku radova FIN-a, Vrhbosnensia, i sl.

(www.fin.ba)

 

(SAN)

Leave a Reply

*

captcha *