Policijska stanica u Srebrenici, maj 2012. godine.

Piše: Nedim Jahić

Predložene izmjene Zakona o prebivalištu i boravištu predviđaju da RS provede reviziju prebivališta državljana BiH.

Povratnici podnose zahtjev za obnovu prebivališta na prijeratnim adresama. Red se već stvorio, budući da je kampanja “Glasaću za Srebrenicu” mobilizirala brojne Srebreničane, kako one koji nemaju prijavljeno prebivalište, tako i raseljena lica koja su u međuvremenu promijenila lične karte, pa sa trajnim ličnim kartama iz Federacije ne bi mogli glasati u Srebrenici.

Službenici im, pored potvrde o identitetu, traže rodni list, uvjerenje o državljanstvu, te posjedovni list kojom se potvrđuje vlasništvo nad imovinom na adresi na koju se prijavljuje.

Asocijacija studenata Srebrenice upućuje formalni upit u kojem zahtjeva službenu potvrdu ovakve prakse, imajući u vidu da isto, a posebno za lica koja već imaju važeću ličnu kartu, nije utvrđeno u Zakonu o prebivalištu i boravištu.

Čini se da više ne vrijedi ni spominjati da je u istom eksplicitno utvrđena olakšana procedura prijave povratnika, gdje se “za olakšano ponovno prijavljivanje ne može tražiti nijedan drugi dokument osim dokumenata kojima se dokazuje identitet ili prebivalište prije sukoba”.

Policijska stanica ne daje informaciju, već u odgovoru na upit zaključuje da je “besmisleno davati bilo kakvu izjavu o opredjeljenosti za primjenu propisa”, te upućuje Asocijaciju na internetsku stranicu Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska, gdje informacije govore drugu stvar od onoga što praksa poručuje.

Nakon pritisaka građana, PS Srebrenica kasnije popušta, te za registraciju povratnika postaje moguće dostaviti izjave svjedoka koji će potvrditi da je lice imalo prebivalište prije rata na prostoru ove općine.

* * *

Matični ured u Bratuncu, juni 2012. godine.

Treći put u dva dana se starici rođenoj u Bratuncu, povratnici u Srebrenicu, dostavlja rodni list sa pogrešnim upisom imena oca. U rodnom listu piše “Radovan”. Kada su joj konačno unijeli izmjenu, još će joj se jednom odbiti zahtjev za prijavu prebivališta zbog navodne nečitljivosti uplatnice.

S druge strane generacijske podjele, gomila se broj lica rođenih 1993. i 1994, za koje se utvrđuje neispravnost matičnog broja, te je u jednom slučaju povratnici iz Lukavca u Srebrenicu izvršena odjava prebivališta u Lukavcu bez prijave u Srebrenici, praktično je brišući iz evidencije.

Rješavanje njenog problema će se otegnuti od juna do oktobra 2012. godine.

* * *

Press RS, juli 2012. godine.

Pozivajući se na izvore iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, Press RS objavljuje podatke o identitetu dva lica registrirana u kampanji “Glasaću za Srebrenicu” sa adresama prijave, fotografijama kuća u kojima su, navodno, registrirani, kao i identiteti lica kod kojih su ovi građani, navodno, prijavljeni. Istog mjeseca, onemogućen je pristup policijskoj stanici za međunarodne posmatrače koji su došli u Srebrenicu po nalogu Vijeća Evrope, a s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa kršenjem ljudskih prava povratnika.

* * *

Foča, Višegrad, Srebrenica, Bratunac, august 2012. godine.

Kreću sa radom “terenske provjere”, u sklopu kojih policijski službenici vrše provjere građana koji su prijavili prebivališta u posljednjih šest mjeseci. Premda ovakva provjera nema osnova u Zakonu, službenici redom vrše pretrese, a činjenice se utvrđuju, kasnije ćemo saznati, i na osnovu toga što komšija nije čuo za lice koje je predmet provjere, falsicificiranih izvještaja o tome da su vlasnici kuća/ stanova negirali vezu ili, jednostavno, tvrdnjom službenika da nije pronašao lice na prijavljenoj adresi prebivališta.

Između ostalog, poništenja su uslijedila i za lica koja su prijavljena na porušenim kućama, premda je uslov za brojne donatorske programe prijava na prijeratnoj adresi, u skladu s čime su raseljena lica i postupila.

* * *

Srebrenica, oktobar 2012. godine.

Poslije održanih izbora u Srebrenici dio građana koji se registrirao u ovom gradu odjavljuje svoje prebivalište, prije svega zbog činjenice da su im došle u pitanje beneficije koje su do sada imali po osnovu prijavljenog prebivališta u Federaciji, poput zdravstvene, socijalne i boračko-invalidske zaštite.

U oktobru i novembru policijske stanice širom RS-a donose rješenja o poništenju prebivališta, a protiv lica koja su se sama odjavila u Srebrenici pokreću prekršajne postupke pred Osnovnim sudom. Ovi građani će biti pozvani i na saslušanje u policijskim stanicama općina u kojima su sada prijavljeni.

* * *

Sarajevo, decembar 2012. godine.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrđuje rezultate lokalnih izbora u Srebrenici, te se stavlja tačka na sumnje o izbornim malverzacijama.

* * *

Srebrenica, januar i februar 2013. godine.

Veliki broj građana koji nisu primili rješenja o poništenju prebivališta, već su ista stavljena na oglasnu ploču PS Srebrenica, o njima će saznati tek kada su im na adrese ranijeg prebivališta dostavljena rješenja o poništenju i oduzimanju lične karte.

Unatoč nastojanjima da se žalbom objasni kako vlasti nisu poduzele neophodne korake da ih obavijeste o prvom rješenju (onom o poništenju prebivališta), te su im time uskratile mogućnost na djelotvorni pravni lijek, žalbe bivaju odbačene, te 294 rješenja o poništenju postaju pravosnažna.

* * *

Srebrenica, april 2013. godine.

Pred Osnovnim sudom u Srebrenici se izvodi ispitivanje u sklopu prekršajnog postupka protiv lica koja su izvršila odjavu prebivališta nakon izbora.

Prekršajni postupak se obustavlja, budući da je utvrđeno da su lica imala osnovu za prijavu, te svjedoke koji potvrđuju da je isto slučaj. PS Srebrenica se žali Okružnom sudu u Bijeljini, koji odbacuje navode i potvrđuje rješenje nižeg suda. Niko ne uzima u obzir da je zbog iste argumentacije, koja je u prekršajnom postupku pala pred sudom, pravosnažno poništeno prebivalište 294 građana Srebrenice.

* * *

Srebrenica, juni i juli 2013. godine.

Međutim, tu nije kraj. U junu i julu 2013. godine Osnovni sud je pozvao novi krug građana na saslušanje. Pritisak se nastavlja, ali se čini da građani sve spremnije reagiraju, kako uz pripremljenu dokumentaciju, tako i uz stalni pregled rješenja lokalnih policijskih stanica. Za to vrijeme stajanja nema ni na drugoj strani.

Prošlog mjeseca je usvojen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine na Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Isti trenutno čeka ocjenu Ustavnog suda o ugroženosti vitalnog interesa konstitutivnog naroda, koje je pokrenuto od strane delegata iz reda bošnjačkog naroda na posljednjem zasjedanju Doma naroda.

Namjera zakonodavca je bila da paket propisa, koji uključuje reguliranje državljanstva, putnih isprava, jedinstvenog matičnog broja i prebivališta, provede kroz proceduru bez javnih konsultacija, u hitnom postupku, te bez učešća javnosti. Predložene izmjene Zakona o prebivalištu i boravištu predviđaju da MUP RS-a i policijske stanice iz ove priče u narednih pet godina provedu reviziju prebivališta svih državljana BiH na prostoru ovog entiteta.

Izgleda da ćemo još dugo provjeravati oglasne ploče.

Al Jazeera