IslamBosna.ba- Bio sam skrivena riznica pa sam poželio biti spoznat.  Stoga sam stvorio ljude kako bih bio spoznat.

Ova predaja nema nikakvog utemeljenja. Neutemeljenom je smatraju Ibn Hadžer el-Askelani, imam Sujuti, zatim veliki hanefijski učenjak Mula Ali el-Kari u svome djelu el-Esrar el-merfu’a fi el-ahbar el-mevdu’a, koji navodi da je šejhu-l-islam Ibn Tejmije, rekao: “Ovo nisu Poslanikove riječi i ovo nema niti ispravnog niti neispravnog seneda”, dodajući: “S tim njegovim mišljenjem slažu se i ez-Zerkeši i Ibn Hadžer el-Askelani. Također, ovaj hadis među izmišljene ubraja i imam Sujuti u svom djelu Zejlu el-mevdu’at, na 203. strani.

Srce je Božija kuća.

Imam Mula Ali el-Kari također spominje i ovaj hadis, na 258. strani svoga djela, navodeći da je es-Sehavi kazao: “Ovaj hadis nema osnove.”  Ibn Tejmije ga smatra izmišljenim.

Ne mogu Me obuhvatiti ni zemlja ni nebesa, ali može srce vjernika.

Ovaj hadis je spomenut u el-Ihjau a Hafiz el-Iraki navodi da nema osnova. Šejhu-l-islam Ibn Tejmije navodi da hadis nema seneda i da je jedan od israilijata.

IslamBosna.ba