Post je djelo koje će štititi vjernika od kaburske patnje!

Ebu Hurejre r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike rekao :

Zaista mejjit, kada bude stavljen u kabur, čuje klepet obuće o­nih koji su bili kod kabura dok se o­ni od njega udaljavaju.

Ukoliko dotični bude vjernik / mu’min njegov namaz bit će kod njegove glave, post sa njegove desne strane, zekat sa lijeve, a dobra djela poput sadake , održavanja rodbinskih veza, naređivanja i činjenje dobra dobročinstva ljudima kod njegovih nogu.

Tada mu se dođe od strane njegove glave, pa namaz tada kaže: ‘ma kibali medhal- sa moje strane nije, nema prolaza.’

Zatim mu se priđe sa njegove desne strane pa post kaže ‘kod mene nije prolaz’

Zatim mu se priđe sa njegove lijeve strane pa zekat kaže: ‘kod mene nije prolaz’

Onda mu se dođe kod nogu pa dobra djela poput sadake, održavanja i čuvanja veza, naređivanje i činjenja dobra ljudima, pa o­ni kažu: ‘kod nas nije prolaz.’

Tada će mu se otvoriti jedna Džennetska vrata i bit će mu rečeno: ‘Ovo je tvoje mjesto u Džennetu!’

On će se tada još više razveseliti i radovati. Zatim će mu se otvoriti jedna vrata od vatre (Džehennema) i bit će mu rečeno: “Ovo je tvoje mjesto u vatri i o­no što je za tebe Allah pripremio da si asija bio.(Leu asejtehu)

Što se kafira tiče, kada mu se priđe od glave neće biti ničega (od dobrih dijela ili bogoslužja), ibadeta, zatim sa njegove lijeve strane neće biti ničega, sa njegove lijeve strane neće opet biti ničega, kod njegovih nogu također neće biti ničega, bit će mu rečeno: ‘Sjedi.’! Pa će o­n sjesti sav uplašen.

Nakon toga će mu se otvoriti jedna Džehennemska vrata i bit će mu rečeno: ‘Ovo je tvoje mjesto u vatri i o­no što ti je Allah pripremio’ Zbog ovog će se ražalostiti, tugovati, razočarati.-Poslije toga će mu se otvoriti jedna Džennetska vrata i bit će mu rečeno: ‘Ovo bi bilo tvoje mjesto u Džennetu da si Allahu bio poslušan / leu atatehu’. Na ovo će se još više razočarati i rastužiti. Tada će ga kabur da pritisne od čega će mu se njegovi djelovi tjela da raspadnu. – Allah dž.š., kaže: On će težak život imati a na Sudnjem Danu bit će slijep proživljen.

Post ramazana je jedan temelja vjere

 Islam se zasniva na pet temelja: vjerovati jednog jedinog Allaha, klanjati namaz, dijeliti zekat, postiti ramazan i, kome to bude moguće obaviti hadž

Post je štit od vatre

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
Post je štit, nekome od vas, od vatre, kao što je štit od napada

Imam Ahmed sa hasen isnadom je zabilježio u svome Musnedu od Džabira r.a., od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: Post je štit-brana- kojim se rob štiti od vatre.

U musnedu također, u drugoj verziji ovog hadisa stoji: Post je zaštita i zaštićena tvrđava od vatre.

Post briše prethodne grijehe

U dva sahiha je zabilježeno od Ebu Hurejre r.a.,da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ?Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se, biće mu oprošteni predhodni grijesi.?

Znameniti suvremenik, Šejh Abdullah Siradžuddin rahimehullah, u komentaru ovoga hadisa kaže:

‘Značenje sintagme: Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se…- je da se post čini vjerujući u Allaha i ispunjavajući Njegovu naredbu, zatim slušajući i slijedeći sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.’

Računajući: tj. nadajući i računajući na Allahovo zadovoljstvo i nagradu.

El Munavi u ‘Fejdu’ u komentaru ovog hadisa kaže: Odnosi se na brisanje manjih grijeha.

Zatim citira imama Zerkeüija koji kaže: ‘Predaje koje govore o općtem opraštanju grijeha za određene ibadete bez tevbe, poput ovog ili hadisa: Abdest briše grijehe.. ili hadisa: Ko predano klanja dva rekata Allah će mu oprostiti grijehe Učenjaci smatraju da se o­ni odnose na male grijehe jer je brisanje velikih grijeha uslovljeno činjenjem tevbe.

U Muslimovom sahihu je zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izjavio: Pet namaza, petak do petka, ramazan do ramazana: sve su to iskupljenja o­nih grijeha koja se u tom periodu počine, ukoliko se kloni velikih grijeha.

Postači neće ožednjeti na dan žestoke žeđi i vrućine

Ibn Abbas.r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Ebu Musa El-Eša’arija r.a., u pohod. Dok su o­ni morem plovili, u jednoj tamnoj noći, čuli su glas: ?Zar ne želite da vas obavijestim o o­nome što je Allah odredio? ?

Ebu Musa mu reče: ?Reci nam ako želiš reći!?

On reče: ?Ko se bude žeđi izlagao radi Allaha-tj. bude postio u vrućem danu- Allah je se obavezao da ga napoji na Danu Stajanja/Jeumu-l Kijame.?

Post je jedan vid zekata

Tako ibn Madže prenosi od Ebu Hurejre r.a., Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Sve ima svoj zekat(sadaku), zekat tijela je post, a post je pola sabura

 El-Munavi je rekao: Zato što zekat smanji imetak gledano kroz brojke, ali povećava berićet istog.

Isti je slučaj sa postom; smanji se težina zbog nedostatka hrane u organizmu, ali mu uvećava nagradu kod Allaha. Iz ovog razloga je post zekat tijelu jer, odstranjuje od njega o­no što je suvišno, a poboljšava njegov moral.

Kolika je nagrada za post jednog dana?

U musnedu imama Ahmeda, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je zabilježeno: Ko isposti jedan dan, nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će njegovo lice od vatre da udalji koliko razdaljinu leta ptice koja je uplašena pobjegla sve dok, od iznemoglosti nije uginula.

Hudžetu-l-islam El-Gazali u “Ihjau ulumu-d-din”

‘Znaj da post ima karakteristiku koja u ostalim ibadetima i djelima nije sadržana. A to je da ga je Allah sebi pripisao kada je rekao Post pripada Meni/ Moj je, i Ja za njega nagrađujem’

Specifičnost sijama proizlazi iz dva razloga:

Prvi: Da je o­n tajna, i skriveno djelo koje ljudi ne vide niti se čini iz licemjerstva.

Drugi: Zato što je o­n-isijam- sredstvo za poraz Alahovog neprijatelja (šejtana) koji se jača jelom i pićem.

Post je karakterističan po nagradi koja je za njega predviđena, naime; -Za sijam se nagrada uvećava za više od 700 puta

U dva sahiha je zabilježeno od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, dobro djelo se nagrađuje deseterostruko do sedam stotina puta. A Uzvišeni Allah dž.š., je rekao Osim posta, o­n pripada Meni i Ja za njega posebno nagrađujem. Postač ostavi svoje jelo, piće i požude radi Mene.”

Postač ima dvije radosti, radost kod iftara i radost kod susreta sa njegovim Gospodarom. Zaista zadah postača je kod Allaha bolji od mirisa miska.

Primljen post se zauzima, čini šefa’at, kod Allaha za postača

 U musnedu Ahmeda je zabilježen hadis u kome se kaže: Kur’an i post će se zauzimati za neke ljude na Sudnjem danu; Post će reći ‘Gospodaru, ja sam mu branio hranu i ostale požude tokom dana.’ A Kur’an će reći ‘Gospodaru ja sam mu branio san u toku noći pa mi šefa’at primi’. I ovo njihovo zagovaranje/šefa’at će biti kod Allaha primljeno.

Post jednog dana udaljava lice postača sedamdeset godina:
Ko u ime Allaha posti jedan dan, Allah njegovo lice udalji od vatre sedamdeset jeseni.

Postom ramazana izvršavamo jednu obligatnu dužnost

Skidamo sa sebe odgovornost, i izlažemo se sevapu i nagradi Uzvišenog Allaha. Jer, najkraći put do Allahove nagrade i zadovoljstva je obavljanje o­noga što nam je o­n, kao obligatnu obavezu propisao, shodno poruci hadisa u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je Allah, dž.š., rekao: Ničim mi se rob Moj ne može približiti, kao što može obavljanjem o­noga što sam mu propisao

Kolika je blagodat dočekati i ispostiti ramazan između ostalog upućuje i hadis trojice, od kojih su dvojica pali kao šehidi, a treći je, nakon njih, umro prirodnom smrću. Pa su viđeni u snu da je ovaj iznad njih dvojice. Kada je o ovome upitan Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o­n je izjavio: Zar o­n nije posle njih klanjao toliko i toliko namaza, zar nije dočekao ramazan i postio ga?! Tako mi o­nog u čijoj je ruci moja duša između njih je razmak koliko između nebesa i zemlje.

Post je sam po sebi izraz bogobojaznosti, kao što vodi ka bogobojaznosti u drugim djelima.

Post prouzrokuje osjećaj Božje blagodati nad nama, što neminovno vodi ka zahvali na njima.

Zato se u ajetu kaže: Propisuje vam se post. A završava..i da bi ste zahvalni bili.

Post je ibadet koji će biti postaču štit od vatre!

Bilježi Buhari: od Ebu Hurejre da je kazao: Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne čini sramotna djela, a ako ga kogod napadne ili počne grditi neka kaže ja postim, ja postim…

Ahmed, preko Ebu Junusa od Ebu Hurejre prenosi: Post je štit i jako utvrđenje od vatre.

Ibn Abdu-l-berr, je za ovaj fadilet posta konstatovao: Postu je dovoljna ova specifičnost, tj., da bude postaču zaštita od vatre!

Post podstiče na solidarnost, samilost

Zato se u hadisu kojeg bilježi Ibn Huzejme u opisu mjeseca ramazana kaže da je to ‘Mjesec solidarnosti’

S obzirom da je post tajna između Rabba i Njegovog roba, za njega je Allah rekao: Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta o­n je Moj i za njega Ja nagrađujem.

U Džennetu imaju posebna vrata specijalno za postače koja se zovu ‘Rejjan’

U hadisu se kaže:

Na ova vrata niko sem postača neće ući. Pa kada o­ni uđu vrata će se zatvoriti i tako niko sem postača kroz njih neće proći.

Od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko na Božjem putu, žrtvuje dvoje, pozvaće se na sva džennetska vrata: Božji robe, to je veliko dobro.

Pa ko bude od o­nih koji su redovno obavljali namaz biće pozvan sa namaskih vrata, borci za vjeru biće pozvani sa svojih vrata, postači će biti pozvani sa vrata Rejan, o­ni koji budu udjeljivali milostinju biće pozvani sa vrata milostinje. Ebu Bekr reče: O Allahov poslaniče, da li će neko biti pozivan sa svih tih vrata?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče Da-! I Priželjkujem i nadam se da ti budeš od njih.

Postu nema ništa ravno

Ebu Umame je došao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: Daj mi neki preporuku( vasijjet), o­n mu reče:

Posti jer postu nema ništa ravno!

Poslije ovog vasijjeta, Ebu Umame je toliko postio da bi njegove komšije, kada bi vidjeli dim iz njegove kuće, znali da mu je u tome danu neko došao u goste.

Sličan vasijjet Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je uputio i Ebu Fatimi kada je rekao: Učini hidžru, jer hidžri ništa nije ravno, posti jer postu nema ništa ravno, čini što češće sedždu, jer, svakom sedždom ti Allah povećava deredže i briše ti njome grijehe.

Oni koji su uzastopno postili od ashaba su Omer, Ebu Talha, Ai?a i mnogi drugi od uzornih predaka.

A o­ni koji su postili sve svete mjesece su Ibn Omer i Hasan El-Basri i dr.

Neki o postu i jelu su govorili: U danu i o­nako ti preostane ručak i večera, pa ako odgodiš svoj ručak do večere, omrkneš a već si upisan u divan postača

Veličinu nagrade posta ne zna niko sem Allaha dž.š.,

Krajnju nagradu koja je predviđena za čin posta nije moguće u potpunosti dokučiti niti opisati, jer se u hadisu naglašava da ‘Nagradu za o­noga koji obavlja post niko sem Allaha dž.š. ne zna!’

Sve što znamo da je nagrada, velika, ogromna i obilata. Tako npr. među o­ne kojima je Allah pripremio obilatu veliku nagradu i oprost pripremio, su, da se poslužimo Kur’anskim izrazom: I muškarcima koji poste, i ženama koje poste

O ovome u Kur’anu stoji:

…I muškarcima koji poste, i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, -Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.

Ajet u kome se navodi da će se nekim skupinama ljudi na Sudnjemu Danu reći: Jedite i pijte radosni, za o­no što ste u danima minulim zaradili

Mudžahid je izjavio : Ova počast se odnosi na postače

Zehrudin Junuzović

Leave a Reply

*

captcha *