Na­kon što je Bo­sna i Her­ce­go­vi­na blo­ki­ra­la uvoz i pre­voz ro­ba ko­je
ima­ju do­ku­men­ta­ci­ju i pe­čat ca­rin­skih vlas­ti Ko­so­va, zva­ni­čna
Pri­šti­na je odmah uz­vra­ti­la.

Na­ime, pre­ma odlu­ci ko­sov­skih vla­sti, od
1. ja­nu­ara na sna­zi je em­bar­go na uvoz proi­zvo­da iz Bo­sne i
Her­ce­go­vi­ne. Is­ta odlu­ka va­ži i za ro­be iz Srbi­je, piše
"San".

Ko­sov­ske vlas­ti su pri­je de­se­tak da­na na­ja­vi­le tu
odlu­ku, če­ka­ju­ći rea­kci­je iz BiH. Po­što ih ni­je bi­lo, do­ne­se­na je
odlu­ka o em­bar­gu jer BiH ne uva­ža­va do­ku­men­ta­ci­ju ca­rin­skih vlas­ti Ko­so­va ne­go sa­mo do­ku­men­ta­ci­ju UNMIK-a.

BiH, ali i Srbi­ja,
do­ni­jele su odlu­ku o za­bra­ni ulas­ka i pre­vo­za proi­zvo­da s Ko­so­va
pre­ko svog te­ri­to­ri­ja po­čet­kom de­cem­bra pro­šle go­di­ne ka­d je
UNMIK pre­dao svo­je ca­rin­ske ovlas­ti zva­ni­čnoj Pri­šti­ni. Tom odlu­kom,
BiH i Srbi­ja su sta­vi­li do zna­nja da ne pri­zna­ju drža­vu Ko­so­vo,
naj­mla­đu drža­vu u Evro­pi.

Po­li­ti­ča­ri s Ko­so­va ka­žu da je
odlu­ka o em­bar­gu po­tpu­no le­gi­ti­mna i oprav­da­na jer krši spo­ra­zum o
slo­bo­dnoj trgo­vi­ni CEF­TA ko­ji su po­tpi­sa­le sve bal­kan­ske ze­mlje.

Što se ti­če Ko­so­va, po­tpis na taj spo­ra­zum u slu­ča­ju BiH i
Srbi­je vi­še ne pos­to­ji. Evro­pa bi mo­ra­la uči­ni­ti sve sa svo­je stra­ne
da se taj slu­čaj ra­zri­je­ši. Va­ljda bi svi­ma mo­ra­lo bi­ti ja­sno, pa
ta­ko i fvlas­ti­ma u BiH, da je Ko­so­vo ne­za­vi­sna drža­va. Blo­ka­de bi­lo
ka­kve vrste, da­kle i eko­nom­ske, ni­ko­me ni do­no­se do­bro – ka­žu u Pri­šti­ni.

 

Izvor: Svevijesti.ba 

Leave a Reply

*

captcha *