IslamBosna.ba- Jednom prilikom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao govor svojim ashabima, pa kada je već Sunce bilo na samom zalasku, skoro da zađe za horizont, Poslanik, s.a.v.s., reče: Od ovog dunjaluka nije ostalo ništa više nego što je ostalo od ovog vašeg dana koji prolazi. (dio dužeg hadisa koji bilježe, između ostalih Tirmizi i imam Ahmed, a Tirmizi i Ibn Hadžer ga smatraju hasenom, dobrim).

Neka svako onaj ko ima razuma, ko sebi želi dobro, dobro razmisli o ovom hadisu, neka se zapita šta od ovog preostalog vremena dunjaluka može dograbiti. Neka zna čovjek da samo luta i sanja i neka zna da je vječnu sreću i trajne blagodati dao za ono što nema nikakve vrijednosti. A ako bi čovjek tragao za Allahom i Ahiretom, Allah bi mu, zasigurno, darivao i dunjaluk, sa svim ljepotama i potpunostima, kako to stoji u nekim predanjima: Sine Ademov, prodaj dunjaluk za Ahiret, dobit ćeš ih oboje, a nemoj prodati Ahiret za dunjaluk, pa da izgubiš oboje.” (Ebu Nu’ajm ove riječi prenosi od Hasana el-Basrija)

Neki od selefa je govorio: Sine Ademov, ti si potreban svoga udjela u dunjaluku, ali si još potrebniji svoga udjela u Ahiretu. Ukoliko započneš sa svojim dunjalučkim udjelom, upropastit ćeš svoj udio na Ahiretu, a i dunjalučki će ti biti u opasnosti, a ako prvo započneš sa svojim udjelom na Ahiretu, uspjet ćeš i u jednom i u drugom.

Omer b. Abdulaziz je u svojoj hutbi govorio: O ljudi, vi niste stvoreni bez svrhe, i niste ostavljeni sebi na volju. Vi imate dan povratka u kojem će vas Allah sakupiti da bi vam sudio i da bi među vama razdvojio. Nesretan je i propao svaki onaj koga Allah izvede iz Svoje milosti, koja sve obuhvaća, kome uskrati Džennet koji je prostran koliko nebesa i Zemlja, Sigurnost budućnosti je zagarantovana onome ko se u sadašnjosti Allaha boji i ima Ga na umu, onome ko je dao malo za mnogo, prolazno za vječno, nesreću za sreću. Zar ne vidite da ste u koloni mrtvih, nakon vas ostaju živi. Zar ne vidite da svaki dan, jutrom i večerom, ukopavate one koji se vraćaju Allahu! Njegova nada je prekinuta, spuštate ga u utrobu zemlje, bez postelje i jastuka, bez ičega, ostavio je voljene a obračun mu slijedi!

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Iz djela: el-Vabil es-sajjib

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba