ForumIslamBosnaTražiKontaktŠuraLoginRegistruj se

Privatni kutak

IB - Dućan:

Zadnji tekstovi:

Podrži IB:

Zadnji postovi:

Poruke dana
Aferim dana:
Bezze dana:


Statistika
Poruka: 629022
Tema: 65731
Članova: 52040
Najnoviji član: Harleycoste


Popularno

+  IslamBosna Forum
|-+  Forum na bosanskom jeziku
| |-+  Politika i aktuelnosti (Moderatori: ihlasica, eko87)
| | |-+  Cia sačinila statistike BiH, znaju tačan broj stanovnika
0 Članova i 1 Gost citaju ovu temu. « prethodno sljedeće »
Stranica: [1] Idi dolje Printaj
Tema: Cia sačinila statistike BiH, znaju tačan broj stanovnika  (Čitanja 13683 puta)
Zulkarnejn
Oflajn
3833
Vidi Profil
« u: Avgust 05, 2008, 04:51:20 »


Ame­ri­čka Cen­tral­na oba­vje­štaj­na agen­ci­ja, CIA, obja­vi­la je no­vi iz­vje­štaj o svo­je­vrsnoj li­čnoj kar­ti Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.

To što se vlas­ti BiH te­ško mo­gu do­go­vo­ri­ti o no­vom po­pi­su sta­no­vni­šta, ko­jim bi se do­šlo do pre­ci­zni­jih po­da­ta­ka o sta­nju u ze­mlji, za ana­li­ti­ča­re i oba­vje­štaj­ce CIA-e oči­to ne pred­stav­lja pro­blem da o BiH sa­ku­pe broj­ne in­for­ma­ci­je, od ko­jih ne­ke mo­žda čak ne­ma­ju ni­ti do­ma­će in­sti­tu­ci­je, piše San.

Ono što je si­gur­no, ako sli­čni po­da­ci pos­to­je u in­sti­tu­ci­ja­ma BiH, te­ško da su obje­di­nje­ni na je­dnom mjes­tu, po­put pre­gle­da ko­jeg nu­di naj­no­vi­ji iz­vje­štaj ame­ri­čke taj­ne slu­žbe.

Za­si­gur­no je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih po­da­ta­ka, sa­drža­nih u iz­vje­šta­ju je pre­ci­zan broj sta­no­vni­ka ko­ji pre­ma po­da­ci­ma CIA-e ži­ve u BiH. Ta­ko je u BiH u ju­lu 2008. go­di­ne ži­vje­lo 4.590.310 sta­no­vni­ka. Ovaj po­da­tak još je in­te­re­san­tni­ji ka­da se zna da pre­ma zva­ni­čnim pro­cje­na­ma drža­vne Agen­ci­je za sta­tis­ti­ku, u BiH ži­vi tek oko 3,8 mi­li­ona sta­no­vni­ka.

Te­ško se odlu­či­ti da li vje­ro­va­ti pro­cje­na­ma slu­žbe­nih in­sti­tu­ci­ja BiH ili je­dne od naj­bo­lje or­ga­ni­zi­ra­nih taj­nih slu­žbi na svi­je­tu. Jer, kre­di­bi­li­tet ovog po­dat­ka CIA-e do­da­tno pot­vrđu­je i niz dru­gih i vi­še ne­go pre­ci­znih in­for­ma­ci­ja ko­je se o BiH mo­gu pro­či­ta­ti u nje­nom naj­no­vi­jem iz­vje­šta­ju o BiH.

 

Ko­li­ko ži­vi­mo

Ta­ko se CIA ne za­us­tav­lja na pu­kom bro­ju gra­đa­na ko­ji ži­ve u BiH, već nu­di i niz in­for­ma­ci­ja o stru­ktu­ri sta­no­vniš­tva ko­je se te­ško mo­gu pro­na­ći sa­bra­ne na je­dnom mjes­tu u bi­lo ko­jem sli­čnom iz­vje­šta­ju do­ma­ćih in­sti­tu­ci­ja. Pre­ma CIA-inim in­for­ma­ci­ja­ma, naj­ve­ći dio po­pu­la­ci­je BiH otpa­da na gra­đa­ne u do­bu od 15 do 64 go­di­ne, njih čak 70,6 pos­to. Dje­ce do 14 go­di­na u BiH ima oko 14,7 pos­to ko­li­ko izno­si i pro­ce­nat sta­ri­jih od 65 go­di­na.

No, po­da­ci o stru­ktu­ri sta­no­vniš­tva ne sta­ju ni tu: u iz­vje­šta­ju na­vo­di da je pro­sje­čna sta­rost gra­đa­na u BiH 39,4 go­di­ne. Za­ni­mlji­vo je da su že­ne u BiH u pro­sje­ku sta­ri­je od mu­ška­ra­ca za dvi­je go­di­ne. Pro­sjek kod mu­ška­ra­ca je 38,2 go­di­ne dok je kod že­na 40,5 go­di­na.

Pro­sje­čna oče­ki­va­na ži­vo­tna dob že­na je 82 go­di­ne, dok mu­škar­ci u pro­sje­ku ži­ve 74 go­di­ne.

Vje­ro­va­tno će mno­gi od njih us­pje­ti do­ži­vje­ti no­vi po­pis sta­no­vniš­tva u BiH, ko­ji će pru­ži­ti ko­na­čnu pot­vrdu ta­čnos­ti po­da­ta­ka ko­ji su o BiH pri­ku­pi­li ame­ri­čki taj­ni agen­ti.

 

HIV-om 900 za­ra­že­nih

Pre­ma po­da­ci­ma CIA-e u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni tre­nu­tno oko 900 lju­di ži­vi sa vi­ru­som HIV/ AIDS-a, dok je do 2003. go­di­ne u BiH od ove bo­les­ti umrlo oko sto­ti­nu za­ra­že­nih.

 

Na­ci­ja i re­li­gi­ja

Za­ni­mlji­vo je da se u iz­vje­šta­ju na­vo­de ve­oma pre­ci­zni po­da­ci o re­li­gij­skoj i etni­čkoj stru­ktu­ri sta­no­vniš­tva BiH. Ta­ko je naj­vi­še Boš­nja­ka, 48 pos­to. Pro­ce­nat Srba u po­pu­la­ci­ji BiH je 37,1 pos­to, dok je Hrva­ta 14,3 pos­to. Pre­ma ovom iz­vje­šta­ju os­ta­lih u BiH ima sve­ga oko 0,6 pos­to. Po­da­ci o re­li­gij­skoj pri­pa­dnos­ti dos­ta se ra­zli­ku­ju i uka­zu­ju da etni­čki kri­te­rij baš i ne mo­že strik­tno da se ve­že uz pri­pa­dnost ne­koj od re­li­gi­ja. Mu­sli­ma­na je oko 40 pos­to, pra­vo­sla­va­ca 31 pos­to, ka­to­li­ka 15 pos­to dok je pro­ce­nat ate­is­ta i pri­pa­dni­ka dru­gih kon­fe­si­ja 14 pos­to.

 

Ži­vi­mo od uslu­ga

U iz­vje­šta­ju CIA-e na­vo­di se i niz po­da­ta­ka o eko­nom­skoj si­tu­aci­ji u BiH. Ana­li­ti­ča­ri ove or­ga­ni­za­ci­je upo­zo­ra­va­ju da su dva naj­ve­ća pro­ble­ma sa ko­jim se su­oča­va bh. eko­no­mi­ja ve­li­ka ne­za­po­sle­nost i ogro­mni trgo­vin­ski de­fi­cit. Sto­pa ne­za­po­sle­nos­ti u BiH je oko 45 pos­to. Me­đu­tim pro­cje­ne CIA-e su da se ova sto­pa tre­ba uze­ti sa re­zer­vom, jer naj­ma­nje 30 pos­to zva­ni­čno ne­za­po­sle­nih, ra­di na crno. Od uku­pnog sta­no­vniš­tva, pro­cje­nju­je se da ja ra­dno spo­so­bno oko 1,1 mi­li­on lju­di. Bru­to druš­tve­ni proi­zvod pro­cje­njen je na oko 14,7 mi­li­jar­di do­la­ra, dok GDP po gla­vi sta­no­vni­ka izno­si oko 7.000 do­la­ra. Naj­ve­ći dio GDP-a os­tva­ru­je se od pru­ža­nja ra­zli­či­tih uslu­ga, čak 66 pos­to. Po­ljo­pri­vre­da u GDP-u učes­tvu­je sa 10,2 pos­to, dok je udio in­dus­tri­je oko 23,9 pos­to.

 

Vi­šak i uvoz

Dos­ta in­te­re­san­tni po­da­ci u iz­vje­šta­ju na­vo­de se i o proi­zvo­dnji elek­tri­čne ener­gi­je. Ta­ko se u BiH proi­zvo­di 12,2 mi­li­jar­de ki­lo­vat sa­ti stru­je, dok je po­troš­nja 8,2 mi­li­jar­de ki­lo­vat sa­ti. No, una­toč oči­tom vi­šku, u BiH se uvo­zi oko 2,1 mi­li­jar­di ki­lo­vat sa­ti, dok je izvoz oko 3,5 mi­li­jar­de ki­lo­vat sa­ti elek­tri­čne ener­gi­je.

 

Ne­ma naf­te

Pre­ma po­da­ci­ma CIA-e, u BiH ne­ma pot­vrđe­nih na­la­zi­šta naf­te i pri­ro­dnog ga­sa.

 

Kas­ka­mo za re­gi­onom

Broj fik­snih te­le­fon­skih li­ni­ja u BiH je 989.000 dok je broj mo­bi­te­la 1,8 mi­li­ona. Me­đu­tim u iz­vje­šta­ju se na­gla­ša­va da te­le­ko­mu­ni­ka­ci­oni se­ktor u BiH tre­ba mo­der­ni­za­ci­ju, te da je ni­vo uslu­ga ko­ji se pru­ža­ju, na­ro­či­to, u ur­ba­nim di­je­lo­vi­ma, zna­tno ispod pro­sje­ka ka­kav ima­ju dru­ge ze­mlje biv­še Ju­go­sla­vi­je. Is­ti­če se da je broj mo­bi­te­la dos­ti­gao sto­pu od 22 na 100 sta­no­vni­ka, dok je si­tu­aci­ja kod fik­sne te­le­fo­ni­je oko 20 na sto­ti­nu sta­no­vni­ka. Broj ko­ri­sni­ka in­ter­ne­ta ne­što ma­lo je ni­ži od je­dnog mi­li­ona.

 

Po­la ma­ka­da­ma

Pre­ma CIA-i, BiH ima čak 28 aero­dro­ma, od ko­jih osam ima­ju asfal­ti­ra­ne pis­te. Uku­pna du­ži­na pru­ga je 608 ki­lo­me­ta­ra, dok je mre­ža ces­ta du­ga 21 hi­lja­du ki­lo­me­ta­ra od če­ga je sa­mo po­lo­vi­na asfal­ti­ra­na.

 

He­ro­in i ko­rup­ci­ja

Od opa­snos­ti sa ko­jim se Bo­sna i Her­ce­go­vi­na su­sre­će, CIA-a na­gla­ša­va pro­blem ras­ta tran­zi­ta kri­ju­mča­re­nja he­ro­ina u za­pa­dnu Evro­pu, dok je u dos­ta ma­njoj mje­ri pri­su­tan šverc ma­ri­hu­ane. Po­se­bno se upo­zo­ra­va na či­nje­ni­cu da je BiH i da­lje ja­ko osje­tlji­va i ra­nji­va na akti­vnos­ti pra­nja nov­ca, pri­je sve­ga zbog ne­sre­đe­nos­ti u eko­no­mi­ji, sla­bim po­li­cij­skim stru­ktu­ra­ma, te pri­sus­tvu ko­rup­ci­je.

 
Sa­mo ze­mljo­tres

Ra­zor­ni ze­mljo­tre­si je­di­na su pri­ro­dna ka­tas­tro­fa ko­ja pri­je­ti Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, sma­tra­ju oba­vje­štaj­ci CIA-e.

svevijesti.ba
*
0
*
0
Logged

Prije nego što popravite svijet, popravite česmu u svojoj kući. Svijet bi bio mnogo srećniji i ljepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar oprao svoje zube.
sejfuddin

« Odgovori #1 u: Avgust 05, 2008, 09:15:44 »


Ne­ma naf­tePre­ma po­da­ci­ma CIA-e, u BiH ne­ma pot­vrđe­nih na­la­zi­šta naf­te i pri­ro­dnog ga­sa.

Mozemo odahnuti. Prema logici borbe protiv terorizma, gdje nema nafte, nema ni americkih interesa i samim tim nema ni El Kaide.
*
0
*
0
Logged
Zele
Oflajn
Muško
8480
Vidi Profil
« Odgovori #2 u: Avgust 05, 2008, 09:24:33 »


Ne­ma naf­tePre­ma po­da­ci­ma CIA-e, u BiH ne­ma pot­vrđe­nih na­la­zi­šta naf­te i pri­ro­dnog ga­sa.

Mozemo odahnuti. Prema logici borbe protiv terorizma, gdje nema nafte, nema ni americkih interesa i samim tim nema ni El Kaide.
Pa ima nesto kod Tuzle nafte,..istrazuje se trenutno.No,i ako se ispostavi da ima nekih zaliha ,Tuzla je crvena pa i sa te strane je ok,..tad ce traziti samo crvenu El-Kaidu. Wink

wehabije Beslagic,Imamovic i Ilija Jurisic Grin
*
0
*
0
Logged

Sredinom.
H@ris
Oflajn
Muško
5081
Vidi Profil WWW
« Odgovori #3 u: Avgust 05, 2008, 12:25:06 »


Ja sam prvo mislio da je neki novinarska zezancija, kad ono stvarno:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html
*
0
*
0
Logged

“Milost koju Allah podari ljudima niko je ne može spriječiti, a ako je On uskrati niko je ne može dati.” (Fatir, 2)

dangubicar
Oflajn
Muško
3368
Vidi Profil
« Odgovori #4 u: Avgust 05, 2008, 15:30:50 »


Ne­ma naf­tePre­ma po­da­ci­ma CIA-e, u BiH ne­ma pot­vrđe­nih na­la­zi­šta naf­te i pri­ro­dnog ga­sa.

Mozemo odahnuti. Prema logici borbe protiv terorizma, gdje nema nafte, nema ni americkih interesa i samim tim nema ni El Kaide.
pa zato valjda nisu ni stavili da muslaiaman ima 50%vec 48, ko eto ionako nismo muslimanska zemlja u punom smislu kad nema nafte Tongue
*
0
*
0
Logged

Radim za onaj svijet ko' da cu svakog trena umrijeti, a za ovaj svijet radim ko' da cu vjecno zivjeti.
Edo Alpasini
*
Oflajn
Muško
15376
Vidi Profil
« Odgovori #5 u: Avgust 07, 2008, 21:43:57 »


Esselamu alejkum

Uz svo uvažavanje CIA-inbe tehnologije, broj stanovnika se jedino može utvrditi popisom stanovništva, jer su svi ostali načini, neke procjene, manjkavi su i podložni značajnijim greškama.
Recimo, prva stvar koja mi tu upada u oči jeste činjenica da po toj njihovoj statistici Srba ima nekih 300 hiljada više nego prije agresije tj. nezvaničnih podataka popisa iz 1991. godine (računajući i Srbe što se izjasniše ko Jugosloveni), a i daje broj Hrvata manji za svega 100-140 hiljada nego 1991. godine, iako je njihov broj vjerovatno ispod pola miliona.
Tako da sam skeptičan kada je taj segment njihovog izvještaja u pitanju, mada po ostalim pitanjima mislim da su uradili prilično dobar posao.
*
0
*
0
Logged

Gdje god se okrenem i kud god da odem, vidim sve me podsjeća na Tebe, pa ko bi me spasio ako bih okrenuo leđa Tvojoj riječi kad je utočište samo kod Tebe, jedini Gospodaru, kada cijeli Univerzum postoji samo zahvaljujući Tvojoj volji, kako, kada si mi pomogao svaki put kada mi je pomoć bila potrebna
dizdar
Oflajn
602
Vidi Profil
« Odgovori #6 u: Avgust 07, 2008, 22:08:41 »


Esselamu alejkum

Uz svo uvažavanje CIA-inbe tehnologije, broj stanovnika se jedino može utvrditi popisom stanovništva, jer su svi ostali načini, neke procjene, manjkavi su i podložni značajnijim greškama.
Recimo, prva stvar koja mi tu upada u oči jeste činjenica da po toj njihovoj statistici Srba ima nekih 300 hiljada više nego prije agresije tj. nezvaničnih podataka popisa iz 1991. godine (računajući i Srbe što se izjasniše ko Jugosloveni), a i daje broj Hrvata manji za svega 100-140 hiljada nego 1991. godine, iako je njihov broj vjerovatno ispod pola miliona.
Tako da sam skeptičan kada je taj segment njihovog izvještaja u pitanju, mada po ostalim pitanjima mislim da su uradili prilično dobar posao.

po cia/nim podacima hrvatska ima manje stanovnika nego bosna.. pametnom dosta Smiley

bez popisa ne mozemo znati nista.. nista...
*
0
*
0
Logged

... cim mi samopouzdanje ne da mira,
ja izvucem malog zeca iz sesira
pojasnim mu da je zivot pun mogucnosti
u corbu il na rostilj, sam da bira

da bih ga lisio neugodnosti
kazem mu da nemam te sposobnosti
da mu nabavim ljubavi ...
teha2

« Odgovori #7 u: Avgust 08, 2008, 06:52:02 »


ma ja ... kako moze cia znati tacan broj stanovnika bez popisa ? Smiley to na cia world fact booku su samo procjene ...

*
0
*
0
Logged
radikal
*
Oflajn
Žensko
7945
Vidi Profil WWW
« Odgovori #8 u: Avgust 08, 2008, 13:28:20 »


Po nekim izvjestajima, u BiH postoji najmanje 50 miliona tona nafte (nije nesto ali nije ni nista).

Sto se tice HIV-a, ne znam gdje iskopase 900 zarazenih ljudi (i 100 umrlo u jednoj godini?!), a nedavno sam citala izvjestaj WTO (Svjetske turisticke organizacije) o rangiranju BiH u odnosu na druge zemlje i mi smo bili PRVI po "HIV prevalence", sto znaci da po tom izvjestaju, HIV-a haman i nema.

(a zanimljivo je i da smo bili prvi i po postojanju rent-a-carova) Smiley

*
0
*
0
Logged

Neki ljudi vide stvari koje postoje i pitaju - zasto?. Drugi sanjaju o stvarima koje nikad nisu postojale i pitaju - zasto ne?
H@ris
Oflajn
Muško
5081
Vidi Profil WWW
« Odgovori #9 u: Avgust 08, 2008, 14:37:53 »


Nego, čini mi se da nam Zulkarnejn ode u Irak da ratuje, žiku avatara. Grin
*
0
*
0
Logged

“Milost koju Allah podari ljudima niko je ne može spriječiti, a ako je On uskrati niko je ne može dati.” (Fatir, 2)

seleme
Oflajn
9185
Vidi Profil WWW
« Odgovori #10 u: Avgust 08, 2008, 14:46:07 »


smiješno. nema šanse da ima 4.5 miliona, nije ni prije rata toliko bilo. A da ne govorim o broju Hrvata, oni su prepolovljeni.
*
0
*
0
Logged

Islamski Bonton - Blog hanume mi u mene 
Edo Alpasini
*
Oflajn
Muško
15376
Vidi Profil
« Odgovori #11 u: Avgust 08, 2008, 14:52:42 »


smiješno. nema šanse da ima 4.5 miliona, nije ni prije rata toliko bilo. A da ne govorim o broju Hrvata, oni su prepolovljeni.

Trebo si još malo zakukat kako vam je teško ovde, i da zato odoste  Grin Grin Grin
*
0
*
0
Logged

Gdje god se okrenem i kud god da odem, vidim sve me podsjeća na Tebe, pa ko bi me spasio ako bih okrenuo leđa Tvojoj riječi kad je utočište samo kod Tebe, jedini Gospodaru, kada cijeli Univerzum postoji samo zahvaljujući Tvojoj volji, kako, kada si mi pomogao svaki put kada mi je pomoć bila potrebna
Zulkarnejn
Oflajn
3833
Vidi Profil
« Odgovori #12 u: Avgust 08, 2008, 15:38:05 »


Možda i ima, jer ne treba zaboraviti koliko je vlaha došlo iz croatije. Ustvari, dali postoji ikakva info koliko su iz RS-a dali državljanstava vlasima iz susjedstva, a onda ne treba zaboraviti nove stanovnike Sarajeva, čuš junače. Grin
*
0
*
0
Logged

Prije nego što popravite svijet, popravite česmu u svojoj kući. Svijet bi bio mnogo srećniji i ljepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar oprao svoje zube.
Edo Alpasini
*
Oflajn
Muško
15376
Vidi Profil
« Odgovori #13 u: Avgust 09, 2008, 12:51:20 »


Esselamu alejkum

Što se tiče Srba iz Hrvatske, spominju se cifre od 50 pa do 200 hiljada, s tim da su po mom mišljenju mnogi otišli na Zapad sa hrvatskom putovnicom koju mogu izganjati, pa je prije ova prva cifra tačna. Međutim treba uzeti u obzir da su Srba (ne samo u RS nego i u Srbiji) više umre nego što se rodi, da se iz RS-a masovno iseljavaju u Srbiju. Radili su to i ranije, a sada pogotovo zbog teške materijalne situacije u RS (naročito istočnom dijelu).
O Hrvatima je sve rečeno, jes da će se seleme naljutiti  Grin
A što se tiče broja "Sarajlija", to je najkompleksnija tema poslijeratne BiH. Kao prvo, otišlo je i poginulo iz Sarajeva nekih 200 hiljada prijeratnih stanovnika, imamo nekih 100 hiljada ljudi iz istočne Bosne koji su doselili (a zvanične statistike mnoge ih još vode ko izbjeglice), imamo nekih 100 hiljada iz ostalih dijelova BiH (Krajina, Hercegovina, Posavina) i nekih 100 hiljada Sandžaklija, o kojima si ti govorio  Grin , što uz novorođene Sarajlije govori da u Sarajevu danas živi najmanje 100 hiljada stanovnika više nego prije rata.
Da se razumijemo, ovo su neke moje procjene na osnovu dostupnih podataka i procjena situacije. Evo vam nezvanični podaci popisa stanovništva BiH iz 1991. za područje Sarajeva:

Grad,                 Ukupno      Hrvata     Bošnjaka    Srba     Jugoslovena  Ostalih
općina              stanovnika

SARAJEVO           525,980    34,867    259,088    157,526    56,048    18,451
- CENTAR              79,005      5,411      39,686     16,632     12,960     4,316
- HADŽIČI              24,195         743      15,399      6,391          831        831
- ILIDŽA                67,438      6,914      28,973     25,061       5,134     1,356
- ILIJAŠ                 25,155      1,713      10,620     11,339       1,158       325
- NOVI GRAD        136,293     8,886       69,204     37,736     15,508     4,959
- NOVO SARAJEVO 95,255     8,786       33,981      33,014     15,036     4,438
- PALE                  16,310        126         4,356     11,269           394       165
- STARI GRAD        50,626     1,197       39,498       5,178        3,237    1,516
- TRNOVO              6,996          17         4,822       2,063            71         23
- VOGOŠČA           24,707     1,074       12,549       8,843         1,719      522
*
0
*
0
Logged

Gdje god se okrenem i kud god da odem, vidim sve me podsjeća na Tebe, pa ko bi me spasio ako bih okrenuo leđa Tvojoj riječi kad je utočište samo kod Tebe, jedini Gospodaru, kada cijeli Univerzum postoji samo zahvaljujući Tvojoj volji, kako, kada si mi pomogao svaki put kada mi je pomoć bila potrebna
Stranica: [1] Idi gore Printaj 
« prethodno sljedeće »
Skoci na:  

Posjetilaca: 101914516
Copyright © IslamBosna.ba
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines