BOSANSKI - TURSKI

<< < (2/18) > >>

Muhamed Dolaku:aldumaš (tur. aldim akcesi) čašćenje koje čini kupac nakon kupovine na pazaru ili u čaršiji; napojnica.

alejkum selam (tur. 'alaykum-u-ssalam) muslimanski pozdrav: mir među vama!

alka (tur. halka) v. halka.

almaz (grč. asamas, tur. elmas, arap. almas) dijamant.

altin (tur. altin) l. zlato, turski zlatni novac, dukat; 2. ruski bakreni novac.

alva (tur. helva) v. halva.

alvadžija (tur. helvaci) onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka, kukuruznog brašna i dr. (boza); slastičar.

alvaluk (tur. helvahk) napojnica, nagrada, čast koju daje obično onaj koji obuče nešto novo.

al?dža (tur. aladža raznobojan, šaren) pamučna tkanina s utkanim uzdužnim prugama, a kasnije i s različitim biljnim ornamentima; haljina od te tkanine; (Aladža) znamenita džamija u Foči potpuno srušena u ratu 1992.

alákati [halákati] (tur. alahmak) 1. glasno zazivati Alaha u boju ili jurišu: All?h ili j? All?h: Bože! 2. jurišati uz urnebesnu viku 3. silno se čuditi 4. vikati, derati se, galamiti, dići galamu

alámet (al?met ? arap. ?al?mä) ono što prethodi događaju i sl.; znak, simptom, predznak [dobar/loš alamet], trag, najava; prigoda, zgo?da, pravi trenutak; oluja, mećava, ne?vrijeme; prokletstvo

alčak (tur. alcak niskog rasta) nikakav čovek, lopov, varalica, prepredenjak.

amajlija (tur. hamail, hamayli) amulet, talisman; predmet koji sujeverni ljudi nose stalno sa sobom da ih tobože štiti od zla; hamajlija.

amalin (arap. hammal, tur. hamal) nosač tereta.

amam (arap. hammam, tur. hamam) tursko kupatilo s parenjem.

amanet (tur. emanet) preporuka, okrilje, bezbednost; poverenje, čuvanje, zavet, svetinja; predmet koji se daje na čuvanje, ostava.

ambra (arap. ?anbär, tur. amber, sskr ambara) mirisna smola kojom na Istoku kade sobe i koju puše sa duvanom.

amidža (tur. amica, amca) stric; fig, starac, deda.

Muhamed Dolaku:amšir (tur.) šesti mesec u turskom kalendaru.

anterija (tur. entari, arap. 'antari) vrsta starinske gornje (muške i ženske) haljine s dugačkim rukavima.

arabatan (tur. harabi) trošan, sklon propasti, dotrajao, ruševan, pokva?ren, upropašten, otrcan, pohaban; usp. rabatan

araluk (tur. aralvk) dogradnja uz kuću; mali hodnik; međuprostor, razmak, razdaljina; vremenski razmak, rok, poček

arba, araba (tur. araba) orijentalska kola na dva točka, naročito za ?sene.

arbija (tur. harbi) šipka od gvožđa ili tvrdog drveta kojom se nabija naboj u cevi pušaka kremenjača.

argat (tur. argit) puškarnica.

arkapija (tur. art kapi stražnja vrata) vrata koja ne vode u kuću sa ulice, nego iz avlije, pozadi kuće; fig. zaobilazan, nepravilan, nepropisan put.

arpadžik (tur. arpacik) sitan crni luk za presađivanje.

arzi-mahzar (tur. arz-mahzar) pismeno, kolektivno javljanje, molba, optuživanje; peticija upućena iz naroda višim turskim vlastima (ova reč se nekad upotrebljavale u Srbiji u službenom jeziku).

aršin (tur. arş?n) stara mera za dužinu: lakat, rif; između 65 i 75 cm; dijelio se na osam urupa, a svaki urup na če?tiri greha); prijašnja ruska mjera ? 0,7112 m; 1500 aršina ? 1 vrsta (1066,781 m)

aršlama (tur. arslama) bog. trešnja (plod i stablo); vrsta crnog luka.

asker (tur. asker) vojska; vojnik.

asli (arap. asl i , tur. ash) pravi, isti, supši; doista, upravo, zaista, verovatno, moguće.

asumiti (tur. hasimak) žestiti se, srditi se, rasrditi se.

asura (tur. hasir) prostirač od rogoza.

at (tur. at) konj.

atlija (tur. atli) konjanik; usp. at

Muhamed Dolaku:avan (tur. havan, pere. hewen) metalan sud sa tučkom za tucanje kafe, bibera, šećera i dr.

avet (arap. aft, tur. afet nesreća) mitološko biće u obliku krilatog leve) sablast, priviđenje, utvara, prikaza.

avet (tur. afet) strašilo, utvara, sablast; vrsta majmuna

avlija (tur. avli) l. kućno dvorište ograđeno zidom.

avlija (tur. havh u brus) 2. velika bela marama kojom žene pokrivaju lice; čaršav; ubrus, peškir.

azab (tur. azab, azap) muka, patnja, Božja kazna

azgin (tur. azgm besan) 1. pun života, bujan, silovit, besan (obično o konju); 2. osion, plahovit čovek.

azo-bojs (grč.-tur.) grupa veštačkih boja koja sadrži jednu azo-grupu vezanu za aromatični ugl>ovodonik.

azur (tur. hazir) 2. spreman, gotov, pripravan; azuran.

azurala (arap., tur. hazir ola) spremajte se, budite pripravni, na noge!

ašikovati (tur. asik) voditi ljubav.

aždaja (tur. ejderha) zmaj, ala, neman, čudovište.

jednog odreda (alaja) vojnika; visoka čast u feudalnoj Turskoj]

noćurak (Mirabilis jalapa) ]

?džami-?glan <džam?glan> (tur. acami o?lan ? acami: adžamija + o?lan: dječak) ob. kršćanski mladić uzet iz osvojene zemlje u odgoj za budućeg janjičara

?lčak (alçak: nizak) vragolan, nevaljalac, lopov, obješenjak, prepreden čovjek, mangup, simpa?tičan lukavac; čovjek s nekim nedostatakom ili manom

?rsl?n (tur. arslan, aslan) lav; pren. junak; prijek, ljutit čovjek, nasilnik bot. biljka zijevalica

ádet (tur. adet ? arap. ??dä (t)) običaj, navika, tradicija; šerijatsko pravo, običajno pravo kod islamskih naroda.

?rš (tur. arş ? ?arš: deveta nebeska sfera; prijestolje) Božje prijestolje na vrhu ne?ba

Bembaša (tur. bend-baci glavna brana) predgrađe Sarajeva gde reka Milucka ulazi u grad (nekad je na tom mestu postojala velika brana koja je služila za dovod vode).

Muhamed Dolaku:baba (tur.) otac, piše se iza imena (npr. Ali-baba); tast, punac; očuh; očinstvo, očevina; ženina obitelj

babo (tur. baba otac, pere. baba otac, deda) otac.

baca (tur. baca, pere, bage) dimnjak; puškarnica.

badava (tur. bedava) besplatno, vrlo jevtino; uzalud, uzaman.

badavadisati (tur.) besposlkčiti, lenstvovati, traćiti vreme uludo, ne radeći ništa.

badem (tur. badem) bog. poznato drvo i plod iz porodice kamenika.

baga (tur.) kornjačin oklop; kvrgasta izraslina na konjskim zglobovima; žulj na nozi; kukac, insekt

bagana (tur. bagana janje) janjeća ko?žica s krznom; baganac

bagav (tur. bagmak) hrom, ćopav; bangav.

bahs (tur. bahys) govor, rasprava, pole?mika, diskusija

bajagi (tur. bayaĝı) tobože.

bajat (tur. bayat) koji više nije svež, ustajao, stari.

bajati (tur. baymak) vračati, opsenariti (u svrhu lečenja); varati.

bajrak (tur. bayrak) v. barjak.

bakalin (tur. bakkai) trgovac namirnicama.

baklave (tur. baklava, arap. baqlawa) vrsta slatke pite sa dosta meda i rastopljenog še era, mlevenih oraha, lešnika i dr.

bakrač (tur. bakraf od bakir bakar) posuda od bakra, bakreni kotao (i uopšte kotao).

bakračlije (tur. bakraclz) stremen, uzengija, ono na čemu jahač drži nogu kad jaše konja.

baksuz (tur. bahtsiz) nesrećan, zlosrećan čovek; čovek koji drugome donosi nesreću; nesreća, nevolja, baksuzluk.

bakšiš (tur. bahşiş) dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu.

Muhamed Dolaku:balija (tur.) nekad: prostak; kasnije: svojeglav čovjek, nasrtljivac, lijenčina, neradnik, rasipnik, protuha, neotesanac itd., bez obzira radi li se o muslimanima ili o pripadnicima dru?gih vjera; ponašati se kao balija po?našati se prostački, obijesno, samo?voljno

balčak (tur. balçak) drška od sablje ili mača.

bardak (tur. bardak) zemljani sud za vodu; drveni, zemljani ili bakarni sud u kome se drži rakija ili vino.

barjak (tur. bayrak) zastava, steg; četa vojnika; bajrak.

barut (tur. barut) prah za vatreno oružje.

basamak (tur. basamak) stuba; prečaga na lestvama, stepenica na stepeništu.

basma (tur. basma) l. tanka šarena pamučna tkanina, cic; 2. štampa, štampana knjiga.

bataliti (tur. battalmak) pokvariti nešto, poremetiti; fig. okaniti se čega, napustiti (neku nameru, zamisao i sl.).

batli (pere.-tur. bahth) srećan; koji donosi sreću.

bazan (tur.) nekad, katkad, ponekad

bazlamača (tur. bazlamaç) slijevka, uljevuša, razvaruša; vrsta pite s mnogo vrhnja

bazrđan (tur. bazirgan od pere. bazergan) starešina trgovaca, predstavnik trgovaca.

bazrđan-baša (pere.-tur. bezirganbaşi) starešina trgovačkog esnafa.

baš (tur. bas) l . prednji kraj lađe; 2. u polu slože nicama: glavni, najstariji: baš-knez; baš-čaršija i dr.

baš-čaršija (tur. başçarşı) glavni trg, obično pokriven.

baš-čauš (tur. başçavuş) dočasnički čin u turskoj vojsci

baš-čauš (tur.) narednik u turskoj vojsci.

baša (tur. başa) starešina, poglavar.

bašiboz(l)uk (tur. başibozuk) ist. vojnici neredovne turske vojske; nedisciplinovana vojska.

bašiti se (tur. başa) ponašati se kao baša (paša), tj. praviti se važan

baška (tus. başka) napose, odvojeno, zasebno, posebno, na stra?nu, po strani

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Slijedeća stranica

[*] Prethodna stranica