ForumIslamBosnaTražiKontaktŠuraLoginRegistruj se

Privatni kutak

IB - Dućan:

Zadnji tekstovi:

Podrži IB:

Zadnji postovi:

Poruke dana
Aferim dana:
Bezze dana:


Statistika
Poruka: 629022
Tema: 65731
Članova: 52040
Najnoviji član: Harleycoste


Popularno

+  IslamBosna Forum
|-+  Forum na bosanskom jeziku
| |-+  Islam (Moderator: Ummu_abdullah)
| | |-+  pravi put
0 Članova i 1 Gost citaju ovu temu. « prethodno sljedeće »
Stranica: [1] 2 3 ... 12 Idi dolje Printaj
Tema: pravi put  (Čitanja 34357 puta)
sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« u: Juli 31, 2009, 10:52:09 »


   
Al-Bakara   120. Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: "Allahov put je jedini Pravi put!" A ako bi se ti poveo sa željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.

256. U vjeri nema prisiljavanja - Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. - A Allah sve čuje i zna.
Ali-Imran  19. Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se brzo obračunati.
20. Ako se oni budu prepirali s tobom, reci: "Ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede." I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: "Primite islam!" Ako prime islam, onda su na Pravome putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš. - A Allah dobro vidi robove Svoje.
83. Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu će se vratiti!
84. Reci: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima - od Gospodara njihova; mi nikakvu razliku među njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo."
85. A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.
95. Reci: "Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim."
177. Oni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili neće Allahu nimalo nauditi; njih čeka patnja velika.
Al-An'am   125. Onome koga Allah želi uputiti - On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti - On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi.
126. Ovo je Pravi put Gospodara tvoga. A Mi objašnjavamo dokaze ljudima koji pouku primaju.
An-Nisa  125. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? - A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja.
Al-Ma'ida  3. Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je stramoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto - osim ako ste ga preklali - i što je na žrtvenicima žrtvovano,* i zabranjuje vam se gatanje strjelicama.* To je porok! - Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njih - već se bojte Mene. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. - A onome ko bude primoran - kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti.
Yusuf  40. Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su imena koja ste im nadjenuli vi i preci vaši - Allah o njima nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate samo Njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna.
ِAn-Nahl   93. Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali, On u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome On hoće; i vi ćete doista odgovarati za ono što ste radili.
Al-Anbiya  92. Ova vaša vjera - jedina je prava vjera, a Ja sam - vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte!
Al-Hagg  34. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj poslušne,
35. čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji, od onoga što im Mi dajemo, udjeljuju.
39. Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini - a Allah ih je, doista, kadar pomoći*
40. onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: "Gospodar naš je Allah!" A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije u kojime se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan -
41. one koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih - A Allahu se na kraju sve vraća.
67. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kojem se trebala vladati, i ne dozvoli, nikako, da se s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome Gospodaru jer ti si, uistinu, na Pravome putu.
77. O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite,
78. i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur’anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!
Al-Mu'minun  52. Ova vaša vjera - jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!"
53. A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda,
54. zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!
An-Nur  54. Reci: "Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!" A ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje, pa ako mu budete poslušni, bićete na Pravom putu; - a Poslanik je jedino dužan da jasno obznani.
55. Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni - oni su pravi grješnici.
56. A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.
Ar-Rum   30. Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio - ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna -
31. obraćajući Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju,
32. od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda.
43. Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije nego što Allahovom voljom nastupi Dan koji niko neće moći odbiti. Toga Dana On će ih razdvojiti:
Az-Zumar  2. Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, pravu istinu, zato se klanjaj samo Allahu iskreno Mu ispovijedajući vjeru!
3. Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: "Mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili" - Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na Pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik.
11. Reci: "Meni se naređuje da se klanjam Allahu iskreno Mu ispovijedajući vjeru
12. i naređuje mi se da budem prvi musliman."
13. Reci: "Ja se bojim patnje na Velikom danu, ako budem Gospodaru svome neposlušan."
14. Reci: "Samo se Allahu klanjam, iskreno Mu ispovijedajući vjeru svoju,
22. Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga? Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, oni su u pravoj zabludi!
54. I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe - poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.
55. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati,
56. da čovjek ne bi uzviknuo: "Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!" -
57. ili da ne bi rekao: "Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sačuvao",
58. ili da ne bi rekao kad doživi patnju: "Da mi se samo vratiti - dobra djela bih činio!"
59. "Nikada! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio."
60. Na Sudnjem danu vidjećeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih?
61. Allah će spasiti one koji su njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili, i oni će postići ono što su željeli; zlo ih se neće doticati i oni neće tugovati.
Al-Mu'min  14. Klanjate se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru - pa makar to nevjernicima bilo mrsko,
Aš-Šura  13. On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: "Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!" Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.
14. A oni su se podvojili iz zlobe međusobne baš onda kad im je došlo saznanje. I da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene, da nema kažnjavanja do Dana sudnjega, s njima bi bilo već svršeno. A oni kojima se poslije njih Knjiga u nasljedstvo ostavlja veoma sumnjaju u nju.
15. Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, i reci: "Ja vjerujem u sve knjige koje je Allah objavio, i naređeno mi je da vam pravedno sudim; Allah je i naš i vaš Gospodar, nama naša, a vama vaša djela; nema potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo; Allah će nas sve sabrati, i Njemu će se svi vratiti."
Al-Fath  28. On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!
Al-Hugurat  17. Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: "Ne prebacujte mi što ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.
As-Saff   7. A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? - A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji nepravdu čini.
8. Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima.
9. On po Poslaniku Svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima.
At-Tagabun  12. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leđa okrenete, pa - Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.
An-Nasr  1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,
2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze
3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.
 

*
0
*
0
Logged
sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« Odgovori #1 u: Juli 31, 2009, 17:20:37 »


Ajeti o odricanju od  Taguta         
Kuf'r bi Tagut               


(لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:256)
Al-Bekara   256. U vjeri nema prisiljavanja - Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. - A Allah sve čuje i zna.(اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:257)
 
Al-Bekara   257. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju - zaštitnici su taguti i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati.

 (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً) (النساء:51)

An-Nisa  51. Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio Knjige kako u kumire i taguta vjeruju, a o neznabošcima govore: "Oni su na ispravnijem putu od vjernika."

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) (النساء:60)
An-Nisa  60. Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred tagutom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede.

(الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً) (النساء:76)

An-Nisa  76. Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na tagutovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.
 

(قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ) (المائدة:60)


Al-Ma'ida  60. Reci: "Hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se tagutu klanjali - njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s Pravoga puta odlutali."(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (النحل:36)
   
An-Nahl  36. Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allahu se klanjajte, a taguta se klonite!" I bilo je među njima onih kojima je Allah na Pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.
(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ) (الزمر:17)

Az-Zumar 17. Za one koji izbjegavaju da se tagutu klanjaju i koji se Allahu obraćaju - njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje

*
0
*
0
Logged
sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« Odgovori #2 u: Juli 31, 2009, 17:43:47 »


Neki dokazi o tome da pored Vjerovanja u Allaha (La ilahe illAllah) u Aslu-d-Din spadaju takodje jos Vjerovanje u Sudnji Dan i Vjerovanje u Qader

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim.
Elhamdulillahi Rabbil 'Alemin we SallAllahu we Sellem we barek 'ala 'abdihi we Resulihi Muhammed emma b'ad.

Prije govora o tome sta sve spada u Aslu-d-Din i prije iznosenja dokaza za ovu mes'elu, spomenucemo neke bitne stvari kako bismo inshaAllahu Te'ala razumjeli o cemu se ovdje tacno govori i kako bismo lakse i bolje shvatili ovo pitanje.
Kao sto znamo u Bukharijinom i Muslimovom sahihu imamo vjerodostojne hadithe koji nam govore o tome sta je to iman, pa se spominju sest stvari a to su sledece:
1.Vjerovanje u Allaha,
2.Vjerovanje u Meleke,
3.Vjerovanje u Allahove Knjige,
4.Vjerovanje u Allahove Poslanike 'alejhimu-s-Selam,
5.Vjerovanje u Sudnji Dan i
6.Vjerovanje u Qader.
Dakle Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s. nas je u sahih hadithima obavijestio o ovih sest imanskih sartova i naredio nam je da vjerujemo u njih.Sada se postavlja pitanje sta ako insan ne vjeruje u neke od ovih sest imanskih sartova,dali takav moze biti opravdan i ostati musliman i ako moze dali moze biti opravdan u bilo kojem od navedenih imanskih sartova ili to vazi samo za neke od njih.Pa ako se moze opravdati ako ne bude vjerovao u neke imanske sartove postavlja se pitanje kako moze biti opravdan i pod kojim uslovima???
Da bismo odgovorili inshaAllah na ova pitanja pocecemo sa iznosenjem dokaza uz dovu Allahu t.w.t. da nam podari jasnocu i bereket u rijecima kako bismo lijepo objasnili ove stvari i kako bi ih lakse shvatili,AMIN JA RABBIL 'ALEMIN!!!

-  U Sahihima Buharije i Muslima navodi se od Ebu-Hurejre r.a. : Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao : "Svako se dijete radja u islamu" - a prema drugoj verziji: "u ovoj vjeri" - "pa njegovi roditelji ucine da ono postane jevrej, krscanin ili vatropoklonik. Tako i mladunce zivotinje dodje na svijet potpunog tijela. Da li vi kod njega primjecujete neki nedostatak?

-  U Muslimovom Sahihu navodi se od Ijada ibn Humara: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Allah kaze: "Ja sam stvorio Svoje robove u pravoj vjeri, pa im zatim dolaze sejtani, odvracaju ih od njihove vjere i zabranjuju im ono sto sam im Ja dozvolio."

-  Imam Ebu-Dza'fer ibn Dzerir - Allah mu se smilovao - navodi od El-Esveda ibn Seri'a, r.a., iz plemena Benu-Sa'd: "Ucestvovao sam u cetiri bitke sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. Nakon borbe protiv neprijateljskih vojnika nasi su ljudi poceli ubijati njihovu djecu. Kada je to cuo Allahov Poslanik, s.a.v.s., tesko mu je to palo, pa je rekao: ′sta je ljudima, zasto ubijaju djecu?′ Jedan covjek na to upita: ′Allahov Poslanice, pa zar oni nisu sinovi mnogobozaca?′ A on s.a.v.s. mu odgovori: ′Sinovi su mnogobozaca jedni od najboljih medju vama. Oni se radjaju u islamu i njihovi jezici to potvrde, ali ih njihovi roditelji ucine jevrejima i krscanima."'

U citiranim hadithima jasno vidimo da se svaki insan radja u fitri odnosno prirodnoj i cistoj vjeri Islamu pa ili ostane u Islamu ili ga sejtan i uticaj roditelja i okoline odvedu u zabludu i zaprljaju mu fitru pa tako vise nije na pravoj i cistoj vjeri vec postane jevrej, krscanin, vatropoklonik ili sljedbenik nekog drugog nevjernickog pravca poput komunizma,sekularizma,nacionalizma,demokratije,budizma,ateizma i drugih nevjera.
Dakle imamo dokaz da se svako dijete radja na fitri kao musliman,sada nam treba dokaz koji govori kako i odakle potice ta fitra i sta ona obuhvata,dali obuhvata svih ovih sest imanskih sartova ili jos nesto uz njih ili ne obuhvata ovih sest imanskih sartova vec neke od njih!?Dokaz koji govori o ovome svakako da postoji a on se nalazi u Allahovoj Knjizi Qur'anu u suri El-E'araf od 172 do 174 ajeta gdje kaze Allah t.w.t. u prijevodu znacenja: " I kad je Gospodar tvoj od Ademovih sinova iz njihovih kicmi izveo potomstvo njihovo i zatrazio od njih da posvjedoce protiv sebe: "Zar Ja nisam Gospodar vas?" - oni su odgovarali: "Jesi, mi svjedocimo" - i zato da na Sudnjem danu ne reknete: "Mi o ovome nismo nista znali. Ili da ne reknete: ′Nasi su preci prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ces nas kazniti za ono sto su lazljivci cinili? "
Tumaceci ovaj ajet, Et-Tirmizi navodi od Ebu-Hurejre r.a. : Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao : "Kada je Allah stvorio Adema a.s., pogladio ga je po kicmi, pa je iz njegove kicme izaslo svo covjecanstvo koje ce On stvoriti kao njegovo potomstvo sve do Kijametskog dana..."
Fitra je nesto sto se desilo prije naseg dolaska na dunjaluku i prije slanja svih Poslanika 'alejhimu-s-Selam i prije slanja svih Knjiga od strane Allaha t.w.t. a o tome nam upravo govore ajeti iz sure El-E'araf koje smo sad citirali.Ovi ajeti su poseban dokaz o fitri tj. o onome sto smo saznali prije nego smo dosli na dunjaluk pa cemo sada inshaAllah objasniti i vidjeti sta to znamo fitrom tj. sa kakvim se vjerovanjem radjamo.
Na prvom mjestu je Mithak tj. ugovor Allaha t.w.t. sa stvorenjima kada nas je Allah 'Azze we Dzelle iz kicmi Ademovih sinova izveo i zatrazio od nas da prihvatimo emanet i posvjedocimo protiv sebe da je On nas Gospodar pa smo prihvatili taj emanet tj. ugovor sa Allahom t.w.t. sa rijecima "jesi mi svjedocimo" pa je to nase svjedocenje dokaz protiv nas po pitanju "LA ILAHE ILLALLAH". Ima vise haditha koji govore o tome kako je potomstvo izvedeno iz kicme Adema, a.s., i kako su razdvojeni na one na desnoj i one na lijevoj strani. U nekima od njih navodi se kako ce oni sami protiv sebe svjedociti da im je Allah njihov Gospodar. Tako, npr., imam Ahmed navodi od Enesa ibn Malika, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao : " Dzehennemliji ce biti receno na Kijametskom danu: "sta mislis, da si imao nesto na Zemlji, bi li to zrtvovao?" On ce odgovoriti: "Da." A zatim ce mu biti receno: "Trazio sam od tebe nesto sto ti je bilo lakse od toga: jos u Ademovoj kicmi od tebe Sam uzeo obecanje da Mi ni u cemu neces ciniti sirk, ali si ti to odbacio i cinio Mi sirk!" Zadovoljit cemo se trenutno sa ovim argumentima po pitanju dokazivanja da je od fitre odnosno od Aslu-d-Dina LA ILAHE ILLALLAH odnosno Vjerovanje u Allaha.
Dalje u nastavku citiranih ajeta poslije prihvatanja emaneta po pitanju "LA ILAHE ILLALLAH" Allah t.w.t. nas obavjestava o Sudnjem Danu i prijeti nam njime pa kaze Uzviseni : " ... i zato da na Sudnjem danu ne reknete: "Mi o ovome nismo nista znali. " Dakle Allah t.w.t. poslije naseg prihvatanja emaneta po pitanju "LA ILAHE ILLALLAH" nadovezuje prijetnju koja je vezana za taj ugovor i prijeti nam da cemo odgovarati za to i obavjestava nas o Sudnjem Danu i o tome da ne reknemo na Sudnjem Danu da o ovome nismo nista znali tj. o ovome ugovoru. Neminovno je da nas ugovor sa Allahom t.w.t. ima svrhu i da povlaci sa sobom odgovornost i cilj. Odgovornost se tice polaganja racuna za ugovor na Sudnjem Danu a cilj je normalno nagrada i zadovoljstvo naseg Gospodara,Jedinog dostojnog obozavanja, Allaha 'Azze we Dzelle!!!
Pa dalje u nastavku u sledecem ajetu Allah s.w.t. nam unaprijed govori kako ce se ljudi pravdati na Sudnjeme Danu a pravdanje normalno biva kako bi se pokusala izbjeci kazna kako to i pominje Allah s.w.t. u ovome ajetu a cim postoji kazna za neispunjavanje toga emaneta (Mithaka) onda normalno postoji i nagrada za njegovo ostvarenje a nagrada i kazna je ono sto neminovno proizilazi poslije Dana na kojeme ce Allah suditi ljudima za njihova djela i ovo je elhamdulillah jasno.Pa nas Allah t.w.t. upozorava da ne budemo od takvih tj. od onih koji ce se pravdati na Sudnjeme Danu pa kaze Uzviseni : ” …ili da ne reknete: ′Nasi su preci prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ces nas kazniti za ono sto su lazljivci cinili? "
U ovome ajetu vidimo da nas je u tom dogadjaju tj. Dogadjaju Mithaka (ugovora) Allah t.w.t. obavijestio o buducnosti  sto ulazi  u Allahov s.w.t. Qader koji se ogleda u tome da je Allah spomenuo sta ce se desiti u buducnosti i sa cime ce se pravdati ljudi i da ce slijediti svoje pretke. Takodje u ajetu vidimo da je Allah t.w.t. odredio sudnji dan sto isto ulazi u Allahov s.w.t. Qader .
Da bismo inshaAllahu Te’ala jos ubjedljivije dokazali da je od fitre vjerovanje u Allahov s.w.t. Qader  vraticemo se na prethodni ajet u kome Allah govori kako nas je izveo iz kicme Ademovih sinova, pa kaze nas Uzviseni Gospodar : " I kad je Gospodar tvoj od Ademovih sinova iz njihovih kicmi izveo potomstvo njihovo…” Allah s.w.t. nam govori kako je od Ademovih sinova iz kicmi njihovih izveo potomstvo njihovo odnosno citavo covjecanstvo koje ce On t.w.t. stvoriti do Sudnjeg Dana.Na prvi pogled covjek nemoze da vidi kakve se sve pouke nalaze u ajetu ali kad malo bolje pogleda i razmisli vise ce toga inshaAllah uvidjeti i razumjeti iz ajeta.Tako kada bolje pogledamo ovaj ajet vidjecemo to da cim je Allah izveo iz kicme Ademovih sinova svo covjecanstvo koje ce On s.w.t. stvoriti do Sudnjega Dana onda zna unaprijed ko ce od toga covjecanstva iz cije kicme izaci odnosno ko ce ciji otac biti i ko ce tu djecu radjati odnosno majka im biti i takodje sta se moze zakljuciti iz ovoga ajeta jeste to da ako Allah s.w.t. zna ko ce iz cije kicme izaci od prvog do zadnjeg insana i kada je odredio Sudnji Dan i vrijeme njegovog nastupa onda neminovno iz svega ovoga proizilazi da On, Allah ‘Azze we Dzelle zna sta ce se sve desiti od pocetka stvaranja pa sve do Kijametskog dana,jer cim zna poceta i kraj onda neminovno zna i sve ono sto ce se izmedju toga desiti i ovo je hvala Allahu jasno i logicno.
Toliko sto se tice ova dva ajeta iz dogadjaja Mithaka.Nadamo se da smo iz ova dva ajeta inshaAllah izvukli dovoljno dokaza da je od fitre sa kojom se svaki insan radja Vjerovanje u Allaha,u Sudnji Dan i u Qader.
Sada cemo inshaAllah navesti jos jedan dokaz o fitri koji se nalazi u sledecem hadithu kojeg biljezi imam Muslim u svome sahihu od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “ Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: " Covjek koji nikada nijedno dobro djelo nije uradio, rekao je svojoj porodici: Kada umrem,spalite me, a zatim pola tog pepela bacite na kopno a pola u more. Tako mi Allaha, ako Allah imadne moci (da me sastavi) , kaznio bi me tolikom kaznom kojom nebi kaznio nikoga od ljudi. Kada je covjek umro, uradili su sta je oporucio. Potom je Allah naredio kopnu, pa je sakupilo ono sto je na njemu bilo a i moru, pa je i ono sakupilo sta je od tog covjeka bilo baceno u njega. Potom ga je Allah upitao: Zasto si to uradio? Rekao je: Iz straha od Tebe Gospodaru, a Ti to najbolje znas. Pa mu je Allah oprostio.”
A u drugoj predaji koju biljezi imam Ahmed od Ebu Hurejre r.a. od Poslanika s.a.w.s. , a vecina njih prenosi od Hasana od ibn Sirina da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “ Prije vas je bio covjek koji nikada nije uradio nikakvo dobro, osim sto je bio na tewhhidu. Kada mu se priblizila smrt rekao je svojoj porodici: “ Kada umrem spalite me dok ne postanem ugarak, zatim me sameljite pa me u vjetrovitom danu prospite.” Kada je umro sa njim tako i postupise. Kada ga je prozivio, Uzviseni Allah mu rece: ‘ O covjece, sta te je navelo da to ucinis?’ Strah prema Tebi, o Gospodaru, rece. Pa mu je oprostio to, a nikada nije uradio nikakva dobra, osim sto je bio na tewhhidu.”

Imam Muslim u svome Sahihu biljezi hadith da je Aisha r.a. upitala Allahovog Poslanika s.a.w.s. : Allahov Poslanice, Ibn Dzud’an je u predislamsko doba odrzavao rodbinske veze i hranio je siromasne: hoce li mu to koristiti? Allahov Poslanik s.a.w.s. je odgovorio : nece mu koristiti, jer on nije ni jednog dana rekao : Gospodaru, oprosti mi grijehe na Danu Sudnjem.

Potvrdjeno je u sahih hadisu kojeg navodi Ibn Kethir u svome tefsiru: Da ce Uzviseni Allah reci pojedinim robovima na Sudnjem danu: "Zar ti nisam dao da se ozenis, zar te nisam pocastio, zar ti nisam potcinio konje i deve, zar ti nisam dao da vladas i da dobro zivis?" Reci ce rob: "Svakako, Gospodaru." A Allah ce upitati: "Jesi li mislio da ces Me sresti?" "Nisam", reci ce covjek. Pa ce Allah reci: "E pa, zato, danas cu Ja tebe zaboraviti, kao sto si ti Mene bio zaboravio."

*
0
*
0
Logged
sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« Odgovori #3 u: Juli 31, 2009, 21:24:25 »


Kaže uvaženi šejh 'AbdurRahmān bin Hasan, rahimehullāh:

" وأجمع العلماء سلفا وخلفا، من الصحابة والتابعين، والأئمة، وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، والبراءة منه وممن فعله، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة، والقدرة، وإخلاص الأعمال كلها لله ."

''Postoji konsenzus među 'ulemom prijašnjih i potonjih generacija, počevši od ashāba, tabi'īna, imāma i svih učenjaka ehlis-sunneta da čovjek ne biva muslimanom osim napuštanjem velikog širka, odricanjem od njega i od onoga ko ga radi, mržnjom prema njima, neprijateljstvom prema njima shodno mogućnosti i ihlāsom (tj. čistim usmjeravanjem) djela samo Allāhu.'' 

*
0
*
0
Logged
sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« Odgovori #4 u: Juli 31, 2009, 21:47:44 »Šta je tagut?

Učenjaci su opisali taguta (lažno božanstvo) različitim definicijama, ali je većina njih prihvatila ovu:
Sve što se obožava mimo Allaha, pa makar i samo jednom vrstom ibadeta, a ono što se obožava je time zadovoljno, naziva se tagut.
Šejh Muhammed ibn AbdulWehhab je prokomentarisao:
Tagut uopšteno je sve ono što se obožava  mimo Allaha, subhanehu we te`ala, i zadovoljno je tim obožavanjem, a to uključuje one koji se obožavaju, slijede i kojima se pokorava mimo Allaha, subhanehu we te`ala – svi oni su taguti.“
Na primjer, ukoliko neko učini nekome sedždu i taj kome je sedžda učinjena bude zadovoljan tim djelom, onda je takav tagut. Ali ukoliko taj kome je učinjena sedžda ne bude zadovoljan tim što mu je učinjena sedžda, onda se on ne ubraja u tagute.
Allah, subhanehu we te`ala,  je upotpunio svoje obožavanje negacijom svih drugih oblika obožavanja. Rekao je Allah, subhanehu we te`ala:
„ Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allaha obožavajte, a taguta se klonite!“ [1]
I rekao je:
„ Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna.“ [2]
U ovoj pretpostavci neko može upitati :“ Zašto je Allah stavio negaciju prije afirmacije, koja je mudrost u tome?“
1.   Zato da bi se onima koji su Allahu pripisivali druga skrenula pažnja da njihovo obožavanje Allaha mora biti upućeno samo Njemu, subhanehu we te`ala, a ne idolima, niti bilo kojem drugom tagutu. Niko ne može obožavati Allaha sve dok ne zaniječe taguta. Uzvišeni Allah kaže:
„Većina njih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu smatra ravnim.“ [3]
Oni su mušrici, zato što su Allahu, subhanehu we te`ala,  u svojim ibadetima pripisali druga.
1.   Zato da ničija djela u sebi ne bi sadržala širk, jer širk upropaštava djela. Neko, ukoliko nije zanijekao taguta, može obavljati hadž, postiti, klanjati, itd. a da mu to uopšte ne bude od koristi.
Koliko samo ljudi govori da vjeruje u Allaha, a čine dove mrtvima i obožavaju ih. Neki kažu da je jedan sat za Allaha, a drugi za dunjaluk – i ova tvrdnja čak može biti širk, jer za koga je taj dunjalučki sat? Koga obožava taj jedan dunjalučki sat? Dok u isto vrijeme neko od njih može govoriti da njegov gost i njegov oac kod njega imaju pravo. A sve ovo je izvršavanje Allahovih propisa i osobe koje odvajaju vjeru od dunjaluka su sekularisti, a Uzvišeni Allah kaže:
„Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova “ [4]
Ovaj ajet obuhvata sve ono što se tiče obožavanja Allaha, subhanehu we te`ala.
Allah nikada neće primiti sekularizam. Dakle, sekularisti bi uradili onako kako je urađeno sa crkvom, i žive svoj društveni i ekonomski život u skladu sa njihovim strastima i prohtjevima. Cjelokupni društveni i ekonomski život je potčinjen Allahovim propisima.
Djela ljubavi (mehabbe), privrženosti (wela`) i odanosti ( adaa`) su djela ibadeta i moraju biti upućeni samo Allahu, subhanehu we te`ala,  kao što je to Allah spomenuo. Oni koji čine širk Allahu, mogu voljeti osobe ne radi Allaha, već zbog same te osobe, jer on voli tu osobu zbog nje same, i time se suprostavlja Allahovom zakonu. Uzvišeni Allah kaže:
„ Ima ljudi koji su mjesto Allaha tagute prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha.“ [5]
Čak iako je ta osoba tvoj otac ili brat, a više vole kufr od imana, onda ih je haram voljeti i prijateljevati sa njima, jer uzvišeni Allah kaže:
„O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas ko bude s njima prijateljevao, taj se doista prema sebi ogriješio.  “ [6]
Kawf (strah) i radžaa` su također djela  ibadeta, i svako ko prema nekom drugom ispoljava veći kawf i radža`, nego prema Allahu, takav je počinio veliki širk. 
Zašto smo definiciju taguta odredili riječima „i bude s tim zadovoljan“?
 To smo rekli iz razloga što su neki od poslanika, `alejhimusselam, bili obožavani – Isa, `alejhisselam, Musa, `alejhisselam, a znamo da oni nisu bili s tim zadovoljni. To znači da oni nisu taguti. 
Prema tome, sve što je obožavano, slijeđeno i čemu se pokorava, što mijenja obožavanje Allah u obožavanju te stvari, je tagut. Taguti mogu biti čak i životinje, Neki ljudi obožavaju do 500 životinja i to svaku na različit način – svaka životinja ima svoj način na koji se ona obožava i ljudi ih tako obožavaju. Zato molim Allaha da nas uputi na Tewhid (Allahovu Jednoću), jernema veće blagodati od obožavanja samo Allaha, Jedinog.
„Ukoliko se osoba koja je obožavana mimo Allaha ne odrekne tog statusa, ona postaje tagutom. Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem,  je idole nazvao tawagitima u sahih hadisu u kojem Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem,  kaže: „ Oni koji slijede i obožavaju tawagite, sami su tawagiti,“ Onaj kome su ljudi pokorni preko Allahove dozvole , ili onaj kome se ljudi pokoravaju u stvarima koje nemaju osnove u Allahovom zakonu, takav je tagut. Iz ovog razloga, ljudi koji sude prema nečemu drugom  a ne prema Allahovoj Knjizi su taguti. Allah je nazvaoFaraona i stanovnike Aa`da tagutima.“
( Ibn Tejmijje, Fetva vol. 28, str. 200)
Također, tagut može biti čovjek, drvo, kamenje, rabin, sveštenik, zakon i onaj ko ga sprovodi. I zakonodavac može biti tagut. Allah, subhanehu we te`ala,  je spomenuo faraona, kada je faraon rekao:
„Ako budeš kao boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti! “ [7]
Kada je ovo faraon rekao, mislio je na tašrii (zakonodavstvo) – govorio je o tome da je on taj koji propisuje, zabranjuje i rješava sporove, a nije mislio na to da je on stvoritelj, jer on nije mogao ništa stvoriti.
Ukoliko neko sebi pripiše svojstvo slično ovome, koje ga čini zakonodavcem, onda je takav tagut. Pogledajte vođe naših zemalja – oni čine isto, čak i oni na niskim državnim funkcijama. Oni sude prema nečemu drugom a ne prema onome što je Allah objavio i to ih čini tagutima. Zato ih moramo zanegirati, i odreći se njih (bera`) i moramo ih proglasiti kafirima (tekfir). Uzvišeni Allah kaže:
„A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi kafiri (nevjernici).“[8]
Dakle, ovo napominjem jer želim da se shvati značenje tewhida, pošto murdžije današnjice tvrde da je samo šejtan tagut.
 A šta žele postići tim što tvrde da je samo šejtan tagut? Pokušavaju da prikriju činjenicu da su naši vladari taguti, protiv kojih se mora boriti sve dok sva vlast ne bude Allahova. Uzvišeni Allah kaže:„I borite se protiv njih sve dok fitne (nevjerstva i mnogoboštva) ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovjedati ne mogne.“ [9]
Ukoliko se sudi zakonom koji nije u skladu sa onim što je Allah, subhanehu we te`ala,  objavio, onda je i taj zakon tagut, lažan zakon. Ne dolikuje vjerniku da traži tahukum (presudu) i da mu se sudi lažnim zakonom, jer ko to učini zanevjerovao je u Allaha i Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem. Uzvišeni Allah kaže:„Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred tagutom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede. Kad im se kaže: "Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!" – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću. A sta će tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, pogodi kakva nesreća, pa ti dođu kunući se Allahovom: "Mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge".  “ [10]
Ono što je bitno iz ovoga razumjeti je to da obožavanje Allaha nikada ne može biti potpuno bez negiranja i odricanja od širka i taguta. Slično ovome je rekao Ibrahim, `alejhisselam, svom narodu: 
„Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: " "Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima, pored Allaha, ibadet činite (obožavate); mi se vas odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će izmedju nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali! " “ [11]
U ovom ajetu se nalazi ispravan način za negiranje i odricanje od taguta.
Ibrahim, `alejhisselam, je bio vrlo pažljiv pri svom govoru. Allah, subhanehu we te`ala,  ga je učinio najboljim primjerom za nas. A zašto? Zato što je Ibrahim, `alejhisselam, rekao:
"Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima, pored Allaha, ibadet činite, (obožavate)."
Ovaj ajet ukazuje na to da su mušrici ( mnogobožci) obožavali Allaha, ali je Ibrahim, `alejhisselam, objavio kufr (nevjerovanje) u ono što su oni pored Allaha obožavali, jer da je rekao da nema ništa sa onim što mušrici obožavaju ne napravivši izuzetak, to bi uključivalo i Allaha, subhanehu we te`ala.
Ono što moramo znati, što trebamo usvojiti i razumjeti je da su mušrici vjerovali u Allaha, ali su pored Njega, subhaneh, obožavali i druga, lažna božanstva.
 

[1] En – Nahl, ajet 36
[2] El – Bakara, ajet 256
[3] Jusuf, ajet 106
[4] El – En`am, ajet 162
[5] El -  Bakara, ajet 165
[6] Et – Tewba, ajet 23
[7] Eš – Šu`ara, ajet 29
[8] El – Maida, ajet 44
[9] El – Bekara, ajet 193
[10] En – Nisa`, ajet 60 - 62
[11] El – Mumtehina, ajet 4

*
0
*
0
Logged
sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« Odgovori #5 u: Avgust 01, 2009, 06:10:09 »


                 Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim    Bismillahir-Rahmanir-Rahim,              Alhamdulillahi Rabil alemin. Weselatu weselamu alla Resulillahi salallahu alejhi we    selem, we alla alihi we ashabihi edžmein. Nahmeduhu we nastainuhu we nestehdihi we nestagfiruhu we netubu ilejhi we netevekelu alejhi, we neuzubillahi min šururi enfusina we men s'jjiati a'malina, men jehdihi-llahu fela mudilele, we men judlil fela hadije-lehu.
We nešhedu en La ilahe illallahu wahdehu la šerike lehu we nešhedu enne Muhammeden abduhu we habibuhu we Resuluhu. Ja ejuhel-lezine amenu, takullahu haka tu kati we la temu tune ila we entum Muslimun.
Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Njega hvalimo i od Njega pomoći tražimo. Molimo Allaha (s.w.t.a.) za oprost, i tražimo kod Njega pribježište, protiv zla naših duša i loših postupaka. Koga On (s.w.t.a.) uputi na Pravi put niko ga ne može na stranputicu zavesti a koga On (s.w.t.a.) u zabludi ostavi niko ga ne može na Pravi put izvesti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha (Jedini koji nema sudruga) i da je Muhammed (s.a.w.s.) Allahov rob i Njegov Poslanik. Neka je Milost Allahova na Muhammeda (s.a.w.s.), na njegovu časnu porodicu, na njegove drugove (ashabe), i na sve one koji ih slijede do Sudnjega Dana, dobra djela čineći i robujući samo Allahu (s.w.t.a.). Najbolje riječi su Allahove (s.w.t.a.) a najbolji put je put Muhammeda (s.a.w.s.). Najveće zlo su novotarije u vjeri, a svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u Džehennem.                                                                                            Eselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu draga braćo u vjeri Islamu,                Tema današnjeg dersa je Tewhiid (Jednoća u obožavanju Allaha s.w.t.a.).
Počinjemo ovaj naš pregled definicijom o Islamu, Šta je Islam?
Islam je kompletna poniznost prema Allahu, predanost, pokornost, poslušnost i robovanje samo Njemu subhanehu we te'ala, bez posrednika (partnera-ortaka). Nemože biti nikakve pokornosti nikome u obožavanju (ibadetima) Allaha s.w.t.a. ili samo od sebe, osim onoga što je u Njegovoj knjizi Kur'ani kerimu i sunnetu Njegova poslanika Muhammeda s.a.w.s., i to izvršavanjem i praktikovanjem onoga što se nalazi u ova dva osnovna temelja (izvora), izbjegavanjem i klonjenjem od onoga što nevažećim čini potvrdu na pokornost (šehadet), i onih koji su sebi dali za pravo da budu nepokorni svome Stvoritelju (kjafira), čineći sebi nepravdu koja ih svrstava izvan okrilja Islama. Dakle, globalno i opšte značenje Islama je; kompletna poniznost i predanost samo Allahu s.w.t.a. i Njegovu Poslaniku s.a.w.s., kako unutrašnje tako i spolja ( tj. kako vjerovanjem srcem tako i jezikom i praktičnim sprovođenjem onoga što je naređeno).!
Allah subhanehu we te'ala kaže: ''Reci: (O Muhammede, čovječanstvu) "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" - A Allah prašta i samilostan je. Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!" A ako oni glave okrenu - pa Allah, zaista, ne voli nevjernike.'' (Ali-Imran 31-32.)   
Šta kaže Allah s.w.t.a. za one koji glave okrenu tj. ako se ne budu pokoravali Kur'anu i sunnetu Allahova Poslanika Muhammeda s.a.w.s., ili ne praktikuju islamske propise, ovdje se naglasak najviše navodi na praktikovanje sunneta jer je pokornost propisima skojima je došao Allahov Poslanik s.a.w.s. ustvari pokornost Allahu s.w.t.a., ili ne budu uzimali Šerijat kao jedini zakon koji je validan do dana Sudnjega, nazvao je Allah te'ala njih Nevjernicima,  ... ali većina ljudi ne zna.'' (Yusuf 40.)
''Većina njih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu smatra ravnim.''           (Yusuf 106.)12
Allahov Poslanik salalahu alejhi we selem je rekao:
Ko se bude meni pokoravao pokorava se Allahu, a ko bude meni nepokoran nepokoran je Allahu.
Niko neće vjerovati, dokle god njegove želje ne budu u saglasnosti sa onim s čime sam ja poslat. (Muslim)
Allahov Poslanik salalahu alejhi we selem je takođe rekao:
Ko god da jedno djelo počini a ono ne bude u saglasnosti sa naređenim, to mu se ne prima (prihvata). (Buhari i Muslim)
Allah s.w.t.a. objašnjava nama Islam skojim je On zadovoljan u Njegovoj Knjizi; Islam koji je važeći i kojeg On te'ala prihvata. Allah subhanehu we te'ala kaže:
''Onaj ko ne vjeruje u taguta, (lažna božanstva-prevršioci Allahovih granica) a vjeruje u Allaha - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. - A Allah sve čuje i zna.'' (Al-Bekara 256.)
Šta je to Tagut?
Tagut: Zajednički naziv za sve što se obožava, za sve čemu se pokorava ili traži da se slijedi, ili čemu se pripisuju svojstva ili prerogativi, (osobine) božanstva mimo Allaha (s.w.t.a.), ili čemu ljudi robuju (slijede ga), u griješenju i nepokornosti Allahu (aze we dža'ala) smarta se ''tagutom'' od arapske riječi ''taga'' ili ''Tugjan'' ono što je prevršilo granicu, koju je Allah s.w.t.a. postavio svojim robovima, (stvorenjima), kao i onaj koji sprečava da se iskreno i smjerno sluša i pokorava Allahu s.w.t.a. i slijedi Njegov Poslanik a.s.w.s.; bio to Džinn Šejtan, ljudski šejtan, drveće, kamenje, grob, žena, muž, ili diktator tlačitelj (ugnjetač), ili neka posebno izabrana grupa ljudi (stranka), skupština, ili grupa naučnika koji zakone drugačije (suprotno) od Allahovih zakona izvode. Može biti takođe i običaj, ovisnost o nečemu, ili neka ideologija, koja nije porijeklom iz Knjige Allahove subhanehu we te'ala. Može biti i neko ko je sebi dao za pravo da zakone i granice ljudima postavlja (šta može a šta ne može-halal i haram) koji su suprotni Kur'anu i sunnetu Allahova Poslanika salallahu alejhi we selem.
U ovom značenju stoji bez ikakve sumnje takođe i vladanje sa inostranim zakonima i napuštanje Islama i njegovog zakonodavstva (šerija'ta). Sprovođenje zakona i postavljanje granica (šta može a šta ne može-dozvoljeno i zabranjeno), kao što je dozvoljavanje kamate, prostitucije, preljube, opojnih sredstava, zabrana poligamije (višeženstva). Zakoni koje ove osobe postavljaju (sastavljaju) i iznose su Taguti i osobe koje ove zakone sprovode su takođe Taguti. Allah subhanehu we te'ala kaže:
''On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka." (Al-Kahf 26.)
''Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate (ibadet činite) samo Njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna.'' (Yusuf 40.)
''Onaj ko ne vjeruje u taguta, (lažna božanstva-prevršioci Allahovih granica) a vjeruje u Allaha - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. - A Allah sve čuje i zna.'' (Al-Bekara 256.)             
Značenje u ovom ajetu ''za najčvršću vezu'' je; Islam koji je Allah naredio i skojim je On te'ala zadovoljan. Ovaj ajet daje nam jasno do znanja; da jedna osoba nije u stanju, uhvatiti se za najčvršću vezu (Islam), samo vjerovanjem u Allaha, već se njegovo vjerovanje mora sastojati iz; odbacivanja i poricanja taguta (svih lažnih božanstava) u svim formama i oblicima. Ako ne bude on ovo uradio, već samo bude vjerovao u Allaha, a ne bude nevjernik u Taguta, neće mu to vjerovanje donijeti nikakve koristi. Allah subhanehu we te'ala neće to od njega primiti i na Danu konačnog obračuna neće to imati nikakve težine na Allahovoj s.w.t.a. vagi.! Zato je po ovom ajetu; bez nevjerstva u Taguta nemoguće da Islam i Iman bude prihvaćen kod Allaha s.w.t.a.! Allah subhanehu we te'ala je postavio dva preduslova, koja su obavezna, da bi se Islam ispravno sproveo. Ta dva preduslova su: Odricanje, (odbacivanje) Taguta i vjerovanje u Allaha s.w.t.a.!  Ako jedan od ova dva preduslova nedostaje, onda će Iman (vjerovanje) i Islam (predanost i pokornost) biti neispravani i nevažeći. Sada ćemo početi sa objašnjivanjem ova dva preduslova:
Prvi preduslov: Nevjerovanje u Taguta
Nema sumnje da onaj koji nije Taguta, u svim formama i oblicima upoznao, nije u mogućnosti da se toga kloni, da to odbaci (porekne), bez obzira što on to riječima često tvrdi. Njegove tvrdnja je kao tvrdnja onoga koji tvrdi da se nečega odrekao, bez znanja, od čega se morao odreći, (uznevjerovati). To nije ta vrsta odricanja i nevjerovanja (tvrdnjom riječima) koji ovaj Kur'anski ajet od nas zahtijeva (traži). Isto kao: neko ko nezna šta je Iman (vrste i uslovi Imana); ne posjeduje Iman, zato je njegova tvrdnja o Imanu nevažeća i nekorisna. Allah s.w.t.a. kaže:
''Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred tagutom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede.''                (Al-Ma'ida 60.)
Allah te'ala nas obavještava u ovom ajetu o ljudima koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno Muhammedu s.a.w.s. i ono što je objavljeno prije njega, prethodnim poslanicima a.s., uprkos tome što oni ovo tvrde; žele još uvijek i traže presudu kod Taguta za njihova debitiranja (nesuglasice). Allah subhanehu we te'ala odbacuje njihovu tvrdnju o vjerovanju, zato što presudu žele kod nekoga drugog mimo Allaha s.w.t.a.! Nemože biti ispravnog i važećeg Imana (vjerovanja) zajedno sa zahtjevom da ti se kod Taguta sudi. Ne može zato biti, u jednom srcu, ispravnog Imana a takođe i zahtjeva da ti se sudi kod Taguta. Da su oni pravo, istinsko vjerovanje imali (kao što su tvrdili) onda nebi oni nikad zahtijevali da im se pred Tagutom sudi; zato što Allah s.w.t.a. njima eksplicitno (obavezno) naređuje da ne vjeruju u Taguta, pa kaže:''... a naređeno im je da ne vjeruju u njega.''. Allah s.w.t.a. je nama jasno ukazao da šejtan prokleti želi njih preko njihovih želja dovesti u zabludu, zavarati i tako posrnule vidjeti kako su pali. Prokletnik tako želi da oni vjeruju da njihova tvrdnja, (u ono što je Allah objavio, zajedno sa zahtjevom za presudu kod taguta) njih još uvijek u krugu ove vjere (Islama) zadržava, tako što će tvrdnjom u vjerovanje, još uvijek misliti da im Allah vjerovanje prihvata: ''...A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede''. U jednom drugom ajetu kaže Allah džele we a'laa:
''Za one koji izbjegavaju da se tagutu klanjaju (ibadet čine) i koji se Allahu obraćaju - njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje''           (Az-Zumar 17.)
U ovom ajetu govori Allah s.w.t.a. o radosnim vijestima namijenjene Njegovim  robovima; da je njima džennet namijenjen. On te'ala je njih opisao i namijenio im radosne vijesti, onima koji će džennet dobiti. Jedna od karakteristika (osobina) ovih srećnika je; da su se oni odrekli i odbacili obožavanje i slijeđenje Taguta; i da su oni svesrčano i iskreno prihvatili da obožavaju (ibadet čine) samo Allahu s.w.t.a.! Zato dobijaju oni radosne vijesti o džennetu kojeg će dobiti kao nagradu od Allaha dželle we a'laa. Dakle, odavde se vidi da je Allah te'ala jasno nama u ovom ajetu pokazao, da će nagradu od Allaha dobiti i da su njima namijenjene radosne vijesti o džennetu; oni koji su Taguta i pokoravanje i slijeđenje Taguta odbili (u svim formama i oblicima). Oni obožavaju samo Allaha ispravno i iskreno, bez pripisivanja Njemu te'ala partnera (druga, saučesnika itd.). U ovom ajetu Allah s.w.t.a. objašnjava nama sasvim jasno da je odricanje, odbacivanje, ostavljanje i klonjenje od ibadeta Tagutu; jedan od preduslova za ispravno i važeće vjerovanje, Iman koji će, oni koji to urade, zadovoljstvo Allahovo zaraditi, i oni će za ovo ući u obećani džennet vječnog uživanja.
U jednom drugom ajetu daje nam Allah te'ala do znanja; da su svi poslanici a.s. dolazili da ljude pozovu u dva osnovna fundamenta (temelja, izvora, srži, korjena): Obožavanje samo Allaha i odricanje od Taguta u svim formama (vrstama) i oblicima i da ova dva fundamenta principijelno formiraju poziv, svih Poslanika a.s. u istu vjeru. Allah subhanehu we te'ala kaže:
''Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allahu (ibadet činite) se klanjajte, a taguta se klonite!" (An-Nahl 36.)
Ovaj ajet nam jasno pojašnjava, da su svi poslanici (bez izuzetaka) sa velikom jasnoćom objašnjavali da Allah s.w.t.a. ne prihvata ibadete (sve ono s čim je Allah te'ala zadovoljan od naređenog) svoga roba, osim ako on obožava Allaha s.w.t.a. sa onim što je dozvoljeno (naređeno), onako kako je to prenešeno jezicima poslanika (mir sa svima njima) i iskreno obožavanje Allaha aze we dža'ala, tako što se Njegov rob odrekao i odbacio obožavanja i slijeđenja Taguta l.a. (u svim formama i oblicima kako u velikim tako i u malim pitanjima). Poslije iznošenja i objašnjenja ovih jasnih ajeta koji nas pozivaju na obavezno odbacivanje taguta, jer je ovo osnovni fundament (temelj) od izvora, temelja Tewhida (jednoća u obožavanju Allaha s.w.t.a.); zato je obaveza za nas da znamo šta je to Tagut, da bi ga znali odbaciti.!!!
 Kako da budemo nevjernici u Taguta?
To je; da mi iskreno vjerujemo u nevalidnost i neispravnost obožavanja, pokoravanja i slijeđenja nekoga ili nečega drugog mimo Allaha subhanehu we te'ala; napuštanje Taguta, nevjerovanje u taguta i mržnja Taguta i osoba koje imaju nešto sa tagutom (poslije njihova odbijanja istine i dokaza) i borba protiv njih.
''Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na tagutovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.''             (An-Nisa 76.)             
Drugi preduslov: Vjerovanje u Allaha s.w.t.a
Stubova Imana, koje je Allah aze we dža'ala učinio obaveznim, ima šest. Ispravno vjerovanje koje Allah s.w.t.a. prihvata nije potpuno, osim ako se vjeruje u ove stubove; i to na način na koji Allah s.w.t.a. želi da mi u njih vjerujemo, a ne na način, naših strasti ili naših želja. Ako je jedan od ovih stubova nepotpun ili ima nedostataka, onda ne prima Allah te'ala ovaj Iman i Islam. Allah s.w.t.a. kaže:
''O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet - daleko je zalutao.'' (An-Nisa 136.)
Koje obožavanje (ibadet) Allah te'ala od nas zahtijeva i za šta (zbog čega) je On te'ala nas stvorio?
Jezičko značenje riječi Obožavanje (Ibadet) je: poniznost, pokornost, predanost i poslušnost. Što se tiče juridijskog (pravnog) značenja je: cjelokupna imenična riječ za sve ono što Allah s.w.t.a. voli, sčime je On zadovoljan od onoga što nam je Allah s.w.t.a. naredio, na govore i djela; kako unutrašnja tako i vanjska.                         Allah s.w.t.a. nije nas pustio da mi odlučujemo šta je ibadet a šta nije, ali je On za nas ibadet definisao i objasnio u Svojoj Knjizi Kur'ani kerimu i Sunnetu Njegova Poslanika s.a.w.s.! Nama je obaveza da sve forme obožavanja (ibadeta) samo za Allaha Jedinog obavljamo, bez dodjeljivanja (pripisivanja) Njemu partnera (arbaba). Ako bi mi samo jednu formu (vrstu) ibadeta prema nekom drugom osim Allahu te'ala usmjerili, ili nekom, zajedno sa Allahom s.w.t.a., onda bi mi druge osim Allaha obožavali, tako bi mi partnere (posrednike) pored Njega te'ala uzeli.                       
Allah aze wa dža'ala kaže: ''Abudu lillahi we la tušriku bihi šejan''?
''I Allahu se klanjajte (ibadet činite) i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!''    (An-Nisa 36.) 
Allah s.w.t.a. naređuje nama u ovom časnom ajetu da ništa i nikoga osim Allaha jedinog obožavamo (ibadet činimo) i da ni jednu vrstu obožavanja (ibadeta-malu ili veliku) ne usmjerimo prema nekom drugom osim Allahu te'ala. Sve vrste ibadeta se moraju usmjeriti samo prema Allahu, bez udruživanja ijednog partnera (arbaba) sa Njim te'ala u obožavanju. Udruživanjem partnera sa Allahom (širk-jedini grijeh koji Allah neće oprostiti), čini djela jedne osobe beskorisnim i nevažećim, istovremeno izvodeći tu osobu izvan okvira vjere. Ako ovakva osoba ne traži Allahov oprost (te'wbu) i umre kao mušrik, onda mu Allah te'ala neće oprostiti nikad, njegova sudbina će biti džehennem, i vječan boravak u njemu. Allah subhanehu we te'ala kaže:
''Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.'' (An-Nisa 116.)
''Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.''     (Al-Ma'ida 72.)
''A da su oni druge Njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili.'' (Al-An'am 88.)
Čije je pravo Zakonodavstva i Suđenja među ljudima?
''Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate (ibadet činite) samo Njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna.'' (Yusuf 40.)
Ovaj časni ajet nas informiše, da pravo suđenja među ljudima nije ni za koga drugog osim Allaha s.w.t.a.! Ovo pravo, dati samo Allahu te'ala je; obožavanje (ibadet) Njega te'ala. Dati ovo pravo ili jedan dio njega (isto tako mali dio) nekom stvorenju (osim namjesniku (halifi) i kadiji (sudiji) koji sudi pravedno Allahovim zakonom), je širk koji izvodi počinioca toga djela iz Islama i zbog toga poništava njegova dobra djela. Ako taj neko, zbog toga što je počinio širk ne učini Allahu te'wbu (pokajanje), onda će njegovo prebivalište biti vječna vatra u Džehennemu jer širk Allah te'ala ne oprašta nikome.
Ovaj ajet saopštava nama dalje: da je koncept Tawhida (jednoće) Allaha s.w.t.a. u Suđenju, kod većine ljudi nepoznat; da je neprihvatanje nekog drugog sudije pored Njega te'ala, Njemu takođe ibadet; kao što su: klanjanje, post, zekat, i hadž (suditi mogu samo kadije koji sude Šerija'tom). Svako onaj ko pravo suđenja nekom drugom da, osim Allahu s.w.t.a., onda je on nekog drugog pored Allaha obožavao. Na isti način nama se objašnjava da je prava vjera koju Allah s.w.t.a. prihvata; vjera u kojoj pravo suđenja pripada samo Allahu te'ala, kako u svim velikim tako i u malim pitanjima.  ''...To je jedino prava vjera,…'' (Yusuf 40.)
Praktično, pravo zakonodavstva i suđenja ne pripada nikome osim Njemu s.w.t.a. koji je sebe opisao sa osobinama pravog Boga s.w.t.a., zato samo On te'ala zaslužuje da bude obožavan. Ako bi se ovo pravo nečemu ili nekom drugom pored Allaha dalo ili nečemu ili nekom drugom zajedno sa Allahom te'ala (miješanjem); onda je ta osoba partnere Allahu pripisala i druge osim Allaha obožavala i sebe protiv naredbi Allaha s.w.t.a. postavila (protivljenjem-nepokornošću). Allah te'ala nam je naredio da nikoga osim Njega ne obožavamo (ibadet činimo):
''...a On je naredio da se klanjate (ibadet činite) samo Njemu...'' (Yusuf 40.)
(Ovdje kaže Allah s.w.t.a. ''te'abudu'' a prevodioc Kur'ana prevodi ''klanjate'', klanjanje jeste dio ibadeta ali Ibadet sadrži sve ono sčime je Allah te'ala zadovoljan od naređenog, halala i harama.)! Welhamdulillahi rabil alemin! Džezakum Allahu hajren!

                                                                                           
*
0
*
0
Logged
H@ris
Oflajn
Muško
5081
Vidi Profil WWW
« Odgovori #6 u: Avgust 01, 2009, 11:25:25 »


                Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim    Bismillahir-Rahmanir-Rahim,              Alhamdulillahi Rabil alemin. Weselatu weselamu alla Resulillahi salallahu alejhi we    selem, we alla alihi we ashabihi edžmein. Nahmeduhu we nastainuhu we nestehdihi we nestagfiruhu we netubu ilejhi we netevekelu alejhi, we neuzubillahi min šururi enfusina we men s'jjiati a'malina, men jehdihi-llahu fela mudilele, we men judlil fela hadije-lehu.
We nešhedu en La ilahe illallahu wahdehu la šerike lehu we nešhedu enne Muhammeden abduhu we habibuhu we Resuluhu. Ja ejuhel-lezine amenu, takullahu haka tu kati we la temu tune ila we entum Muslimun.


Kad već dersiš, trebo bi nam se predstaviti, dati svoju idžazu ili preporuku... Ne primamo mi znanje od svakoga, poput tekfirovaca iz Beča (da te Allah sačuva od njih!).

Ide elhamdu, ne al hamdu, samo u tedžvidu kod riječi Allah elif se čita izneđu a i e, tešdid na ba kod Rabb, tešdid na kaf u netevekkelu, nije "men s'jjiati a'malina" već "min sejjiati e'malina," itd. Dalje, šejh. Grin
« Last Edit: Avgust 01, 2009, 11:27:44 od H@ris »
*
0
*
0
Logged

“Milost koju Allah podari ljudima niko je ne može spriječiti, a ako je On uskrati niko je ne može dati.” (Fatir, 2)

sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« Odgovori #7 u: Avgust 01, 2009, 12:05:56 »


halali na greskama  Grin
ja sam sabahuddin hrnjic iz tesnja a ko si ti
*
0
*
0
Logged
Walter
Oflajn
1719
Vidi Profil
« Odgovori #8 u: Avgust 01, 2009, 12:06:45 »


                Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim    Bismillahir-Rahmanir-Rahim,              Alhamdulillahi Rabil alemin. Weselatu weselamu alla Resulillahi salallahu alejhi we    selem, we alla alihi we ashabihi edžmein. Nahmeduhu we nastainuhu we nestehdihi we nestagfiruhu we netubu ilejhi we netevekelu alejhi, we neuzubillahi min šururi enfusina we men s'jjiati a'malina, men jehdihi-llahu fela mudilele, we men judlil fela hadije-lehu.
We nešhedu en La ilahe illallahu wahdehu la šerike lehu we nešhedu enne Muhammeden abduhu we habibuhu we Resuluhu. Ja ejuhel-lezine amenu, takullahu haka tu kati we la temu tune ila we entum Muslimun.


Kad već dersiš, trebo bi nam se predstaviti, dati svoju idžazu ili preporuku... Ne primamo mi znanje od svakoga, poput tekfirovaca iz Beča (da te Allah sačuva od njih!).

Ide elhamdu, ne al hamdu, samo u tedžvidu kod riječi Allah elif se čita izneđu a i e, tešdid na ba kod Rabb, tešdid na kaf u netevekkelu, nije "men s'jjiati a'malina" već "min sejjiati e'malina," itd. Dalje, šejh. Grin
...i još štošta.
To je brat od negdje skinuo...nije to njegov "rukopis"...nadam se!
*
0
*
0
Logged
H@ris
Oflajn
Muško
5081
Vidi Profil WWW
« Odgovori #9 u: Avgust 01, 2009, 12:08:37 »


halali na greskama  Grin
ja sam sabahuddin hrnjic iz tesnja a ko si ti


Ja sam H@ris od Crne Gore sa IslamBosne. Grin
*
0
*
0
Logged

“Milost koju Allah podari ljudima niko je ne može spriječiti, a ako je On uskrati niko je ne može dati.” (Fatir, 2)

sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« Odgovori #10 u: Avgust 01, 2009, 12:16:03 »


                Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim    Bismillahir-Rahmanir-Rahim,              Alhamdulillahi Rabil alemin. Weselatu weselamu alla Resulillahi salallahu alejhi we    selem, we alla alihi we ashabihi edžmein. Nahmeduhu we nastainuhu we nestehdihi we nestagfiruhu we netubu ilejhi we netevekelu alejhi, we neuzubillahi min šururi enfusina we men s'jjiati a'malina, men jehdihi-llahu fela mudilele, we men judlil fela hadije-lehu.
We nešhedu en La ilahe illallahu wahdehu la šerike lehu we nešhedu enne Muhammeden abduhu we habibuhu we Resuluhu. Ja ejuhel-lezine amenu, takullahu haka tu kati we la temu tune ila we entum Muslimun.


Kad već dersiš, trebo bi nam se predstaviti, dati svoju idžazu ili preporuku... Ne primamo mi znanje od svakoga, poput tekfirovaca iz Beča (da te Allah sačuva od njih!).

Ide elhamdu, ne al hamdu, samo u tedžvidu kod riječi Allah elif se čita izneđu a i e, tešdid na ba kod Rabb, tešdid na kaf u netevekkelu, nije "men s'jjiati a'malina" već "min sejjiati e'malina," itd. Dalje, šejh. Grin
...i još štošta.
To je brat od negdje skinuo...nije to njegov "rukopis"...nadam se!
nije moj rukopis date Allah nagradi za razumjevanje .Ja piscu nisam trazio greske u rukopisu vec me interesovala sustina poruke ili dersa .Ova vjera se zasniva na dokazu a ne u pravopisu  laugh
*
0
*
0
Logged
sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« Odgovori #11 u: Avgust 01, 2009, 12:24:29 »


                Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim    Bismillahir-Rahmanir-Rahim,              Alhamdulillahi Rabil alemin. Weselatu weselamu alla Resulillahi salallahu alejhi we    selem, we alla alihi we ashabihi edžmein. Nahmeduhu we nastainuhu we nestehdihi we nestagfiruhu we netubu ilejhi we netevekelu alejhi, we neuzubillahi min šururi enfusina we men s'jjiati a'malina, men jehdihi-llahu fela mudilele, we men judlil fela hadije-lehu.
We nešhedu en La ilahe illallahu wahdehu la šerike lehu we nešhedu enne Muhammeden abduhu we habibuhu we Resuluhu. Ja ejuhel-lezine amenu, takullahu haka tu kati we la temu tune ila we entum Muslimun.


Kad već dersiš, trebo bi nam se predstaviti, dati svoju idžazu ili preporuku... Ne primamo mi znanje od svakoga, poput tekfirovaca iz Beča (da te Allah sačuva od njih!).

Ide elhamdu, ne al hamdu, samo u tedžvidu kod riječi Allah elif se čita izneđu a i e, tešdid na ba kod Rabb, tešdid na kaf u netevekkelu, nije "men s'jjiati a'malina" već "min sejjiati e'malina," itd. Dalje, šejh. Grin
Samo je jedna tvrdnja istinita Svako onaj ko tvrdi za jedno djelo, da je to djelo dio Islama, ili da je to djelo nacin preko kojeg se priblizavamo Allahu dz s. mora imati dokaze za tu svoju tvrdnju samo iz Kur'ana i sunneta.
Isto kao sto kada neko tvrdi da je nesto haram, onda on mora imati dokaze samo iz Kur'ana i sunneta za tu svoju tvrdnju.
Ovo je zato sto; "Nista nije haram osim onoga sto je Allah dz.s. i Njegov Poslanik Muhammed s.a.v.s. zabranio, i nista nije Islam osim onoga sto je Allah dz.s. i Njegov Poslanik s.a.v.s. ucinio dijelom Islama. Ovo je zato sto Allah dz.s. ne zaboravlja niti grijesi u onome sto On hoce."


Jedino prihvatljivi dokazi u Islamu su samo oni dokazi koji dolaze samo iz Kur'ana i sunnata, i to samo na nacin kako su ih ashabi praktikovali, razumijavali, te samo ona misljenja koja ne kontradikuju Kur'an, sunnet i praksu ashaba.


Sve drugo je zabluda Tvrdnje, misljenja, djela koja su bazirana na d'aif ili izmisljenim hadisima, zatim; tvrdnje, misljenja, djela bez dokaza samo iz Kur'ana i sunnata, licna misljenja i fetve, kao i sve druge vrste tvrdnji i bez obzira na to ko te tvrdnje izrekao ili dao fetve, u savrsenoj Allahovoj dz.s. vjeri Islamu su apsolutno neprihvatljive i odbacuju se zato sto te pogresne tvrdnje, misljenja, djela nemaju dokaza samo iz Kur'ana i Sunneta i zato sto ashabi nisu radili ta djela na taj nacin. Ovo je zato sto je Allah dz. s. rekao; "...Pa sta ima poslije istine ista osim zabluda..." (10:32)

 Grin
*
0
*
0
Logged
H@ris
Oflajn
Muško
5081
Vidi Profil WWW
« Odgovori #12 u: Avgust 01, 2009, 12:25:24 »


Nije stvar pravopisa ili krivopisa već onoga na što to isto ukazuje. A ukazuje da dotični vaiz vjerovatno prespava uvodni dio dersa, plus što očigledno veze nema sa arapskim. I onda takav da mi dersi o temeljima vjere. Malo morgen u Limburgu.
*
0
*
0
Logged

“Milost koju Allah podari ljudima niko je ne može spriječiti, a ako je On uskrati niko je ne može dati.” (Fatir, 2)

sabahuddin123
Oflajn
Muško
86
Vidi Profil
« Odgovori #13 u: Avgust 01, 2009, 12:28:58 »


halali na greskama  Grin
ja sam sabahuddin hrnjic iz tesnja a ko si ti


Ja sam H@ris od Crne Gore sa IslamBosne. Grin
odakle iz kojeg mjesta
*
0
*
0
Logged
Ummu Marjam
Oflajn
7130
Vidi Profil
« Odgovori #14 u: Avgust 01, 2009, 12:29:06 »


Sabahuddine, ajde isključi to boldovanje svakog teksta, ne izglega lepo.
*
0
*
0
Logged
Stranica: [1] 2 3 ... 12 Idi gore Printaj 
« prethodno sljedeće »
Skoci na:  

Posjetilaca: 101914563
Copyright © IslamBosna.ba
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines