Fetve vezane za ramazan

(1/2) > >>

H@ris:Preveo i prilagodio: Nermin Klopić,
 
Svršenik Fakulteta Islamskog Prava, Medina
--------------------------------------------------

Autor teksta: Muhamed Salih Munedžid

Fetve vezane za post Ramazana

Hvala pripada Gospodaru svih svjetova, neka je selavat i selam na našeg Poslanika Muhameda, njegovu porodicu i sve ashabe. Ovo je skupina propisa vezanih za post Ramazana sakupljena iz govora autoriteta islamskih znanosti od prvih i potonjih generacija metodom: pitanje-odgovor.

PITANJE 1:  Kakve su vrijednosti posta mjeseca Ramazana?

ODGOVOR: Vrijednost posta Ramazana je pojašnjena kroz mnoge ajete i hadise, neki od njih su: "Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni." (Prijevod značenja, Zumer, 10) Komentatori Kur'ana tvrde da se u ovome ajetu misli na postače. Također, o vrijednosti posta mjeseca Ramazana Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: "Zaista na Džennetu postoje vrata  koja se zovu Rejjan. Kroz njih će na Sudnjem danu ući postači, i niko drugi mimo njih. Biće rečeno: 'Gdje su postači?' Oni će tada ustati i ući u Džennet kroz ta vrata. A kada uđu ona će se zatvoriti, i niko drugi izuzev njih neće na njih ući" (u drugoj predaji bilježi se: "Ko uđe napiće se, a ko se napije neće više ožednjeti"). (Hadis je autentičan, el-Džamius-sagir, 2121. Vidi: Sahihut-tergib, 1/410)

U Dvije zbirke vjerodostojnih hadisa bilježi se da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah, Svevišnji, je kazao: 'Svako djelo sinova Ademovi pripada njima (u predaji Muslima stoji dodatak: Dobro djelo nagrađuje se od deset puta do sedam stotina puta više) osim posta Ramazana. On pripada Meni i Ja za njega nagrađujem. Post je štit od vatre.'" U drugoj vjerodostojnoj predaji se bilježi: "Postom se rob oslobađa Vatre"

==================================

PITANJE 2: Na koji način se ustanovljava početak mjeseca Ramazana?

ODGOVOR: Početak mjeseca Ramazana može se ustanoviti ...


na dva načina:

Prvi: Viđenje mlađaka, dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: "Pitaju te o mlađacima. Reci: Oni su ljudima oznaka o vremenu i za hadžiluk." (prijevod značenja, Bekare, 189) Zato kada povjerljivi nadlezni organ obznani njegovo viđenje obaveza je da se po tome postupa.

Drugi: Upotpunjenje 30 dana mjeseca Šabana, i ne postoji prepreka da dva hidzretska mjeseca uzastopno broje 29, odnosno, 30 dana.

==================================

PITANJE 3:  Kakav je propis onoga ko posti Ramazan namjeravajući time liječenje od bolesti ili smanjenje tjelesne težine?

ODGOVOR: Ako se namjera onoga ko posti ograniči na liječenje od bolesti ili smanjenje tjelesne težine – takav na Ahiretu nema nikakvu nagradu, Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: "Onome koji želi ovaj svijet, Mi mu brzo dajemo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije džehennem pripremiti, u kome će se osramoćen i odbačen peći. A onaj koji želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti." (Prijevod značenja, El-Isra, 18-19.) Obaveza je da se namjera vjernika u ibadetu slaže sa riječima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko bude ispostio Ramazan iz čvrstog imana i (ihtisaben) radi Allaha, Uzvišenog, biće mu oprošteni grijesi koje je prije počinio." (Sahihut-tergib, 1/415) s te strane je obavezno da se pojasni ljudima značenje riječi (ihtisaben) što znači: radi Allaha i nadajući se nagradi od Njega.

==================================

PITANJE 4: Kakav je propis ako u toku nekog od dana Ramazana nevjernik prihvati islam, ili malodobnik dosegne punoljetnosti, ili bolesnik ozdravi, ili se putnik  vrati sa puta, ili prestane mjesečnica kod žene? Šta je njihova obaveza u tom slučaju u pogledu posta Ramazana?

ODGOVOR: Skupine koje su navedene u pitanju možemo podijeliti na dvije vrste:

a) Ako kafir primi islam, ili maloljetnik dosegne punoljetnost u toku nekog od dana Ramazana – obaveza im je postiti ostatak dana, ali im nije obavaza da naposte taj dan, niti dane koji su već prošli u tom Ramazanu, budući da šerijatski nisu bili obavezni postiti u tim danima.

b)Što se tiče ako bolesnik ozdravi, ili se putnik vrati sa puta, ili prestane mjesečnica kod zene – sigurnije im je da poste ostatak tog dana, s obzirom da po tome pitanju postoji razilazenje među ulemom. Međutim, treba napomenuti da im je u svakom slučaju obaveza napostiti taj dan, kao i sve ostale dane Ramazana koje radi ovih prepreka ili uzimanja za olakšicu nisu postili.

Razlika između prve i druge skupine je što se kod prve skupine prihvatanjem islama ili dosezanjem punoljetnosti tek ispunio uvjet obaveznosti posta, dok je druga skupina u osnovi obavezna postiti, ali je zbog određenog stanja osobe  Šerijat zabranio njihov post ili im je dozvolio, radi olakšice, da ne poste.

==================================

PITANJE 5: Kada je potrebno djeci naređivati post Ramazana?

ODGOVOR: Islamski učenjaka Hireki, radiAllahu anhu, je zapisao: "Kada dijete dosegne deset godina i bude u mogućnosti da isposti – treba da posti." Ibn Kudame, radiAllahu anhu, komentarišući ovo, kaže: "Mišljenja sam da se u pogledu pitanja, kada se djeci treba narediti da poste, uzima u obzir starosna dob od deset godina, budući da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se djetetu u toj dobi naređuje obavljanje namaza, dozvoljavajući  čak upotrebu udarca pri tome. Otuda je uzimanje u obzir ove starosne granice u pogledu posta Ramazana preferirajuće mišljenje, radi blizine ova dva ibadeta jednog od drugog, i što su oba tjelesni ibadeti i od temelja islama, izuzev što je post tezi, zbog toga se u pogledu njega uzima u obzir i mogućnost djeteta da posti." (Mugni, 2/95) Poštovani čitaoče ovih redova, šta misliš o onima koji svojoj djeci zabranjuju post, misleći da je to roditeljska milosti i humanost.

==================================

PITANJE 6: Kakav je propis čovjeka koji je dosegao pozne godine života, do te mjere da ne poznaje svoju djecu, niti svoje porijeklo?

ODGOVOR: Ako je stanje ovog čovjeka onako kako je to pojašnjeno u pitanju, takvoj osobi nije obavezan namaz, niti post ,niti da umjesto posta nahrani siromahe. Ali, ako mu se pamet povremeno vraća, obavezan je postiti u vremenu kada bude pri pameti.

==================================

PITANJE 7: Kakav je propis posta bolesnog?

ODGOVOR: Ako liječnici konstatuju da post može uzrokovati smrt bolesnika, tada mu nije dozvoljeno postiti. A ako konstatuju da post može naškoditit bolesnom: povećanjem bolesti, ili odgađanjem ozdravljenje, ili mu post uzrokuje bolove ili velike poteškoće – u tom slučaju takvoj osobi prepručljivo je ostaviti post u tim danima dok ne ozdravi, a zatim će napostiti izostavljene dane.

==================================

PITANJE 8: Kakav je propis čovjeka koji boluje od čira na želucu u pogledu posta Ramazana, s obzirom da mu je liječnik zabranio post pet godina?

ODGOVOR: Ako je liječnik koji mu je zabranio post povjerena i kompetentna osoba, tada je obaveza dotičnog bolesnika da postupi po njegovom savjetu, i to ostavljanjem posta u spomenutom periodu. Kada taj period prođe i bude u mogućnosti da naposti napostiće propuštane dane. Na ovaj propis ukuzuju riječi Uzvišenog: "A ko se razboli i na putu zadesi, neka isti broj dana naposti." (prijevod značenja, Bekare, 185)

==================================

PITANJE 9: Kakav je propis osobe koja apsolutno nije u stanju postiti, budući da boluje od bolesti od koje se ne očekuje ozdravljenje, ili nije u stanju postiti radi starosti?

ODGOVOR: Njegova obaveza je nahraniti za svaki propuštani dan Ramazana jednog siromaha sa pola sa'a hrane koja se koristi u dotičnom mjestu (npr., ako im je pretežna hrana riža, nahraniće siromaha sa oko 1,5 kg riže). U ovom pitanju dozvoljeno je nahraniti siromaha na početku Ramazana kako je to činio Enes, radiAllahu anhu, ali, isto tako, nema šerijatske smetnje da hranjenje siromaha odgodi do polovine ili kraja mjeseca Ramazana.

==================================

PITANJE 10:  Kakav je propis bolesnika kojeg su liječnici obavijestili da je njegovo liječenje moguće. Da li mu je u tome slučaju dozvoljeno da umjesto posta nahrani siromahe?

ODGOVOR: To mu nije dopuštano, već mu je obaveza sačekati dok ne ozdravi a zatim će napostiti propuštane dane Ramazana.

==================================

(prevedeno iz časopisa El-Bejjan, br. 27, str. 13)

Nastaviće se inšAllah...

http://www.studio-din.com/modules.php?name=News&file=article&sid=879&mode=thread&order=0&thold=0

crnileptir:AVREMENA PITANJA O RAMAZANSKOM POSTU      

Piše: Abdulvaris Ribo

Ramazanski post je poseban ibadet i jedan od temelja islama. Svaki pravi musliman ovaj post posebno doživljava, radi činjenice da je, kao ibadet, Allahu veoma drag i da će Allah za njega Svoga roba neizmjerno nagraditi. Post se po mnogo čemu odlikuje nad ostalim ibadetima, a prije svega što je to ibadet u kojem najviše dolazi do izražaja čovjekova iskrenost prema Allahu ....

jer čovjek se u njemu ne može pretvarati pred ljudima, zbog toga što postoji mogućnost da se potajno najede i napije.Šejtan preko požuda i prohtjeva nastoji da insana učini pokornim svojoj duši i da ga tako što više udalji od Uzvišenog Allaha i duhovne strane života. Ova borba između čovjeka i šejtana neprestano traje. Ramazan sa svojim postom je velika prilika da se porazi šejtan i strasti, i da svoju dušu očistimo i Allahu približimo. Postom se navikavamo na strpljivost od koje uveliko ovisi naša ustrajnost na putu istine i pokornosti. Kaže Uzvišeni Allah: ''Pomozite se strpljenjem i namazom, a to je teško osim bogobojaznima.'' (El-Bekare, 45.) U drugom ajetu Uzvišeni Allah kaže: ''Samo strpljivi će, bez računa, biti nagrađeni.'' (Ez-Zumer, 10.) Neki mufessiri navode da su to postači.

 

Poznavati propise posta

 

S obzirom na važnost posta, neophodno je da svaki musliman vodi računa o svome postu, odnosno da poznaje propise koji su za njega usko vezani. Pored običnih propisa, koji su uglavnom poznati ljudima, postoje i savremena pitanja o postu koja većini ljudi nisu poznata, a koja mogu utjecati na ispravnost posta i njegov kvalitet. Zato ćemo ovom prilikom govoriti o tim savremenim pitanjima posta i o njihovom utjecaju na post.

 

Teški bolesnik i post

 

Uzvišeni Allah je rekao: ''A ako se razboli ili na putovanju zadesi, neka isti broj dana naposti.'' (El-Bekare, 185.) Također, Uzvišeni kaže: ''Allah vam želi olakšati, a ne da poteškoće imate.'' (El-Bekare, 185.) Jedna od šerijatskih olakšica jeste da teži bolesnik ne mora postiti, ako mu post pričinjava poteškoće, dok onaj bolesnik kome post nanosi veliku štetu ne smije nikako postiti, jer Uzvišeni Allah kaže: ''I sami sebe u propast ne dovodite.'' (El-Bekare, 195.) Znači, onaj bolesnik kojem post pričinjava poteškoću, ali mu ne šteti, može postiti, ali ne mora. Ako ne bude postio, dužan je napostiti dan za dan. Onaj bolesnik kojem post šteti ne smije postiti, na osnovu ajeta koje smo naveli. Ako bolesnik boluje od takve bolesti od koje ne postoji nada za ozdravljenje, za svaki dan ramazana nahranit će po jednog siromaha.

 

Transfuzija i davanje uzoraka krvi radi analize

 

Po mišljenju učenjaka hanefijskog, malikijskog i šafijskog mezheba, vađenje krvi ili transfuzija ne kvari post. Hadisi koji govore o tome da hidžama (izvlačenje nečiste krvi iz organizma vakuumskim usisavanjem) kvari post, derogirani su predajom od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, u kojoj stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio hidžamu dok je postio. (Buharija, 1939) U svakom slučaju, postaču je bolje i sigurnije da vađenje krvi i transfuziju odgodi do noći, ako je u mogućnosti.

 

 

Korištenje lijekova

 

Onaj ko posti ne smije koristiti lijekove koji se unose u organizam preko usta ili nosa, kao što su razne tablete i kapsule. Međutim, kada su u pitanju injekcije, stvar je nešto drugačija. Postoje dvije vrste injekcija: one koje u sebi sadrže hranjive sastojke i koje djelimično mogu nadomjestiti potrebu za hranom i takve injekcije kvare post, jer postač unošenjem ovih hranjivih materija putem injekcije bar djelimično utoljava glad, što je u suprotnosti sa svrhom posta, a ona je da sputavamo svoje strasti i prohtjeve. Druga vrsta injekcija su one koje u sebi ne sadrže hranjive materije i takve injekcije ne kvare post, jer se njihova upotreba ne smatra ni jelom ni pićem, ni u jezičkom ni u terminološkom značenju. Takve injekcije niti će utoliti glad niti žeđ, pa zbog toga i ne kvare post. Što se tiče infuzije, ona u svakom slučaju kvari post, jer sve infuzije su hranjive i preko njih se u organizam unosi veća količina tečnosti, što ga, bez sumnje, osvježava i okrepljuje.

 

Lijekovi za ispiranje

 

Postoji lijekovi kojima ispiremo usta, nos ili ždrijelo i koji ne dospijevaju u unutrašnjost organizma. Takvi lijekovi ne kvare post, osim ako ih namjerno progutamo. U takve lijekove spada i lijek koji koriste astmatičari, a koji se preko pumpice upumpava u respiratorni sistem.

Isti je propis i za kapi za oči i uši, kao i za korištenje surme.

 

Stomačne bolesti i post

 

Često ljekari preporučuju osobama koje boluju od stomačnih bolesti, kao što je čir na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu, da ne poste, pa se postavlja pitanje da li u tom slučaju treba poslušati preporuku ljekara i ne postiti?

Ako se radi o povjerljivom i stručnom ljekaru, obaveza je da ga poslušamo i u takvom stanju nismo dužni postiti. Nakon što se od te bolesti izliječimo, dužni smo napostiti propuštene dane, jedan za jedan. Isto se pitanje postavlja i za bolest bubrega, gdje doktori preporučuju da se pije što više tečnosti i noću i danju, jer ako se uzastopno tri sata ne pije tečnost, u opasnost se dovodi zdravlje i život bolesnika. U ovom stanju bolesnik nije dužan postiti. Ako se izliječi od te bolesti, dužan je napostiti dan za dan, a ako ne postoji nada za izlječenjem, onda će za svaki dan nahraniti po jednog siromaha.

 

Korištenje tableta za sprečavanje menstruacije

 

Jedno od pitanja koje je usko vezano za post jeste da li je ženi dozvoljeno koristiti tablete za sprečavanje menstruacije u toku ramazana, s ciljem da isposti cijeli ramazan?

Većina islamskih učenjaka današnjice je na stanovištu da je ženi dozvoljeno koristiti takve pilule, pod uvjetom da stručni i povjerljivi ljekari garantuju da joj te tablete neće štetiti i poremetiti njenu sposobnost za rađanje djece. Međutim, ženi je bolje i sigurnije da u svakom slučaju izbjegava korištenje tih tableta, jer Uzvišeni Allah joj daje olakšicu da ne posti kada ima menstruaciju i da te dane naposti kada bude čista.

 

Ako čovjek umre a nije ispostio ramazan

 

Ako čovjek isposti dio ramazana i nakon toga ga zadesi smrt, da li su njegovi nasljednici dužni za njega postiti preostale dane ili su dužni nahraniti siromahe?

S obzirom da takva osoba nije bila u stanju ni da posti, niti je uspjela da naposti propuštene dane, njeni nasljednici nisu ništa dužni, ni napostiti propuštene dane niti nahraniti siromahe.

Isti je propis i za osobu koja umre neposredno poslije ramazana, a zbog bolesti nije postila ramazan.

 

Napaštanje propuštenih dana

 

Ko propusti dane posta u ramazanu, dužan ih je napostiti, ali ne odmah niti uzastopno. Znači, dozvoljeno je odgoditi napaštanje propuštenih dana, ali je bolje da se s tim požuri, jer čovjek ne zna kada će umrijeti. Ako čovjek ili žena zbog opravdanih razloga ne uspiju napostiti propuštene dane do sljedećeg ramazana, prvo će postiti ramazan koji je u toku, pa će poslije ramazana napostiti onaj prethodni. Propušteni dani ramazana moraju se napostiti pa makar protekao i duži vremenski period.

 

Da li se početak ramazana može odrediti kosmičkim proračunima?

 

Osnova u ovom pitanju je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis u kojem je rekao: ''Postite kada vidite mlađak i prestanite kada ga (ponovo) vidite, a ako bude oblačno, tada upotpunite mjesec ša'ban sa trideset dana.'' (Buharija i Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovome hadisu svome ummetu propisuje da pri ustanovljavanju početka posta u mjesecu ramazanu koristi najmanje, najbliže i najdostupnije sredstvo u to vrijeme, a to je viđenje golim okom. To ne znači da je time zabranio koristiti načine i sredstva koja su veća, obuhvatnija i potpunija od spomenutog, a kojima se bez sumnje kvalitetno ostvaruje cilj, u ovom slučaju viđenje mlađaka. Nema sumnje da je tehnika, kada je u pitanju kosmološki proračun, toliko uznapredovala da se tačno i precizno može odrediti početak i kraj lunarnog mjeseca. Ako je tako, onda kosmički proračuni predstavljaju nepobitno znanje koje se u šerijatu, svakako, uzima u obzir kao dokaz, a između nauke i šerijata nema kolizije.
Oni koji niječu ispravnost određivanja nastupanja ramazana kosmičkim proračunima, za dokaz uzimaju i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Mi smo ummet koji ne zna ni pisati ni računati, mjesec je ovako'' – zatim je pokazao svojim prstima dvadeset devet i trideset dana. (Buharija i Muslim) Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, ovim hadisom nije zabranio bavljenje kosmičkim proračunima, naprotiv, sunnet je prepun podsticaja na nauku i istraživanja u kosmosu i na Zemlji. Ako bismo iz ovoga hadisa razumjeli zabranu kosmičkih proračunavanja, onda, bismo, također, morali razumjeti i zabranu poučavanja pismu, jer se spominje u istom kontekstu. Viđenje mlađaka u određivanju nastupanja ramazana povezano je sa činjenicom da smo mi ummet koji ne zna ni pisati ni računati, dok sada razlog takvog propisa, nepismenost, ne postoji, pa se time mijenja i propis na osnovu pravila da propis postoji dok postoji njegov razlog, a kada nestane razloga, nestaje i propis (El-Hukmu jeduru mea illetihi vudžuden ve ademen). Pitamo se: Zašto oni koji ne dozvoljavaju ovakav način pri određivanju početka posta, isti način prihvataju u određivanju namaskih vremena i niko od njih ne prati dužinu hlada da bi ustanovio ikindijsko vrijeme. Mišljenje da se početak ramazanskog posta  može odrediti  i kosmičkim proračunima zastupaju: poznati tabiin Ibn eš-Šehir, imam Šafija, El-Karafi, Ibn eš-Šat, Ibn Surejdž, Ahmed ibn Sabbah, Es-Sebki, a od učenjaka ovih vremena: Ahmed Šakir, Mustafa Zerka el-Karadavi i drugi. Stoga ovo mišljenje ne treba zanemarivati i ne smiju se smatrati zlonamjernim i zabludjelim oni koji po njemu postupaju.

Minber.ba

H@ris:Autor teksta: Muhamed Salih Munedžid

Fetve vezane za post Ramazana 2. dio


PITANJE 11: Šta je propis čovjeka koji očekuje ozdravljenje da bi napostio propuštane dane posta Ramazana, međutim, preseli prije nego uspije naposti te dane?

ODGOVOR: Takva osoba nema nikakvu obavezu, jer je post Ramazana pravo Allaha, dž.š., i njegova obaveznost je konstatovana Šerijatom, ali ovo lice je preselilo na Ahiret prije mogućnosti da naposti. Otuda ta obaveza spada sa njega poput Hadždža.


PITANJE 22: Šta je propis čovjeka koji je postio dio Ramazana ali nije bio u mogućnosti, iz opravdani razloga, da upotpuni čitav?

ODGOVOR: Ukoliko je njegova nemogućnost posta rezultat nekog prolaznog uzroka, sačekaće da on prođe a zatim će napostiti propuštane dane. Ali ako je njegova nemogućost radi uzroka koji je stalan i neprolazan, obaveza mu je da nahrani sa svaki neispošteni dan Ramazana jednog siromaha na način koji je već prethodno pojašnjen.


PITANJE 13: Kakav je propis posta putnika?...


ODGOVOR: Ukoliko post prestavlja poteškoću putniku na tom putovanju, tada mu je bolje da postupi po olakšici, tj. da ne posti, a propuštane dane Ramazana obavezan je napostiti nakon putovanja. U slučaju da post ne prestavlja poteškoću putniku na putovanju – tada mu je bolje da posti, međutim, šerijatski je dopuštano da ne posti, uz obavezu napošćavanja izostavljeni dana posta nakon putovanja.


PITANJE 14: Kada je postaču koji krene na put dozvoljeno  da postupi po olakšici tj. da okonča svoj post?

ODGOVOR: U pogledu ovoga pitanja bilježe se dva hadisa:

a)  Hadis Enesa, r.a., da on, nakon što se spremio za putovanje, okončao post odmah nakon što je uzjahao svoju životinju, i prije nego je izašao iz grada u kojem je boravio.

b)  Hadis Ibn Abasa, r.a., koji je zabiljžene u Dvije zbirke vjerodostojnih hadisa, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao iz grada sve dok nije stigao do mjesta Asfan gdje je zatražio vodu, podigao je tako da je svi oko njega vide pa je prekinuo post. Prema tome, sigurnije je da putnik ne prekida svoj post osim nakon što napusti i izađe iz mjesta boravka.


PITANJE 15: Čovjek u jednoj od noći Ramazana odluči da sutradan otputuje u toku dana. Da li mu je dozvoljeno u toj noći da namjerava ostavljanje posta toga dana?

ODGOVOR: To mu nije dozvoljeno, štaviše, obaveza mu je da namjerava postiti, budući da ne zna šta se sutradan može desitit. Možda neće moći otputovati! Ali ako stvarno otputuje nema smetnje da ne posti na putovanju, shodno onome što je pojašnjeno u prethodnim pitanjima.


PITANJE 16: Šta je propis čovjeka koji poduzme putovanje u Ramazanu kako bi imao spolni odnos sa suprugom?

ODGOVOR: To je strogo zabranjeno, jer tim namjerava varku. Počinioc toga djela je griješan i nije mu dozvoljeno na putovanju poduzetom sa tim ciljem da ostavi post.


PITANJE 17: Da li je dozvoljeno ostavljanje posta na aerodromu grada u kojem osoba živi?

ODGOVOR:  Ako je aerodrom unutar grada ili u njegovim granicama, sačekaće dok avion poleti i udalji se od grada, nakon toga mu je dopuštano prekidanje posta. U slučaju da je aerodrom izvan grada, tada je dozvoljeno dotičnoj osobi prekinuti post na njemu.


PITANJE 18: U jednom od dana Ramazana u vrijeme zalaska Sunca našli smo se na aerodromu i tada smo se iftarili, međutim, nakon što je avion poletio i uzdigao se u visine, ponovo smo vidjeli Sunce. Kakav je propis u ovoj situaciji?

ODGOVOR: Takav post je legitiman, jer je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada se ukaže noć sa ove strane, a iščezne dan sa ove strane i zađe Sunce – tada se iftari postač."

(prevedeno iz časopisa El-Bejjan, br. 27, str. 13)

Nastaviće se inšAllah...

crnileptir:Pitanje: Šta treba da učine trudnice i dojilje koje nisu postile u ramazanu jer su se bojale za sebe ili za bebu? Da li će ostaviti post u ramazanu, a zatim napostiti i izdvojiti iskup, ili će ostaviti post u ramazanu, a zatim napostiti propuštene dane bez izdvajanja iskupa, ili će ostaviti post u ramazanu, zatim se iskupiti izdvajanjem iskupa bez napaštanja propuštenih dana?
13- PROPIS POSTA ZA TRUDNICE I DOJILJE 

Pitanje: Šta treba da učine trudnice i dojilje koje nisu postile u ramazanu jer su se bojale za sebe ili za bebu? Da li će ostaviti post u ramazanu, a zatim napostiti i izdvojiti iskup, ili će ostaviti post u ramazanu, a zatim napostiti propuštene dane bez izdvajanja iskupa, ili će ostaviti post u ramazanu, zatim se iskupiti izdvajanjem iskupa bez napaštanja propuštenih dana?   Odgovor: Trudnica koja se boji za sebe ili za svoju bebu ako bude postila, ona neće postiti u ramazanu, a nakon ramazana napostit će propuštene dane. Propis za nju identičan je propisu za bolesnika koji ne može postiti i boji se da će mu post štetiti, kazao je Uzvišeni Allah: ''Oni koji su bolesni ili su na putovanju, neka isti broj dana naposte.'' Također, isti propis važi i za dojilju, ako se boji za sebe ili za svoje dijete ako bi postila, tj. neće postiti u ramazanu, već će napostiti propuštene dane nakon ramazana. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 1453, 10 tom, str. 220) 

 
14- ŽENA KOJA NEPRESTANO RAĐA ILI JE DOJILJA

  Pitanje: Moja supruga je dužna napostiti tri ili četiri ramazana, a ne može da ih naposti iz razloga što je ili trudnica ili dojilja. Sada trenutno je dojilja. Da li je njoj dozvoljeno da se iskupi, nahranjivanjem siromaha, za propuštene dane jer će joj biti veoma teško da naposti tri ili četiri ramazana?   Odgovor: Ona nije grješna zbog odgađanja napaštanja, ako je to učinila zato što je bila trudna ili dojilja, onog momenta kada mogne da posti, požurit će da to naposti, a njeno stanje je identično stanju bolesnika, o kojima Uzvišeni Allah kaže: ''Oni koji su bolesni ili su na putovanju, neka isti broj dana naposte.'' Njoj nije dozvoljeno da se iskupljuje nahranjivanjem siromaha. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 6608, 10 tom, str. 221) 

 
15- OSTAVLJANJE POSTA ZBOG TEŠKIH POSLOVA

  Pitanje: Čuo sam jednog hatiba kako dozvoljava ostavljanje posta onima koji obavljaju teške poslove, ako je to čovjeku jedini način stjecanja nafake, i da je dužan da za svaki propušteni dan nahrani po jednog siromaha, pa makar to bilo i u novcu – u vrijednosti petnaest dirhema, to je uzrokovalo da vam se javim ovim pismom, da li za spomenutu stvar postoji dokaz iz Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika?   Odgovor: Nije dozvoljeno osobi koja je šerijatski obveznik – mukellef da ostavi post samo zato što obavlja teške poslove. Ali ako bi se desilo da čovjeka toliko izmori posao u toku posta, da ga prisili na prekidanje posta, on će prekinuti post i pojest će onoliko koliko mu je dovoljno da se okrijepi, a zatim će nastaviti postiti do zalaska sunca, kada će iftariti sa ostalim ljudima, s tim što je obavezan da naposti taj dan, a fetva koju si čuo od hatiba je ispravna. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 4157, 10 tom, str. 233) 

 
16- DONOŠENJE ODLUKE ZA POST 

Pitanje: Kada je obaveza da čovjek donese odluku da će postiti?   Odgovor: Čovjek je obavezan da noću donese odluku da će postiti post mjeseca ramazana. Nije validan post osobe koja donese namjeru danju da će postiti taj dan. Ako bi neko u predpodnevnom vremenu saznao da je taj dan prvi dan ramazana, obavezan je postiti ostatak dana, a naknadno će napostiti taj dan. Na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika: ''Neispravan je post osobe koja nije od noći donijela odluku da će postiti.'' Ovu predaju zabilježili su imam Ahmed, sakupljači Sunena, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i obojica su ga ocijenili vjerodostojnim. To je što se tiče obaveznog posta. A što se tiče dobrovoljnog posta, dozvoljeno je donijeti odluku za post nekog dana u toku dana, pod uvjetom da nije ništa jeo, pio ili spolno općio nakon sabah-namaza. Preneseno je da od Allahovog Poslanika da je ušao kod Aiše, r.a., u predpodnevnom periodu i upitao je: ''Imate li nešto za jesti?'', pa je rekla: ''Nemamo'', a on je rekao: ''Onda sam ja postač.'' Ovaj hadis zabilježio je imam Muslim. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 4352, 10 tom, str. 244)

 
17- DONOŠENJE ČVRSTE ODLUKE DA ĆE PREKINUTI POST

  Pitanje: Ako bi postač donio čvrstu odluku da će prekinuti post, bez da je pojeo ili popio bilo šta, da li to kvari post? Odgovor: Općepoznato je da se post sastoji od dvije stvari: nijjeta – odluke i ostavljanja onoga što kvari post. Čovjek svojim postom nijjeti –namjerava ibadet Uzvišenom Allahu ostavljanjem onoga što kvari post. Tako, ako bi neko donio čvrstu odluku da će prekinuti post, njegov post bi bio pokvaren. Ako se radi o ramazanskom postu, takvoj osobi je obaveza da nastavi postiti do kraja dana, jer svako onaj ko prekine post ramazana, bez validnog razloga, od njega se traži da nastavi postiti do kraja dana, a zatim da nakon ramazana naposti taj dan. Ako ne bude čvrsto odlučio da će prekinuti post, već se bude kolebao, o tom pitanju islamski učenjaci imaju različite stavove. Jedan dio učenjaka kazao je da to kvari post, jer samo kolebanje negira i isključuje postojanje čvrste odluke. Drugi su kazali da kolebanje u namjeri prekidanja posta ne kvari post, jer je osnova da namjera – nijjet postoji sve dok ne donese čvrstu odluku da će prekinuti post. Smatram da je ovo mišljenje prioritetnije, zbog njegove jačine. (Fetava Erkanul-islam, str.466, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin) 

 
18- INJEKCIJE ZA DIJABETIČARE

Pitanje: Ja bolujem od dijabetesa, svakodnevno dobijam injekcije koje se daju u venu pod kožu, ako ne bih primao te injekcije, povećao bi mi se šećer. Je li dozvoljeno uzimanje ovih injekcija u ramazanu?   Odgovor: Nema smetnje da uzimaš spomenute injekcije u danima ramazana kao lijek, i nisi obavezan napaštati. Ako bi bio u mogućnosti da spomenute injekcije uzimaš noću, a da ti to neće štetiti, bilo bi prioritetnije. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 3929, 10 tom, str. 252) 

 
19- HRANJIVE I NEHRANJIVE INJEKCIJE U DANIMA RAMAZANA

  Pitanje: Da li injekcija kvari post ili ne?   Odgovor: Medicinske injekcije možemo podijeliti u dvije vrste: Prva: Hranjive – one kojima se želi jačanje čovjekovog tijela, kako bi bio neovisan o hrani i piću, one kvare post zato što su u značenju hrane i pića, a šerijatski tekstovi obuhvataju sve ono što ima isto značenje kao propis na koji ukazuje tekst. Druga: Nehranjive injekcije – to su one koje ne čine čovjeka neovisnim o hrani i vodi, one ne kvare post, jer njih šerijatski tekstovi ne obuhvataju direktno niti indirektno – značenjem. Ove injekcije nisu jelo, niti piće, niti su u značenju jela i pića. Osnova je da je post validan sve dok ne učini nešto što ga kvari zasnovano na šerijatskom dokazu. (Fetava fi ahkamis-Sijam, str. 215, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin) 

 
20- DA LI POVRAĆANJE U TOKU POSTA KVARI POST ILI NE?

  Pitanje: Kakav propis je za osobu koju savlada povraćanje u toku posta, je li obavezna napostiti taj dan ili ne?   Odgovor: Osoba koju nadvlada povraćanje nije obavezna napostiti taj dan, ali ako bi čovjek uzrokovao povraćanje, obavezan je da naposti dan u kojem je to učinio. Na osnovu riječi Allahovog Poslanika: ''Koga nadvlada povraćanje nije obavezan napaštati, a onaj koji uzrokuje povraćanje obavezan je napostiti dan u kojem je to učinio.'' Ovaj hadis je zabilježio imam Ahmed i četverica sakupljača Sunena, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, od Ebu Hurejre, r.a. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 265)

 
21- MASTURBACIJA – SAMOZADOVOLJAVANJE U TOKU POSTA

  Pitanje: Ako se desi da se kod čovjeka muslimana probude strasti u toku dana  ramazana, te ne nađe drugi način smirivanja strasti osim masturbacije, da li taj postupak  kvari post i da li je dovoljno da samo naposti taj dan ili je obavezan da se iskupi posebnim iskupom?   Odgovor: Masturbacija – samozadovoljavanje je zabranjeno u ramazanu i izvan ramazana, i nije dozvoljeno to činiti, zbog riječi Uzvišenog Allaha: ''I oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali, osim od  supruga  svojih ili od onih koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslu‍žuju, a oni koji tra‍že izvan toga, oni u grijeh upadaju.'' Onaj ko to učini u toku ramazana, a bude postač, treba da se pokaje Uzvišenom Allahu, a potom da naposti dan u kojem je to učinio i nije dužan da izdvaja iskup jer je iskupljivanje svojstveno samo za iskup od spolnog općenja u ramazanu. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 2192, 10 tom, str. 256) 

22- DA LI GLEDANJE U ŽENE KVARI POST ILI NE?

  Pitanje: Ako bi postač namjerno gledao u žene koje su njemu strankinje –dozvoljeno mu je da ih ženi – da li to kvari njegov post ili je samo pokuđeni postupak preko kojeg će Uzvišeni Allah preći i primiti njegov post?   Odgovor: Postaču nije dozvoljeno da gleda u žene, a ako je to popraćeno strašću, onda je to još teži grijeh. Na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ''Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja.'' Također, zato što je nekontroliranje pogleda jedan od uzroka nemorala. Zato je obaveza da čovjek obara svoj pogled i da se maksimalno čuva od svega što vodi smutnji. Njegov post neće biti pokvaren sve dok ne doživi ejakulaciju, a ako doživi ejakulaciju, njegov post je pokvaren i obavezan je napostiti taj dan ako se radi o obaveznom postu. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 268)

 
23- VAĐENJE ZUBA U TOKU POSTA 

Pitanje: Da li je validan post osobe koja izvadi zub u toku posta, jer nakon vađenja zuba dolazi do istjecanja krvi?   Odgovor: Vađenje zuba ne kvari post, s tim što treba paziti da ne bi progutao krv koja izlazi iz rane.   (Fetav fi ahkamis-Sijam, str. 252, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin) 

 
24- OSOBA KOJA JEDE I PIJE Iz ZABORAVA U DANU U KOJEM POSTI

  Pitanje: Osoba koja pojede ili popije nešto iz zaborava u danima ramazana, kada posti, je li obavezna da naposti taj dan ili ne?   Odgovor: Ako osoba koja posti pojede ili popije nešto u danu posta, u danu ramazana, nije grješna zbog toga i nije obavezna napaštati taj dan, po ispravnom mišljenju islamskih učenjaka. Tog stava bili su imam Šafija i Ahmed. Rekao je Allahov Poslanik: ''Ko zaboravi da je postač pa pojede nešto ili popije, neka upotpuni post, to ga je Uzvišeni Allah nahranio i napojio.'' U drugom rivajetu: ''Ako postač pojede ili popije u zaboravu, to je nafaka koju mu je darovao Uzvišeni Allah, i ne treba da napašta.'' Ovu predaju zabilježio je Darekutni i kazao je da je njen lanac prenosilaca vjerodostojan. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 5156, 10 tom, str. 269)

 

25- DA LI GUTANJE PLJUVAČKE UTJEČE NA VALIDNOST POSTA?

  Pitanje: Da li gutanje pljuvačke kvari post ili ne? Meni se zna desiti da mi se pojavi mnogo pljuvačke dok sam u džamiji, dok učim Kur'an.   Odgovor: Gutanje pljuvačke od strane postača ne kvari post pa makar to bilo često, u džamiji ili na drugom mjestu. Ali ako se radi o sluzi – slinama, nju neće gutati, već će je ispljunuti, u maramicu ako se nalazi u džamiji. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 9584, 10 tom, str. 270) 

 

25- KUPANJE I RASHLAĐIVANJE U DANU RAMAZANA

  Pitanje: Da li dozvoljeno kupanje u danima ramazana, vodom i sapunom? Da li ejakuliranje u snu kvari post ili ne?   Odgovor: Dozvoljeno je postaču da se okupa vodom i sapunom u danu ramazana. Onaj ko doživi ejakulaciju u snu u danu ramazana, to mu neće pokvariti post, ali je obavezan da se okupa. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 2691, 10 tom, str. 271) 

 
26- ODGAĐANJE KUPANJA NAKON POJAVE ZORE

  Pitanje: Je li dozvoljeno da osoba koja je džunup odgodi kupanje do pojave zore? Je li dozvoljeno ženama odgađanje kupanja od mjesečnice ili postporođajnog ciklusa – nifasa do pojave zore?   Odgovor: Žena koja vidi znake čistoće od mjesečnice prije pojave zore, obavezna je da posti i ne postoji nikakva zapreka da odgodi kupanje do poslije pojave zore, ali nije dozvoljeno da odgodi kupanje do izlaska sunca. Isti propis važi i za osobu koja je džunup, njoj nije dozvoljeno odgađati kupanje do izlaska sunca, već je obavezna da se okupa i da klanja sabah-namaz prije izlaska sunca, pa čak joj je obaveza da požuri sa kupanjem kako bi stigla klanjati sabah-namaz u džamiji sa džematom. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 278)

 

27- DA LI KAP VODE ILI DVIJE KVARE POST?

Pitanje: Kakav je propis za osobu koja proguta kap vode ili dvije u toku uzimanja abdesta u danu u kojem je postila, ako se to desilo nenamjerno ili u toku kupanja ili rashlađivanja vodom u toplim danima? Je li obavezna zbog toga da naposti taj dan ili je obavezna da udijeli sadaku siromasima kako bi se iskupila za učinjenu stvar? Naglašavam da je progutala vodu nenamjerno.   Odgovor: Osoba koja se bude kupala, ispirala usta ili nos, pa joj voda uđe u grlo i proguta je nenamjerno, to neće pokvariti njen post, na osnovu hadisa Allahovog Poslanika: ''Mom ummetu je oprošteno ono što pogriješe, učine u zaboravu i ono na što budu prisiljeni.'' (Fetve Stalne komisije: fetva broj 5733, 10 tom, str. 275)

 
28- IFTAR PRIJE EZANA

  U našem mjestu u Kuvajtu, uvjerili smo se da ezan uči pet ili sedam minuta nakon zalaska sunca. Postavlja se pitanje je li dozvoljeno iftariti prije negoli mujezin prouči ezan, nakon što čovjek bude siguran da je sunce zašlo?   Odgovor: Kada postač bude siguran da je sunce zašlo i da je nastupila noć, dozvoljeno mu je da iftari. Rekao je Uzvišeni Allah: ''Zatim nastavite postiti do početka noći.'' Allahov Poslanik je kazao: ''Kada se pomoli noć od tamo, a dan nestane od tamo, te zađe sunce – nastupilo je vrijeme da se iftari postač.'' (Hadis su zabilježili Buharija i Muslim) Na osnovu toga saznajemo da nisu prihvatljivi takvimi koji nisu tačni, kao što nije uvjet validnosti iftara da čovjek čuje ezan, nakon što bude siguran da je zašlo sunce. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 9248, 10 tom, str. 287)   28- Pitanje: Čovjek spominje da je iftario u ramazanu na osnovu riječi svoje kćerke, koja je tvrdila da je ezan učio. Kada je izašao iz kuće i pošao prema mesdžidu, čuo je ezan, pa pita da li je obavezan da naposti taj dan?   Odgovor: Ako znaš da si iftario nakon zalaska sunca, onda nema potrebe da napaštaš taj dan. A ako si siguran da si iftario prije zalaska sunca, ili kod tebe preovladava mišljenje da si iftario prije zalaska sunca ili čak sumnjaš da li je sunce bilo zašlo, treba da napostite i ti i oni iz tvoje porodice koji su iftarili sa tobom. U osnovi se zna da je dan i ne možemo ostaviti tu osnovu sve dok ne budemo imali šerijatski validan dokaz –ubjeđenje da je sunce zašlo. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 297, 10 tom, str. 288)

crnileptir:Pitanje: Postio sam jedan dan ramazana, imao sam sat koji je kasnio, a moj prijatelj s kojim sam bio u istoj sobi imao je sat koji je brzao, ponekada smo znali zaboraviti na spomenute činjenice. Jednog dana bili smo u sobi, sehurili smo, oslanjajući se na sat koji je kasnio, tako da smo jeli sve dok nije nastupila zora –

29- SEHUR NAKON NASTUPANJA ZORE   Pitanje: Postio sam jedan dan ramazana, imao sam sat koji je kasnio, a moj prijatelj s kojim sam bio u istoj sobi imao je sat koji je brzao, ponekada smo znali zaboraviti na spomenute činjenice. Jednog dana bili smo u sobi, sehurili smo, oslanjajući se na sat koji je kasnio, tako da smo jeli sve dok nije nastupila zora – shodno onome što je pokazivao sat. Pa smo izašli da vidimo da li je zora nastupila, i uočili smo da smo pogriješili i da je zora već nastupila, je li validan naš post u tom danu i moramo li ga napostiti?   Odgovor: Ako se vaše sehurenje desilo nakon nastupanja stvarne zore, obaveza vam je da napostite taj dan, i niste grješni ako niste znali, u to vrijeme, da je zora već bila nastupila. Ako se vaš sehur desio prije nastupanja stvarne zore, onda vam nije obaveza da napaštate taj dan niti ste grješni zbog toga. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 6959, 10 tom, str. 292)

 
30- IFTAR PRIJE ZALASKA SUNCA I SEHUR NAKON POJAVE ZORE   Pitanje: Kakav je propis za osobu koja jede ili pije sumnjajući da li je nastupila zora i sumnjajući je li zašlo sunce?   Odgovor: Osobi koja jede ili pije sumnjajući da li je nastupila zora post je validan sve dok sigurno ne sazna da je jela ili pila u vremenu nakon nastupanja zore, jer je osnova da noć nije završila. Svakako je propisano vjerniku da sehuri u vremenu koje je daleko od sumnje, iz predostrožnosti u vjeri i u želji da upotpuni svoj post. Osoba koja jede ili pije sumnjajući da li je sunce zašlo, pogriješila je i obavezna je da naposti taj dan, zato što je osnova da dan nije završio. Vjerniku nije dozvoljeno da iftari osim nakon što bude siguran da je sunce zašlo, ili da kod njega preovladava mišljenje da je sunce zašlo. (Fetve šejha Bin Baza: 15 tom, str. 290)

 
31- SPOLNI ODNOS U TOKU POSTA   Pitanje: Čovjek je u mjesecu ševvalu napaštao dan koji nije postio u ramazanu, pa mu se ponudila supruga koja nije bila postač, nije mogao da odoli pa su spolno općili, kakav je propis za ono što su učinili?   Odgovor: Osoba koja pokvari – prekine obavezni post izvan ramazana, spolnim odnosom, treba da naposti taj dan i nije obavezna da izdvaja poseban iskup, jer se spolni odnos nije desio u mjesecu ramazanu. Također, treba da se pokaješ Uzvišenom Allahu za počinjeni grijeh, a supruga također, jer je ona bila razlogom činjenja spomenutog grijeha. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 13475, 10 tom, str. 319) 

 
32- Pitanje: Svima je poznato da je propis za osobu koja je spolno općila u danu ramazana, u kojem je postila, iskupljenje koje se ogleda u tome da oslobodi roba, ili da posti uzastopno šezdeset dana, ili da da nahrani šezdeset siromaha. Pitanje: a-     Ako bi čovjek spolno općio sa suprugom više puta u različitim danima, je li obavezan za svaki dan da posti šezdeset uzastopnih dana ili je dovoljno da posti šezdeset dana za sve što je počinio? b-     Ako nije znao da je iskup za spolni odnos u danu ramazana u kojem je postio ono što sam spomenuo na početku, već je mislio da je obavezan da za svaki pokvareni dan naposti po jedan dan? c-     Je li i supruga obavezna da se iskupljuje kao i muškarac? d-     Je li dozvoljeno da čovjek izdvoji iskup nahranjivanja siromaha u protuvrijednosti – u novcu? e-     Je li dozvoljeno da nahrane i on i supruga istog siromaha? f-      Ako bi se desilo da čovjek ne može naći siromaha kojeg će nahraniti, je li mu dozvoljeno da to uplati u nekoj od humanitarnih organizacija u protuvrijednosti? Odgovor: a-     Ako bi se desilo da čovjek spolno opći sa suprugom u toku istog dana ramazana u kojem posti, jednom ili više puta, obavezan je da izdvoji jedan iskup, ako nije izdvojio za prvi spolni odnos, ako se desilo da je spolno općio u različitim danima, obavezan je da izdvoji iskupa onoliko koliko je dana pokvario. b-     Obaveza je da izdvoji spomenuti iskup pa makar i bio od onih koji ne znaju da je obavezno iskupljivanje od spolnog općenja u danu ramazana. c-     Supruga je obavezna da se iskupi istim iskupom ako je to učinila dobrovoljno, ali ako je to učinila pod prisilom, nije obavezna da se iskupljuje. d-     Nije dozvoljeno da se plaća spomenuti iskup u protuvrijednosti u novcu, i ako bi postupio tako, to nije validno. e-     Dozvoljeno je da i muž i supruga daju istom siromahu, da mu on udijeli pola sa'a – dva pregršta, a i ona također, i da on bude jedan od šezdeset siromaha koje su trebali nahraniti. f-      Nije dozvoljeno da se sve daruje jednom siromahu niti da se uplati nekoj od humanitarnih organizacija, jer nije siguran da li će se to podijeliti na šezdeset siromaha, a mu'min bi trebao da se maksimalno potrudi u izdvajanju iskupljenja i drugih obaveznih stvari. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 7264, 10 tom, str. 320) 

 
33- DA LI POLJUBAC ILI NASLAĐIVANJE SUPRUGINIM TIJELOM KVARI POST?   Pitanje: Ako čovjek poljubi suprugu u danu u kojem posti ili se naslađuje njenim tijelom, da li to kvari post ili ne?   Odgovor: Dozvoljeno je postaču da poljubi suprugu, da se naslađuje njenim tijelom – bez spolnog odnosa, zato što je preneseno od Allahovog Poslanika da je kao postač ljubio neku od svojih supruga i da se naslađivao njenim tijelom. Ako bi se čovjek bojao da će počiniti ono što je vjerom zabranjeno, ako zna da se brzo pokreću njegove strasti, to je onda pokuđeno. Ako bi se desilo da čovjek doživi ejakulaciju, obavezan je da nastavi sa postom i da naposti taj dan, a nije obavezan da se iskupljuje posebnim iskupom, po mišljenju većine islamskih učenjaka. Ako bi se desilo da primijeti izlazak mezija, to neće uzrokovati kvarenje posta, po ispravnom mišljenju učenjaka, zato što je osnova da je post validan sve dok ne dođe dokaz koji potvrđuje suprotno, i zato što je veoma teško čuvati se od toga. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 315) 

 
34- DA LI OKUS HRANE KVARI POST?   Pitanje: Neki učenjaci kazali su kako je ženi koja kuha dozvoljeno da proba hranu kako bi znala okus hrane, pod uvjetom da ništa od hrane ne proguta, je li ovo mišljenje ispravno?   Odgovor: Nema smetnje da osoba proba kakav je okus hrane u danu u kojem posti, ako za tim postoji potreba, i post takve osobe je ispravan, ako ne bi namjerno progutala nešto od hrane. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 9845, 10 tom, str. 332) 

 
35- DA LI JE UVJET ZA ISPRAVNOST NAPAŠTANJA DA SE DANI NAPAŠTAJU JEDAN ZA DRUGIM?   Pitanje: Čovjek ima obavezu da naposti mjesec ramazan, je li dozvoljeno da napošteni dani budu odvojeni, da ne budu jedni za drugima? Odgovor: Da, dozvoljeno je da napošteni dani budu odvojeni, zbog riječi Uzvišenog Allaha: ''Onaj ko bude bolestan ili na putovanju neka naposti isti broj dana koje je omrsio.'' Vidimo da Uzvišeni Allah u ovom ajetu ne uvjetuje za validnost napaštanja da napošteni dani budu jedni za drugima. (Fetve Stalne komisije: fetvA broj 6422, 10 tom, str. 346) 

 
36- NAMJERNO ODGAĐANJE NAPAŠTANJA DO NASTUPANJA SLJEDEĆEG RAMAZANA   Pitanje: Kakav je propis za osobu koja je odgodila napaštanje propuštenih dana ramazana sve do drugog ramazana?   Odgovor: Ispravno mišljenje je da je takva osoba obavezna da naposti svaki propušteni dan i nije obavezna da se iskupljuje dodatnim iskupom –nahranjivanjem siromaha, zbog općenitosti riječi Uzvišenog Allaha: ''Onaj ko bude bolestan ili na putovanju neka naposti isti broj dan koje je propustio.'' Uzvišeni Allah u ovom ajetu spominje napaštanje, što svakako obuhvata napaštanje prije nastupanja ramazana i polje nastupanja. Uzvišeni Allah u ovom ajetu nije spomenuo nahranjivanje siromaha, osnova je da nismo obavezni činiti neki ibadet osim ako na njega ukazuje validan šerijatski dokaz. (Fetav fi ahkamis-Sijam, str. 377, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin)

 
37-  NAPAŠTANJE PROPUŠTENIH DANA ZA MEJJITA   Pitanje: Moja majka je bila bolesna i zbog toga je propustila postiti određeni broj dana u ramazanu, nakon toga je umrla – šta smo obavezni učiniti? Odgovor: Ako musliman ostavi post iz razloga što je bolestan, zatim u toj bolesti preseli, nije niko obavezan da napašta za njega niti da izdvaja iskup za njega, zato što je on imao validan razlog u odgađanju napaštanja ramazana. Ako bi se desilo da je ozdravio od bolesti zbog koje je ostavi post, i zatim se nemarno odnosio prema napaštanju, propisano je njegovoj rodbini da naposte za njega propuštene dane. Na osnovu riječi Allahovog Poslanika: ''Ko umre a ostao je dužan napostiti, za njega će postiti njegov staratelj.'' Ako neće da poste za njega, onda će od njegove imovine – zaostavštine nahraniti za svaki dan po jednog siromaha. Svakom siromahu po pola sa'a (dva pregršta ili kila i po otprilike) hrane koja se koristi u tom podneblju. Nema smetnje da se cijeli iskup preda jednom siromahu. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 368) 

 
38- SPAJANJE NAMJERA U NAPAŠTANJU RAMAZANSKOG POSTA   Pitanje: Poznato je da je pohvalno postiti šest dana ševvala nakon mjeseca ramazana, može li žena da posti šest dana ševvala dobrovoljnog posta a da u isto vrijeme namjerava da je to napaštanje propuštenih dana u mjesecu ramazanu?    Odgovor: Nije dovoljno da osoba koja ima napostiti određeni broj dan iz ramazana posti šest dana ševvala, a istim postom namjerava i napaštanje posta iz ramazana, već je obavezna da naposti propuštene dane iz ramazana a zatim da posti šest dana ševvala, ako to bude željela, prije nego što završi mjesec ševval. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 11663, 10 tom, str. 354)         

Minber.ba

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Slijedeća stranica