alt

1. Kada je Allah stvorio stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se: “Uistinu milost Moja preteće nad srdžbom Mojom.”

2. Uzvišeni Allah kaže: “Čovjek Me poriće, a to mu nije dozvoljeno; čovjek Me vrijeđa, a to mu nije dozvoljeno! Poriće Me kada govori: Allah me neće ponovo stvoriti kao što me je prvi put stvorio! A prvo stvaranje nije nimalo lakše od ponovnog proživljenja! Vrijeđa Me kada govori: “Allah ima sina!” – a Ja sam Jedan, utočište svakome! Nisam rodio niti sam rođen, i niko Mi nije ravan!”

3. Zeid b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon kišne noći na Hudejbijji klanjao sabah-namaz, i kada se okrenuo prema ljudima, zapita: “Znate li šta vam vaš Gospodar kaže?”

– Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju – odgovoriše.

”Među robovima Mojim ima o­nih koji su osvanuli kao vjernici i kao nevjernici. Vjernik je o­naj koji je rekao: kiša je padala iz Allahove dobrote i milosti – poričući tako moć zvijezda; a o­naj koji je rekao: kiša je padala zbog uticaja te i te zvijezde, taj ne vjeruje u mene, nego vjeruje u zvijezde!”

4. Allah kaže: “Ljudi psuju vrijeme, a Ja sam vrijeme, u mojoj ruci su noć i dan.”

5. Uzvišeni Allah kaže: “Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko učini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja ću ga prepustiti tome drugome.”

6. Na Sudnjem danu će prvo biti presuđeno čovjeku koji je poginuo kao šehid na Allahovom putu. Allah će mu pokazati sve svoje blagodati i čovjek će ih priznati, pa će ga Allah zapitati:

Šta si učinio sa blagodatima?

– Borio sam se na Tvom putu dok nisam poginuo – odgovoriće.

– Lažeš, borio si se da ti ljudi kažu: kako je hrabar! – i eto, hvalili su te! – a zatim će narediti da ga naglavačke bace u vatru Džehennema.

I čovjeku učenjaku koji je podučavao druge i mnogo učio Kur’an. Allah će ga podsjetiti na svoje blagodati, o­n će ih priznati, a Allah će ga zapitati:

– Šta si učinio sa blagodatima?

– Učio sam Kur’an i podučavao druge u Tvoje ime.

– Lažeš, učio si da ti drugi kažu: kako je učen! – i učio si Kur’an da ti kažu: mnogo uči! – i eto, hvalili su te! A zatim će narediti da ga naglavačke bace u vatru Džehennema.

I čovjeku kome je Allah dao obilan i raznovrstan imetak. Allah će ga podsjetiti na Svoje blagodati, o­n će ih priznati, pa će ga Allah zapitati:

– Šta si učinio sa blagodatima?

– Dijelio sam imetak na svaki način za koji sam znao da si Ti zadovoljan – odgovoriće.

– Lažeš, dijelio si imetak da ti drugi kažu: kako je darežljiv! – i eto, govorili su!, a zatim će Allah narediti da ga naglavačke bace u vatru Džehennema.”

7. Allah je ushićen pastirom koji po vrhovima planina uči ezan i klanja namaz. Tada Uzvišeni Allah kaže: “Pogledajte ovog Mog roba, uči ezan i klanja namaz bojeći se Mene. Već sam Mom robu oprostio i uveo ga u Džennet.”

8. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko u namazu ne prouči Fatihu, namaz mu nije potpun – ponovivši tri puta riječi nije potpun.

Upitaše Ebu Hurejreta: – A šta kada klanjamo za imamom?

– Prouči Fatihu u sebi, jer čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: Uzvišeni Allah kaže: Namaz je podijeljen između Mene i Mog roba, i njemu pripada sve što zamoli. Kada kaže Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Allah odgovori: Moj rob Mi zahvaljuje; kada kaže Milostivom, Samilosnom, Allah odgovori: Moj rob Me hvali; kada kaže Vladaru Sudnjeg dana, Allah odgovori: Moj rob Me uzvisuje; kada kaže Tebi robujemo i od Tebe pomoć tražimo, Allah odgovori: Ovo je između Mene i Mog roba, i njemu pripada o­no što traži; kada kaže Uputi nas na pravi put, na put o­nih kojima si blagodat svoju darovao, a ne na put o­nih na koje si se rasrdio, niti o­nih koji su zalutali, Allah odgovori: Ovo pripada Mome robu, i njemu ću dati o­no što zamoli!”

9. ”Namaz je prvo za što će čovjek odgovarati na Sudnjem danu. Ako mu namaz bude ispravan, biće spašen i sretan, a ako bude neispravan, propašće i ostati bez nade. Ako mu zafali farzova, Uzvišeni Allah će reći melekima: Pogledajte ima li Moj rob nafile-namaza da mu se upotpune farzovi? Tako će biti i sa ostalim djelima njegovim.”

10. Uzvišeni Allah kaže: “Post je Moj i ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja strast, jelo i piće zarad mene. Post je štit. Postač ima dvije radosti: radost kada iftari i radost kada se susretne sa Gospodarom svojim. Zadah iz usta postača draži je Allahu od mirisa miska.”

11. Allah kaže: “Čovjeće, dijeli pa ću i Ja tebi udijeliti!”

12. Jednom imućnom čovjeku iz ummeta prije vas obračunavana su djela, i jedino dobro djelo mu je bilo poslovanje sa ljudima. Naređivao je svojim ljudima da oproste dug svakom dužniku koji ga ne može izmiriti. Allah mu reče: Mi smo preči od tebe da tako učinimo. Prođite ga se!

13. ‘Adijj b. Hatim, r.a., je kazivao: “Bio sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada dođoše dva čovjeka. Jedan se šalio na siromaštvo, a drugi na razbojništvo na putu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., im reče:

– Što se tiče razbojništva na putu, za kratko vrijeme ćeš doživjeti da karavane putuju iz Meke bez pratnje. A što se tiče siromaštva, nastupiće vrijeme prije Kijametskog dana kada će čovjek tragati kome da udijeli sadaku i neće mu je niko primiti.. Zatim će biti izveden pred Allaha – a između njega i Allaha neće biti zastora niti prevodioca – pa će ga Allah upitati:

– Zar ti nisam dao imetak?

– Jesi – odgovoriće.

– Zar ti nisam poslao Poslanika?

– Jesi – odgovoriće.

Tada će pogledati na desnu stranu i vidjeće samo vatru, zatim će pogledati na lijevu stranu i vidjeće samo vatru. Zato se čuvajte vatre, pa makar koliko je pola hurme, a ako ne, o­nda makar lijepom riječju.

14. Uzvišeni i Močni Allah je odredio meleke koji putuju tražeći skupove u kojima se Allah spominje. Kada nađu takav skup, pridruže se okupljenim i prekriju ih krilima sve do najbližeg neba. Nakon što se okupljeni raziđu, meleki se uzdignu na nebo i Uzvišeni Allah ih zapita – a o­n najbolje zna:

– Odakle dolazite?

– Dolazimo između Tvojih robova sa Zemlje, koji Tebe slave, veličaju i uznose, hvale Te i mole.

– Za šta Me mole?

– Mole Te za Džennet…

– A jesu li vidjeli Moj Džennet?

– Nisu, Gospodaru naš.

– A šta bi tek da su ga vidjeli?

– …I traže Tvoju zaštitu.

– Od čega traže Moju zaštitu?

– Od Tvoje vatre, Gospodaru.

– A jesu li vidjeli Moju vatru?

– Nisu, Gospodaru naš.

– A šta bi tek da su je vidjeli?

– …I mole te za oprost.

– Ja sam im već oprostio, dao im o­no za što su Me molili i zaštitio ih od o­noga od čega su tražili Moju zaštitu.

– Gospodaru, – rekoše meleki – među njima je jedan grešnik, naišao je i sjeo uz njih?

– I njemu sam oprostio, o­ni su skup na kojem nijedan učesnik neće biti nesretan.”

15. Uzvišeni Allah kaže: ”Ja sam tamo gdje Moj rob zamisli i Ja sam uz njega kad Me spomene. Ako me spomene u sebi, Ja ga spomenem u sebi; a ako me spomene u skupu, Ja ga spomenem u skupu odabranijem od njegovog. Ako Mi se približi koliko jedan pedalj, Ja mu se približim koliko lakat. Ako Mi se približi koliko lakat, ja mu se približim koliko je hvat. Ako Mi u susret krene idući, Ja krenem njemu trčeći.”

16. Uzvišeni Allah je odredio šta je dobro, a šta je zlo, i objasnio: ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da ga je i učinio; a ko naumi da učini dobro i učini ga, Allah mu upiše nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću. Ko naumi da učini loše djelo, pa ga ne učini, Allah mu to upiše kao dobro djelo; a ko naumi da učini loše djelo i učini ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo.

17. Uzvišeni Allah kaže: “Robovi moji, Ja sam Sebi zabranio nasilje, i vama sam ga učinio zabranjenim, pa ne činite jedni drugima nepravdu. Robovi Moji, svi ste vi zalutali osim o­noga koga Ja uputim, pa tražite da vas uputim i Ja ću vas uputiti. Robovi Moji, svi ste vi gladni osim o­noga koga Ja nahranim pa tražite da vas nahranim i Ja ću vas nahraniti. Robovi Moji, svi ste vi neodjeveni osim o­noga koga Ja odjenem, pa tražite da vas odjenem i Ja ću vas odjenuti. Robovi Moji, vi griješite i noću i danju, a Ja sve grijehe opraštam pa tražite da vam oprostim. Robovi Moji, vi nikada ne možete doći do o­noga što bi Meni štetu nanijelo pa da Mi naštetite; niti možete doći do o­noga što bi Meni koristilo pa da Mi koristite. Robovi Moji, kada bi svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi povećalo Moju vlast. Robovi Moji, kada biste se svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, sakupili na jedno mjesto, pa Mi svi uputili molbe i Ja udovoljio svačijoj molbi, to ne bi umanjilo Moju vlast ni koliko se umanji more kada se u njega zamoči igla. Robovi Moji, sve je do vaših djela koja vam Ja zapisujem, a potom ću vam za njih dati odgovarajuću naknadu. Pa ko zatekne dobro neka zahvali Allahu, a ko zatekne loše neka kori samoga sebe.”

18. UzviŠeni Allah će na Sudnjem danu reći:

– Čovjeće, razbolio sam se a ti Me nisi obišao!

– Gospodaru, kako da Te obiđem kada si Ti Gospodar svjetova?

– Zar se nije razbolio taj i taj, pa ga nisi obišao? Zar nisi znao, da si njega obišao, da bi Mene našao pored njega?

– Čovjeće, tražio sam da Me nahraniš, pa Me nisi nahranio!

– Gospodaru, kako da Te nahranim kada si Ti Gospodar svjetova?

– Zar te nije taj i taj Moj rob molio da ga nahraniš, pa ga nisi nahranio? Zar nisi znao, da si ga nahranio, da bi za to kod Mene našao nagradu?

– Čovjeće, tražio sam da Me napojiš, pa Me nisi napojio?

– Gospodaru, kako da Te napojim kada si Ti Gospodar svjetova?

– Molio te je taj i taj Moj rob da ga napojiš pa ga nisi napojio! Zar nisi znao, da si ga napojio, da bi za to našao nagradu kod Mene?”

19. Uzvišeni Allah je rekao: “Ponos je Moja odjeća a velićina Moj ogrtač! Baciću u vatru o­noga ko Mi se bilo kojem od njih suprotstavi.”

20. Vrata Dženneta se otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka i oprosti se svakom robu koji Allahu ne pripisuje druga, osim čovjeku koji ne govori sa svojim bratom. Tada se kaže: Sačekajte neće li se ova dvojica pomiriti! Sačekajte neće li se ova dvojica pomiriti! Sačekajte neće li se ova dvojica pomiriti!

alt

21. Uzvi?eni Allah ka?e: “Ja ?u na Sudnjem danu biti protivnik trojici ljudi: ?ovjeku koji sa Mojim imenom zada rije? pa prevari; ?ovjeku koji slobodnog ?ovjeka proda kao roba i taj novac potro?i; i ?ovjeku koji ne dadne platu kada iznajmi radnika a ovaj mu zavr?i ugovoreni posao.”

22. Ebu Se’id, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neka niko sam sebe ne ponižava.”

– Allahov Poslaniče, kako može neko sebe ponižavati?

– Kada nešto što se Allaha tiče vidi, a što može spriječiti, pa ne spriječi, na Kijametskom danu Uzvišeni Allah će ga zapitati: Šta te je spriječilo da govoriš o tome i tome?

– Bojao sam se ljudi – odgovoriće.

– Zar nije bilo preče da se Mene bojiš? – reći će On.

23. Na Sudnjem danu će Allah reći: Gdje su o­ni što su se voljeli u ime Moje uzvišenosti? Danas ću ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!

24. Kada Allah zavoli nekog Svog roba, pozove Džibrila i kaže mu: Ja volim tog i tog, pa ga voli i ti – i Džibril ga zavoli. Potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: Allah voli tog i tog, pa ga volite i vi – i o­ni ga zavole. Tada ga zavole i stanovnici Zemlje.

A kada Allah zamrzi nekog Svog roba, pozove Džibrila i kaže mu: Ja mrzim tog i tog, pa ga i ti mrzi – i Džibril ga zamrzi. Potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: Allah mrzi tog i tog, pa ga i vi mrzite – i o­ni ga zamrze. Tada ga zamrze i stanovnici Zemlje.

25. Uzvišeni Allah kaže: “Objavio sam rat o­nome ko bude neprijatelj Mome prijatelju. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob Mi se približuje nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, Ja postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom prihvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me zamoli, udovoljiću, ako zatraži Moju zaštitu, zaštitiću ga. Ni za šta se ne dvoumim koliko se dvoumim da uzmem dušu vjerniku. o­n ne želi smrt, a Ja ne želim da ga ožalostim.”

26. Ebu Umame, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Uzvišeni Allah kaže: Zaista je u najzavidnijem položaju kod Mene od štićenika Mojih siromašni mu’min koji mnogo klanja, iskreno robuje svome gospodaru i pokoran Mu je u samoći. Među svijetom je nepoznat, a u njega niko ne upire prstom i strpljivo živi od nasušnog hljeba.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., otrese ruke i reče: Rano umrije, malo ga ko oplakiva i ostavi malo nasljedstva.”

27. Mesruk pripovjeda da je pitao Abdullaha b. Mes’uda, r.a., o značenju ajeta: Nikako ne smatraj mrtvima o­ne koji su na Allahovom putu poginuli! Ne, o­ni su živi i u izobilju su kod svoga Gospodara. (Ali ‘Imran, 169.)

– Za ovaj ajet smo pitali Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa nam je rekao: “Njihove duše su u utrobama zelenih ptica, čiji kandilji vise o Aršu, lete po Džennetu kuda zažele, a potom se ugnijezde u kandiljima. Allah ih pogleda i upita: Želite li nešto?

– Šta možemo poželjeti kada slobodno hodamo po Džennetu kuda zaželimo?

Allah ih upita tri puta, i kada vidješe da će ponovo biti upitani, rekoše: Želimo da nam povratiš naše duše pa da ponovo poginemo na Tvome putu. Pošto vide da nemaju neke potrebe bijahu ostavljeni.

28. U narodu prije vas bio je jedan čovjek ranjenik. Bilo mu je teško i o­n nožem poreza ruku. Krv je tekla dok nije umro. Tada Uzvišeni Allah reče:” Moj rob me preduhitrio sa svojom dušom, i zato sam mu zabranio Džennet ”

29. Uzvišeni Allah kaže: “Džennet je jedina nagrada Mome robu kada uzmem dušu njegovom najboljem prijatelju, pa o­n to u Moje ime strpljivo podnese.”

30. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Uzvišeni Allah kaže: Kada Moj rob voli susret sa Mnom i Ja volim susret sa njim, a kada ne voli susret sa Mnom i Ja ne volim susret sa njim.”

Ovaj hadis pojašnjava Muslimova predaja koju bilježi od ‘Ajše r.a.: “Allah voli susret sa o­nim ko voli susret sa Allahom, a Allah ne voli susret sa o­nim ko ne voli susret sa Njim.

– Allahov vjerovjesniče, je li to zato što o­n ne voli smrt? Ta niko od nas ne voli smrt!

– Ne, nije za to, nego kada mu’mina obraduju Allahovim rahmetom, zadovoljstvom i Džennetom, o­n zaželi susret sa Allahom; a kada nevjerniku nagovijeste kaznu i srdžbu, o­n ne želi susret sa Allahom, pa Allah ne želi susret sa njim.”

31. Jedan čovjek se zaklinjao: “Tako mi Allaha, Allah neće oprostiti tom i tom čovjeku! – pa mu je Allah Uzvišeni odgovorio: Ko je taj što se Mojim imenom zaklinje da neće biti oprošteno? Njemu sam već oprostio, a tebi djela poništio!”

32. Jedan čovjek se ogriješio prema sebi., jer je oporučio kada mu je došao smrtni čas sinovima svojim:

– Kada umrem, spalite me, smrvite me i bacite u more, jer, tako mi Allaha, ako me Allah oživi, kazniće me kaznom kakvom nikoga nije kaznio! I o­ni učiniše o­nako kako je oporučio. Potom Allah naredi zemlji: Vrati o­no što si uzela! – i o­n odjednom stajaće (živ).

– Šta te je navelo da činiš o­no što si učinio? – upita ga Allah.

– Strah od Tebe, Gospodaru moj – odgovori.

I Allah mu zato oprosti.”

33. Čovjek učini grijeh pa zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh! Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob učini grijeh, a zna da ima Gospodara koji grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. ?Čovjek ponovo učini grijeh pa zamoli: Gospodaru moj,oprosti mi grijeh! Moj rob učini grijeh, a zna da ima Gospodara koji grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. Čovjek ponovo učini grijeh i zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh! Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob učini grijeh, a zna da ima Gospodara koji grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. Čini šta hoćeš, već sam ti oprostio!

34. Uzvišeni Allah kaže: “Čovjeće, opraštaću ti grijehe ne obazirući se na njih sve dok me budeš dozivao i molio. Čovjeće, kada bi imao grijeha koliko do neba pa Me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovjeće, kada bi Mi došao sa grijesima velikim kao Zemlja i susreo Me bez truna širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta!”

35. Svake noći kada preostane zadnja trećina noći, Naš Gospodar, slavljen i uzvišen je o­n – silazi na najbliže nebo i kaže: Ima li ko da Me moli pa da mu molbi udovoljim? Ima li ko da od Mene traži pa da mu dam? Ima li ko da traži oprost pa da mu oprostim?

36. Na Sudnjem danu će se sakupiti mu’mini i reći: Kad bismo zatražili da se neko zauzme kod našeg Gospodara! Tada će doći Ademu, a.s., i reći:

– Ti si otac čovjećanstva, Allah te je stvorio Svojom rukom, naredio melekima da ti učine sedždu i podučio te imenima svih stvari, pa se zauzmi za nas kod tvog Gospodara, ne bi li nas oslobodio mjesta na kojem smo sada!

– Ne pripada šefa’at meni – reći će o­n – i spomenuće svoj grijeh zbog kojeg će se postidjeti. – Otiđite Nuhu, jer je o­n prvi poslanik kojeg je Allah poslao ljudima.

Kada dođu Nuhu, a.s., reći će im: Ne pripada meni šefa’at – i spomenuće im molbu Gospodaru svom za o­no što nije znao, i postidjeće se. – Otiđite Allahovom prijatelju, Ibrahimu.

Kada dođu Ibrahimu, a.s., reći će im: Ne pripada šefa’at meni, nego otiđite Musau, robu sa kojim je Allah govorio i kojem je objavio Tevrat. Kada dođu Musau, a.s., reći će im: Ne pripada meni šefa’at – i spomenuće da je nepravedno ubio čovjeka, i postidjeće se pred svojim Gospodarom, i reći će im: – Otiđite Isau, Allahovom robu i poslaniku, Allahovoj Riječi i Duhu od Njega.

Kada dođu ‘Isa, a.s., reći će im: Ne pripada šefa’at meni, nego otiđite Muhammedu, s.a.v.s., robu kojem je Allah oprostio sve ranije i kasnije grijehe. I o­ni će mi doći.

Tada ću ja zamoliti Gospodara za dopuštenje i o­n će mi dopustiti, a kada ugledam Gospodara svoga, pašću ničice na sedždu, gdje ću ostati koliko Allah htjedne. Zatim će mi biti rečeno:

– Podigni glavu, zamoli, daće ti se, reci, uslišaće ti se, zauzimaj se, šefa’at će ti biti primljen.

Podignuću glavu i zahvaliti Allahu zahvalom kojom će me o­n poučiti. Potom ću tražiti šefa’at i o­n će mi odabrati skupinu koju ću uvesti u Džennet. Kada se ponovo vratim, ugledaću svog Gospodara i pasti na sedždu kao i prije. Zatražiću šefa’at i o­n će mi odabrati drugu skupinu koju ću uvesti u Džennet. Zatim ću se vratiti treći, pa četvrti put i reći: U Džehennemu je ostao samo o­naj koga je Kur’an zadržao, gdje će vječno ostati.”

U drugoj Buharijinoj predaji navodi se sljedeći dodatak: Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Iz Džehennema će izaći svako ko je izgovorio LA ILAHE ILLALLAH i u čijem srcu bude dobra koliko ječmeno zrno. Zatim će iz Džehennema izaći svako ko je izgovorio LA ILAHE ILLALLAH i u čijem srcu bude dobra koliko pšenično zrno. Potom će iz Džehennema izaći svako ko je izgovorio LA ILAHE ILLALLAH i u čijem srcu bude dobra koliko jedan trun.

37. Uzvišeni Allah kaže: “Mojim dobrim robovima sam pripremio nešto što oči nisu vidjele, za što uši nisu čule, niti je ikad na um palo ljudskom srcu.”

Proučite ako hoćete ajet I niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za njihova djela. (Es-Sedžde, 17.)

38. Kada je Allah stvorio Džennet i Džehennem, poslao je Džibrila u Džennet i rekao mu: Otiđi, pogledaj Džennet i nagradu koju sam pripremio stanovnicima Dženneta.

Džibril ode, pogleda Džennet i nagradu pripremljenu njegovim stanovnicima, i kada se vrati, reče Uzvišenom Allahu:

– Tvoje mi moči, u Džennet će ući svako ko za njega čuje!

Allah naredi pa se Džennet okruži neugodnostima i reče Džibrilu: Vrati se i pogledaj kakvu sam nagradu pripremio stanovnicima Dženneta. Kada se Džibril vrati do Dženneta – ugleda Džennet okružen neugodnostima i odmah se vrati Allahu:

– Tvoje mi moči, bojim se da će iko ući u Džennet!

– Otiđi i pogledaj Džehennem i kaznu koju sam pripremio stanovnicima Džehennema – naredi mu Allah.

Kada dođe do Džehennema i ugleda njegovu razbuktalu vatru, vrati se nazad i reče:

– Tvoje mi moči, niko ko čuje za Džehennem neće ući u njega!

Allah naredi da se Džehennem okruži strastima, i reče Džibrilu da ga ponovo pogleda. Kada ugleda Džehennem, Džibril progovori:

– Tvoje mi moči, bojim se da će se iko spasiti Džehennema!”

39. Prepirali su se Džennet i Džehennem. Džehennem reče: U meni su silnici i oholi! – U meni su nemočni i siromašni – odgovori Džennet. Tada im Allah presudi: Ti, Džennete, si Moja milost kojom ću se smilovati o­nome kome hoću; a ti, Džehenneme, si Moja kazna kojom ću kazniti o­noga koga hoću, a na Meni je da vas oba napunim.”

40. Allah će reći stanovnicima Dženneta: O, vi u Džennetu!

– Gospodaru naš, s radošću Ti se odazivamo, u Tebe je svako dobro.

– Jeste li zadovoljni? – upitaće ih.

– Kako ne bismo bili zadovoljni kada si nam darovao o­no što nisi darovao ni jednom stvorenju?

– Hoćete li da vam darujem i nešto bolje od toga?

– Gospodaru, šta može biti bolje od dara kojeg si nam već darovao?

– Obasuću vas Mojim zadovoljstvom i više se nikada na vas neću rasrditi! – odgovoriće im Allah.

Leave a Reply

*

captcha *