1.- Ebu Hurejre, r.a, kaže: ‘Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da kaže: Ko hadždž obavi u ime Allaha, nemajuci spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila!

2.- Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Doista je Kjaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadždž ili umru o­n zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!

3.- Abdullah ibn Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Borac na Allahovom putu, hadždžija i o­naj koji umru izvršava su Allahova delegacija: ako Ga zamole, o­n im se odazove, a ako šta od Njega zatraže, o­n im usliša!

4.- Džabir, r.a, prenosi da je Resulullah (s.a.v.s.) rekao: Za primljen hadždž kod Allaha ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta! Prisutni su upitali: Koji je to primljeni hadždž, Allahov Poslaniče? Odgovorio je: U kome je hadždžija dijelio hranu potrebnim i obraćao se drugima lijepom i prijatnom riječju! U drugom rivajetu stoji: …i nazivao ljudima selam!

 5.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik islama (s.a.v.s.) upitan: Koja djela su najvrednija? Allahov Poslanik (s.a.v.s.) odgovorio je: Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika! Ponovo je upitan: A koje o­nda? Odgovorio je: Borba na Allahovom putu! Nakon toga, ponovo je upitan: A koje o­nda? Odgovorio je: Propisno obavljen i kod Allaha primljen hadždž!

6.- Abdullah b. Džerad, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) rekao:*Obavljajte hadždž, jer o­n čisti grijehe, kao što voda čisti prljavštinu!*

7.- Abdullah b. Mes’ud, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.vs.) rekao: Obavljajte hadždž i umru, jer vam o­ni odstranjuju siromaštvo i grijehe, kao što kovački mijeh odstranjuje u kovačnicu trošku rude željeza, zlata i srebra. Za hadždž primljen kod Allaha nema druge nagrade osim Dženneta!

8.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Umra do umre je otkupljenje od grijeha počinjenih između njih, a za uredno izvršen i primljen hadždž nema druge nagrade osim Dženneta!

9.- Burejde, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Trošenje imetka na putu za hadždž je kao i trošenje u borbi na Allahovom putu: nagrađuje se sedam stotina puta!

10.- Abdullah b. Amr, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da je rekao: Ko tavaf učini oko Kjabe i klanja dva rekjata namaza, ima nagradu kao da je roba oslobodio!1

11.- Sehl b. Sa’d, r.a, prenosi da je Poslanik Istine (s.a.v.s.) rekao: Nema ni jednog muslimana koji zanoći sa grijesima, a krene u džihad na Allahovom putu, ili na hadždž puno spominjući La ilahe illellah, Allahu ekber i Lebbejkellahumme lebbejk, a da ne osvane bez grijeha!

12.- Džabir, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) rekao: Ko umre odlazeći u Mekku ili vraćajući iz nje, neće biti podvrgnut pregledu niti obračunu (na Sudnjem danu) ili će mu biti oprošteno!

13.- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) Allaha molio: Moj Allahu, oprosti hadždžiji i o­nome za koga hadždžija bude oprost od grijeha tražio!

14. Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Uzmite od mene obrede hadždža!

15.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Svaki dan Allah spusti na hadždžije u Mesdžidu-l-haramu 120 milosti: 60 za o­ne koji tavaf čine, 40 za o­ne koji klanjaju i 20 za o­ne koji posmatraju!

16.- Džabir b. Abdillah, r.a, kaže da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Hadždžija nikada neće osiromašiti!

17.- Aiša, r.a, supruga Vjerovjesnika (s.a.v.s.) prenosi da je o­n rekao: Ni u jednom drugom danu Allah ne oslobađa svoje robove od Džehennemske vatre, kao što to učini na dan Arefata!

18.- Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahov Miljenik (s.a.v.s.) rekao: Šejtan se ni u jednom danu ne osjeća tako sićušnim, bijedenim, poniženim i ništavnim, kao što se osjeća na dan Arefata i to, zbog toga, što vidi u njemu spuštanje Allahove milosti i Njegovo praštanje velikih grijeha. Takvo poniženje samo je još doživio na Bedru kada je vidio Džibrila kako postrojava meleke za borbu!

19.- Hasan b. Ali, r.a, kaže: ‘Jedan čovjek je došao Vjerovjesniku (s.a.v.s.) i rekao mu: Ja sam plašljiv i slab! o­n mu je rekao: Prihvati o­nda džihad koji bodlje nema. To je hadždž!

20.- Ummu Selema, r.a, majka pravovjernih, prenosi od Resulullaha (s.a.v.s.) da je rekao: Hadždž je džihad svakog slabog!

21.- Ebu Hurejre, r.a, prenio je od Poslanika (s.a.v.s.) sljedeći hadis: Hadždž i umra su džihad za starog, slabog i žene!

22.- Aiša, r.a, je rekla: Allahov Poslaniče, mi smatramo džihad najvrednijim djelom, pa zašto se ne idemo boriti na Allahovom putu!? Ne! – odgovori Poslanik (s.a.v.s.) – Najbolji džihad za vas je obavljen bez griješenja i kod Allaha primljen hadždž!

23.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Ženama je zabranjeno dok su u ihramu, oblačiti rukavice, prekrivati lice i oblačiti haljinu obojenu mirišljavom bojom. Po izlasku iz ihrama o­na može oblačiti odjeću kakvu želi, nositi svilenu haljinu, košulju, gače i nakit.

24.- Aiša, r.a, kaže: Došla sam u Mekku i pošto sam imala menstruaciju nisam tavaf činila a ni sa’j izmedu Safe i Merve. Nakon toga sam se potužila Vjerovjesniku (s.a.v.s.) koji mi je rekao: Radi o­nako kako radi svaki hadždžija, izuzev tavafa oko Kjabe, dok ne budeš čista!

25.- Aiša, r.a, takođe, kaže: Namirisala sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) prilikom njegovog stupanja i prilikom njegovog izlaska iz ihrama, i to prije nego je izvršio tavaf oko Kjabe.

alt

26.- Ebu Bekr, r.a, prenosi da je Muhammed (s.a.v.s.) upitan: Koji hadždž je najvredniji? Odgovorio je: U kome se telbija uči naglas i u kome se zakolje kurban!

27.- Zejd b. Halid el-Džuheni r.a. prenosi da je Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Došao mi je Džibril i kazao: Naredi ashabima neka podignu svoje glasove prilikom izgovaranja telbije, jer je o­na jedan od simbola hadždža!

28.- Sehl b. Sa’d, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s) rekao: Kada hadždžija naglas izgovori telbiju, zajedno sa njim, sve na njegovoj i desnoj i lijevoj strani, i kamen, i stablo, i pijesak, pa čak i zemlja, izgovore telbiju!

29.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je tekst telbije koju je Poslanik (s.a.v.s.) izgovarao glasio: Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Inne-l-hamde ve-n-ni’mete leke ve-l-mulk. La šerike lek! (Odazivam ti se, Allahu, odazivam! Odazivam Ti se, koji nemaš sudruga! Odazivam Ti se! Tebi pripada svaka hvala, blagodati i vlast! Ti nemaš sudruga!).

30.- Abdullah b. Abbas, r.a, kaže: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) nije prestajao sa učnjem telbije dok nije počeo bacati kamenčiće na Akabi!

31.- Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Allahov Poslanik (s.a.v.s.) je došavši u Mekku, nakon obilaska Kjabe sedam puta, klanjao dva rekjata iza Mekami-Ibrahima!

32.- Abdullah b. Abbas, r.a, veli: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) je došao u Mekku, obavio tavaf oko Kjabe, obavio sa’j između Safe i Merve, i nakon tog svog obilaska oko nje, nije se više približavao Kjabi sve dok se nije vratio sa Arefata!

33.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Tavaf oko Kjabe sliči klanjanju namaza, samo što prilikom tavafa možete razgovarati, pa ko tom prilikom bude htio govoriti, neka, govori samo o­no što je dobro!

34.- Abdullah b. Abbas, r.a, rekao je: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) obilazio je oko Kjabe na devi, i kada god bi došao do Crnog kamena, pokazao je na njega nečim što je imao uzase i izgovarao tekbir!

35.- Abis b. Rebi’a prenosi da je Omer, r.a, došao do Crnog kamena, poljubio ga i rekao: Ja, doista, znam da si ti kamen koji ne može ni štetiti ni koristiti i da nisam vidio Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da te ljubi, ne bih te ni ja ljubio!

36.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Allah će na Sudnjem danu proživjeti Hadžeru-l-esved sa očima i jezikom, koji će svjedočiti o­nima koji su ga prilikom hadždža doticali!

37.- Ebu Ejjub el-Ensari, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) prilikom Oprosnog hadždža, spojio klanjanje akšama i jacije na Arefatu!

38.- Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) spojio akšam i jaciju na Muzdelifi sa proučenim ikametom za svaki od tih namaza; između, a ni poslije njih, nije klanjao nikakvu nafilu!

39.- Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: Vjerovjesnik (s.a.v.s.) se obrijao i jedna grupa njegovih ashaba, a neki od njih su samo kosu potkratili!

40.- Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Prvih deset dana zu-l-hidždžeta, u kojima se vrše dobra djela, najdraži su dani Uzvišenom Allahu! Upitali su: Pa čak i od džihada na Allahovom putu?! Odgovorio je: Pa čak i od džihada na Allahovom putu, izuzev o­noga čovjeka koji je otišao u njega sa svojim životom i imetkom, a, o­nda, ništa od toga ne vrati!

Fusnote:
1 Hadis bilježe Buhari, Muslim, Nesai i Ibn Madže.
2 Hadis bilježi Taberani u El-Mu’džemu-l-ewsatu.
3 Hadis bilježi Ibn Madže i Ibn Hibban.
4 Hadis bilježe Ahmed, Taberani u El-Ewsatu, Ibn Huzejme,Bejheki i Hakim koji konstatira da je lanac prenosilaca ovog hadisa autentičan.
5 Hadis bilježe Buhari i Muslim.
6 Hadis bilježi Taberani u El-Mu’džemu-l-ewsatu.
7 Hadis bilježe Tirmizi,Ibn Madže, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i Bejheki.
8 Hadis bilježe Buhari i Muslim.
9 Hadis bilježe Ahmed, Taberani, Bejheki i Ibn ebi Šejbe. Lanac prenosilaca hadisa kod Ahmeda je dobar!
10 Hadis bilježe Ibn Madže i Ibn Huzejme.
11 Hadis bilježi Taberani u El-Ewsatu.
12 Hadis bilježi El-Asbehani. Takode, pogledaj: Et-Tergibu we-t-terhibu od hafiza El-Minzirija, 1/179.
13 Hadis bilježe Bezzar, Taberani u El-Mu’džemu-s-sagiru, Ibn Huzejme i Hakim, koji kaže: Hadis je sahih prema uvjetima Imama Muslima.
14 Hadis bilježe Muslim, Nesai i dr.
15 Hadis je dobrog seneda, a bilježi ga Bejheki.
16 Sened ovog hadisa je vjerodostojan. Bilježe ga Taberani u El-Ewsatu i Bezzar.
17 Hadis bilježe Muslim, Nesai i Ibn Madže.
18 Hadis je mursel. Bilježe ga Malik i Bejheki.
19 Hadis bilježe Abdurrezzak i Taberani El-Kebiru i El-Ewsatu.
20 Hadis bilježi Ibn Madže.
21 Hadis je dobrog seneda. Bilježi ga Nesai.
22 Hadis bilježi Buhari. Ibn Huzejme ga, takode, bilježi sa slicnim sadržajem.
23 Hadis bilježi Ebu Dawud.
24 Hadis bilježi Buhari.
25 Hadis bilježe Buhari i Tirmizi.
26 Hadis bilježe Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme, Bezzar i Hakim i smatra ga autentičnom predajom.
27 Hadis bilježe Ebu Dawud, Nesai, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme i Ibn Hibban.
28 Hadis bilježe Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme, Bejheki i Hakim.
29 Hadis bilježi Buhari.
30 Hadis bilježe Buhari, Bejheki i dr.
31 Hadis bilježi Buhari.
32 Hadis bilježi Buhari.
33 Hadis bilježe Tirmizi i Ibn Hibban.
34 Hadis bilježi Buhari.
35 Hadis bilježi Buhari.
36 Hadis bilježi Tirmizi, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i Taberani u El-Ewsatu.
37 Hadis bilježi Buhari.
38 Hadis bilježi Buhari.
39 Hadis bilježi Buhari.
40 Hadis bilježe Buhari, Tirmizi, Ebu Dawud, Ibn Madže i Taberani.

NAPOMENA: Izbor napravio i preveo dr. Ahmed Hasanović.

Leave a Reply

*

captcha *